Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Ku­lių gim­na­zi­jos pa­sta­to mo­der­ni­za­vi­mui skir­tas fi­nan­sa­vi­mas

Ku­lių gim­na­zi­jos pa­sta­to mo­der­ni­za­vi­mui skir­tas fi­nan­sa­vi­mas

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mu lie­pos 14 die­ną Plun­gės ra­jo­no Ku­lių gim­na­zi­jai skir­ta 76,6 tūkst. eu­rų. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė prie pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo tu­rės pri­si­dė­ti ne ma­žiau 50 proc. vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mų lė­šų. Už mi­nė­tą su­mą pla­nuo­ja­ma at­lik­ti mo­kyk­los pa­sta­tų sto­gų re­mon­tą, at­nau­jin­ti lie­taus nuo­te­kų su­rin­ki­mo sis­te­mą, pa­keis­ti spor­to sa­lės grin­dų dan­gą, su­tvar­ky­ti prie spor­to sa­lės esan­čius per­si­ren­gi­mo kam­ba­rius ir hi­gie­nos pa­tal­pas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama