Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas – rim­tas ži­nių pa­tik­ri­ni­mas

Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas – rim­tas ži­nių pa­tik­ri­ni­mas

Spa­lio 3-osios vi­du­die­nį Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, mo­kyk­lo­se, dar­bo ko­lek­ty­vuo­se, Sei­me ir ki­tur vy­ko Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas or­ga­ni­zuo­tas jau 11 kar­tą.

Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­no da­ly­viai dėl ge­riau­siai iš­ma­nan­čio pa­grin­di­nį ša­lies įsta­ty­mą var­do var­žė­si at­ski­ro­se gru­pė­se: mo­ki­niai, tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys bei tei­si­nio iš­si­la­vi­ni­mo ne­tu­rin­tys as­me­nys, ak­lie­ji ir sil­pna­re­giai, nu­teis­tie­ji.
Mo­kyk­lo­se ir gim­na­zi­jo­se mo­ki­niai run­gė­si ke­tu­rio­se am­žiaus gru­pė­se: 1–4 kla­sių, 5–7 kla­sių, 8–9 kla­sių ir 10–12 kla­sių. Pa­tys ma­žiau­sie­ji į tes­to klau­si­mus ne­at­sa­ki­nė­jo, o jė­gas iš­ban­dė pieš­da­mi svei­ki­ni­mą „Kon­sti­tu­ci­ja, ta­vo gim­ta­die­nį šven­čiu!“.
Šie­met Sa­vi­val­dy­bė­je Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­ną lai­kė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus l. e. p. ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, Stal­gė­nų se­niū­nas Arū­nas Jur­kus ir vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja Ur­šu­lė Pa­da­gie­nė. No­rint pa­tek­ti į ki­tą eta­pą, iš 30 ga­li­mų taš­kų rei­kė­jo su­rink­ti 25 (ir dau­giau). Ma­žiau­siai trū­ko G. Ri­mei­kiui, ku­ris su­rin­ko 24 taš­kus.
Ge­riau­si Kon­sti­tu­ci­jos ži­no­vai spa­lio 25 die­ną bus pa­gerb­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tū­ro­je vyk­sian­čio­je ce­re­mo­ni­jo­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama