Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mau­dy­tis – sau­gu

Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tras, įver­ti­nęs gau­tus lie­pos mė­ne­sio ant­ros pu­sės mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, in­for­muo­ja, ko­kia van­dens ko­ky­bė yra ša­lies mau­dyk­lo­se, ar vi­so­se ste­bi­mo­se mau­dyk­lo­se van­dens ko­ky­bė ati­ti­ko hi­gie­nos nor­moms ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.
Mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bė ver­ti­na­ma pa­gal du mik­ro­bio­lo­gi­nius pa­ra­met­rus: žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų ir žar­ni­nių laz­de­lių. At­si­žvel­giant į hi­gie­nos nor­mos rei­ka­la­vi­mus, žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų tu­ri bū­ti ne dau­giau kaip 100 ko­lo­ni­jas su­da­ran­čių vie­ne­tų 100 ml van­dens, o žar­ni­nių laz­de­lių – ne dau­giau kaip 1000/100 ml van­dens. Nors šį kar­tą at­lik­ti ty­ri­mai pa­ro­dė, kad kai ku­rio­se ša­lies mau­dyk­lo­se van­dens ko­ky­bė pa­blo­gė­jo ir jau per­žen­gia hi­gie­nos nor­mos ri­bas, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mau­dyk­los iš­lie­ka ati­tin­kan­čios rei­ka­la­vi­mus, tai­gi mau­dy­tis pas mus – sau­gu.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama