Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bo­je pa­si­ge­do pa­trio­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų

Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bo­je pa­si­ge­do pa­trio­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų

Spa­lio mė­ne­sį per Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį bu­vo pa­tvir­tin­ta Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos su­dė­tis. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė pa­ste­bė­jo, jog Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos nuo­sta­tai bu­vo pa­tvir­tin­ti 2014 me­tais, ta­čiau mi­nė­to­ji Ta­ry­ba esą iki šiol nie­ko taip ir ne­nu­vei­kė.

J. Skur­daus­kie­nė kal­bė­jo iš pen­kių Ta­ry­bos na­rių iš­gir­du­si pri­si­pa­ži­ni­mą, jog jie ne­pa­kan­ka­mai at­sto­vau­ja ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms. Ki­tų na­rių da­ly­va­vi­mas Ta­ry­bos veik­lo­je jai taip pat kė­lė abe­jo­nių, to­dėl siū­lė keis­ti Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos su­dė­tį, įtrau­kiant ir pa­trio­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, kaip an­tai – šau­lių, skau­tų – at­sto­vus.
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­ste­bė­jo, jog mi­nė­to­sios Ta­ry­bos nuo­sta­tus bus ga­li­ma per­žiū­rė­ti at­ei­ty­je, taip pat – pa­pil­dy­ti Ta­ry­bą nau­jais na­riais.
Spa­lio 26 die­ną bu­vo pa­tvir­tin­ta to­kios su­dė­ties Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba: Rai­mon­das Do­vil­tis, Al­gir­das Pe­čiu­lis, Vai­do­tas Skie­rus, Ma­rė Va­lai­tie­nė (Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos de­le­guo­ti at­sto­vai), Čes­lo­vas Ker­paus­kas, Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė (Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos de­le­guo­ti at­sto­vai), Guo­da Gied­rai­ty­tė (jau­ni­mo ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir klu­bų de­le­guo­ta at­sto­vė), Eu­ge­ni­ja Kur­mie­nė (so­cia­li­nės sri­ties ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų de­le­guo­ta at­sto­vė), Ro­ma Ži­lins­kie­nė (kul­tū­ros ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų de­le­guo­ta at­sto­vė), Al­gir­das Šim­ke­vi­čius (spor­to ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų de­le­guo­tas at­sto­vas), Ri­ma Jo­ku­baus­kie­nė (aso­cia­ci­jos „Plun­gės kraš­tas“ de­le­guo­ta at­sto­vė), Sta­sys Pie­pa­lius (ver­slo sub­jek­tus vie­ni­jan­čių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų de­le­guo­tas at­sto­vas).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama