Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Mir­čių bu­vo dau­giau nei gi­mi­mų

Mir­čių bu­vo dau­giau nei gi­mi­mų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, spa­lio mė­ne­sį įre­gist­ruo­ti 29 gi­mi­mai (14 mer­gai­čių ir 15 ber­niu­kų) bei 34 mir­ties at­ve­jai.

Plun­gės mies­te gi­mė 17-ika vai­kų, ana­pi­lin iš­ke­lia­vo 20 žmo­nių. Ša­tei­kių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­se gi­mė po tris ma­žy­lius, Stal­gė­nų ir Nau­so­džio se­niū­ni­jo­se – po du, o Žli­bi­nų ir Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­se – po vie­ną vai­ką. Ki­tur nau­ja­gi­mių ne­su­lauk­ta.
Po­pu­lia­riau­si var­dai mer­gai­tėms – Aus­tė­ja, ber­niu­kams – Ma­tas. Su­teik­ti ir re­tes­ni var­dai – Hu­gas, Rė­jus, Do­ro­tė­ja, Tė­ja, Lė­ja. Pen­kiems kū­di­kiams duo­ti se­nes­ni var­dai – Vin­cen­tas, Vy­tau­tas, Ado­mas, Ade­lė, Ame­li­ja. Vie­nas kū­di­kis už­re­gist­ruo­tas, kai vai­ko mo­ti­na ne­su­si­tuo­ku­si su vai­ko tė­vu ir tė­vys­tė ne­pri­pa­žin­ta. Taip pat už­re­gist­ruo­ti 8 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai.
Dau­giau­siai žmo­nių – po tris – mi­rė Bab­run­go ir Nau­so­džio se­niū­ni­jo­se. Ki­tur skai­čiai bu­vo ma­žes­ni, o Paukš­ta­kių ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­se lai­do­tu­vių pra­ėju­sį mė­ne­sį ne­bu­vo.
Spa­lio mė­ne­sį įre­gist­ruo­ta 21 san­tuo­ka (ta­me skai­čiu­je – 1 už­sie­ny­je bei 10 baž­ny­čio­je įre­gist­ruo­tų san­tuo­kų). Pra­ėju­sį mė­ne­sį iš­si­sky­rė 13-ika po­rų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama