Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Me­din­gė­niš­kis jau­nuo­lis Plun­gė­je pa­vo­gė au­to­mo­bi­lį ir pa­si­va­ži­nė­jo

Me­din­gė­niš­kis jau­nuo­lis Plun­gė­je pa­vo­gė au­to­mo­bi­lį ir pa­si­va­ži­nė­jo

Kai ku­rių ne­pil­na­me­čių įžū­lu­mui nė­ra ri­bų. Štai lie­pos 3 die­ną į Plun­gę at­va­žia­vęs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Me­din­gė­nų kai­mo gy­ven­to­jas (gim. 2001 m.) nu­ta­rė pa­vog­ti kel­kraš­ty­je sto­vė­ju­sį au­to­mo­bi­lį. Ma­tyt, tin­gė­jo pės­čio­mis kul­niuo­ti na­mo...

Pir­ma­die­nio va­ka­rą, šiek tiek po pu­sės aš­tuo­nių, į Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą krei­pė­si 1943 m. gi­męs plun­giš­kis. Žmo­gus nu­ro­dė, jog din­go Rie­ta­vo gat­vė­je, kel­kraš­ty­je, pa­lik­tas au­to­mo­bi­lis „VW Golf“.
Maž­daug po va­lan­dos, apie pu­sę de­vy­nių, mi­nė­tą au­to­mo­bi­lį, va­žiuo­jan­tį Tel­šių gat­ve, pa­ste­bė­jo ir dė­me­sį at­krei­pė ki­tas plun­giš­kis, gi­męs 1986 m. Žmo­gui pa­si­ro­dė keis­ta, kad „VW Golf“ įtar­ti­nai, ne­to­ly­giai ma­nev­ruo­ja ke­ly­je.
Vin­giuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį pi­lie­tiš­ki plun­giš­kiai su­stab­dė. Iš jo iš­li­po svir­du­liuo­jan­tis 16-me­tis, jis per­duo­tas pa­rei­gū­nų glo­bon.
Ar ne­pil­na­me­tis me­din­gė­niš­kis bu­vo iš­gė­ręs, ar po ke­lią vin­gu­ria­vo dėl ne­mo­kė­ji­mo vai­ruo­ti, aiš­ki­na­si po­li­ci­ja.
Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 178 straips­nio 2 da­lį (dėl va­gys­tės). Au­to­mo­bi­lis grą­žin­tas sa­vi­nin­kui.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama