Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Na­cio­na­li­nia­me par­ke ne­tei­sė­tai kir­to me­džius

Na­cio­na­li­nia­me par­ke ne­tei­sė­tai kir­to me­džius

Tel­šių miš­kų urė­di­jos dar­buo­to­jai, pas­ku­ti­nę ge­gu­žės sa­vai­tę ap­si­lan­kę Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke, prie Pla­te­lių eže­ro įkur­to­je „Ber­žy­nė­lio“ sto­vyk­la­vie­tė­je, bu­vo ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­ti: ra­do ne­tei­sė­tai nu­kirs­tus 4 me­džius.

Vals­ty­bi­nės įmo­nės Tel­šių miš­kų urė­di­jos pa­rei­gū­nų skai­čia­vi­mu, pa­da­ry­ta 902 eu­rų ža­la ap­lin­kai. Sie­kiant nu­sta­ty­ti pa­žei­dė­jus ir iš­ieš­ko­ti ža­lą, kreip­ta­si į Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nus. „Kir­tė­jams“ pra­vers­tų ži­no­ti, kad to­kia veik­la už­trau­kia ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę – sa­va­va­liš­kas me­džių ir krū­mų kir­ti­mas, nai­ki­ni­mas ar­ba ža­lo­ji­mas vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­je miš­ko že­mė­je, kai iš­ker­ta­ma, su­nai­ki­na­ma ar su­ža­lo­ja­ma ne dau­giau kaip de­šimt kiet­met­rių me­džių ir (ar) krū­mų, už­trau­kia bau­dą nuo še­šias­de­šim­ties iki tri­jų šim­tų eu­rų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama