Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Mū­sų jau­ni­mas ly­ti­niu ke­liu plin­tan­čių li­gų „ne­be­pri­si­gau­do“

Mū­sų jau­ni­mas ly­ti­niu ke­liu plin­tan­čių li­gų „ne­be­pri­si­gau­do“

Sa­vai­tės pra­džio­je Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui bu­vo pa­teik­ta In­for­ma­ci­ja apie li­gas, plin­tan­čias tarp jau­ni­mo ly­ti­niu ke­liu. Sta­tis­ti­nius duo­me­nis su­rin­kęs Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras re­ziu­ma­vo, jog pas mus si­tu­a­ci­ja šiuo klau­si­mu ne­blo­ga.

Tie­sa, pa­gal len­te­lė­se pa­teik­tus duo­me­nis, ne­iš­skir­ta kon­kre­čių skai­čių, kiek bū­ta plun­giš­kių, už­si­krė­tu­sių vie­no­kio­mis ar ki­to­kio­mis li­go­mis, – pa­teik­tas tik ben­dras ser­ga­mu­mo ro­dik­lis, tai­ko­mas 100-ui tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. Šiaip ar taip, sta­tis­ti­ka ge­ra, nuo 2012 me­tų ser­ga­mu­mo ly­gis ma­žė­ja. Aki­vaiz­du, jau­ni­mas šiuo klau­si­mu tam­pa vis la­biau ap­si­švie­tęs.
Tai­gi, ser­ga­mu­mas ly­tiš­kai plin­tan­čio­mis li­go­mis 2016 m. Plun­gės ra­jo­ne sie­kė 31,59 at­ve­jo šim­tui tūks­tan­čių gy­ven­to­jų (2012 m. bu­vo 40,18), kai Lie­tu­vos vi­dur­kis per­nai bu­vo 148,7 at­ve­jo, o Tel­šių ap­skri­ty­je – 203,91 at­ve­jo.
Žiū­rint pa­gal at­ski­ras li­gas, ser­gan­čių­jų si­fi­liu ne­bu­vo nei per­nai, nei už­per­nai. Tik 2014-ai­siais šim­tui tūks­tan­čių gy­ven­to­jų te­ko 2,76 at­ve­jo. Tel­šių ap­skri­ty­je per­nai bu­vo 7,2 at­ve­jo. Ser­gan­čių go­no­rė­ja ir chla­mi­dio­ze pas­ta­rai­siais me­tais iš­vis ne­bu­vo (Tel­šių ap­skri­ty­je per­nai – ati­tin­ka­mai 2,9 ir 3,62 at­ve­jo).
Už­tat su­sir­gu­sių AIDS per­nai Plun­gės ra­jo­ne bū­ta: ULAC (Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro) duo­me­ni­mis, 100-ui tūkst. gy­ven­to­jų te­ko 2,85 at­ve­jo iš Plun­gės. Tai, pa­sak vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro at­sto­vės, ga­lė­tų bū­ti ko­kie du už­si­krė­tu­sie­ji, vy­res­ni nei 20 me­tų. La­biau ti­kė­ti­na, jog už­si­krė­tė var­to­da­mi nar­ko­ti­kus, o ne ly­ti­niu ke­liu. Tel­šių ap­skri­ty­je šis skai­čius per­nai sie­kė 2,15 at­ve­jo. Ke­lis anks­tes­nius me­tus AIDS Plun­gė­je ne­bu­vo. O ser­ga­mu­mo ŽIV pas mus ne­už­fik­suo­ta nei per­nai, nei už­per­nai (Tel­šių ap­skri­ty­je bū­ta ati­tin­ka­mai 7,17 ir 2,81 at­ve­jo 100-ui tūkst. gy­ven­to­jų).
Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ly­tiš­ku­mo ug­dy­mo klau­si­mais per­nai or­ga­ni­za­vo 2 kon­kur­sus ir 72 pa­skai­tas (šie­met per pir­mą pus­me­tį – ati­tin­ka­mai 2 ir 23).
Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas pa­si­džiau­gė, kad pas mus si­tu­a­ci­ja ga­na ge­ra, tik dar pa­si­do­mė­jo, nuo ke­le­rių me­tų Plun­gės jau­ni­mas pra­de­da ly­ti­nį gy­ve­ni­mą? Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro at­sto­vė to­kios in­for­ma­ci­jos sa­kė ne­tu­rin­ti, ta­čiau, di­džių­jų ša­lies mies­tų duo­me­ni­mis, tai ga­lė­tų bū­ti 14–15 me­tų pa­aug­liai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama