Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Lo­py­ti as­fal­tą pra­dė­jo nuo Lais­vės gat­vės

Lo­py­ti as­fal­tą pra­dė­jo nuo Lais­vės gat­vės

Ba­lan­džio 10 die­ną pra­dė­tos lo­py­ti per žie­mą Plun­gės mies­to gat­vė­se iš­muš­tos as­fal­to duo­bės. Dar­bai, kaip jau įpras­ta, pra­dė­ti nuo Lais­vės, Rie­ta­vo, Tel­šių, A. Ju­cio gat­vių.

Kaip sa­kė gat­vių dan­gos re­mon­tu už­si­i­man­čios ben­dro­vės „Val­da“ di­rek­to­rius To­mas Rau­dys, pir­ma­die­nį iš­gremž­tos duo­bės ant­ra­die­nį jau bu­vo už­ly­gin­tos as­fal­to ma­se.
„Pir­ma­die­nį orai nu­tei­kė op­ti­mis­tiš­kai, ta­čiau vė­les­nių die­nų prog­no­zės ne­džiu­gi­na. Jei ims ly­ti, pra­dė­tus dar­bus teks stab­dy­ti. Jei orai bus pa­lan­kūs, duo­bių as­fal­ta­vi­mo dar­bus, pra­dė­tus ba­lan­dį, ge­gu­žės mė­ne­sį tu­rė­tu­me už­baig­ti“, – sa­kė T. Rau­dys.
Pir­miau­sia pra­dė­tos tvar­ky­ti tos gat­vės, ku­rio­se eis­mas in­ten­sy­viau­sias. Iš pa­grin­di­nių gat­vių ir Plungės cen­tro ke­lio dan­gos re­mon­ti­nin­kai pa­ma­žu per­si­kels į mies­to pa­kraš­čius.
„Val­da“, lai­mė­ju­si Sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są, mies­to gat­ves lo­po jau an­trą se­zo­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama