Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Naujos pa­tal­pos pa­vel­do­sau­gi­nin­kams

Naujos pa­tal­pos pa­vel­do­sau­gi­nin­kams

Plun­gė­je nie­kaip sės­lios vie­tos dar­bo ka­bi­ne­tui ne­ran­da Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai: dėl su­pla­nuo­tų re­mon­tų te­ko iš­si­kel­ti iš va­di­na­mo­jo dva­ro sar­go na­me­lio, po to – ir iš vai­kų bib­lio­te­kos pa­sta­to. Nuo gruo­džio pa­vel­do­sau­gi­nin­kams pa­siū­ly­tos pa­tal­pos pa­čia­me mies­to cen­tre, ša­lia Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos.

Sa­vi­val­dy­bė­je ga­vus Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to pra­šy­mą, nu­spręs­ta leis­ti šio de­par­ta­men­to Tel­šių sky­riui ne kon­kur­so bū­du pen­ke­riems me­tams iš­sinuo­mo­ti Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čias ne­gy­ve­na­mą­sias ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­tal­pas, esan­čias Vy­tau­to g. 7 – vie­ną 13,19 kv. m ka­bi­ne­tą su da­li­mi ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pų (ben­dras plo­tas – 15,46 kv. m).
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nu­ro­dy­tų pa­tal­pų mė­ne­si­nį nuo­mos mo­kes­tį – 0,78 Eur (be PVM) už vie­ną kv. m.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama