Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Ke­tu­rių val­diš­kų būs­tų nuo­mi­nin­kai pa­no­ro bu­tus nu­si­pirk­ti

Ke­tu­rių val­diš­kų būs­tų nuo­mi­nin­kai pa­no­ro bu­tus nu­si­pirk­ti

Sa­vi­val­dy­bės būs­tuo­se ku­rį lai­ką gy­ve­nę žmo­nės da­bar nu­ta­rė juos iš­si­pirk­ti. To­kių at­si­ra­do ke­tu­ri. Lap­kri­čio 22 die­ną Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to na­riai svars­tė, ar pri­tar­ti jų pra­šy­mams.

Klau­si­mą dėl Sa­vi­val­dy­bės būs­tų par­da­vi­mo pri­sta­tė Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ne­rin­ga Ži­lie­nė. Mi­nė­jo, jog gau­ti ke­tu­rių nuo­mi­nin­kų pra­šy­mai dėl Sa­vi­val­dy­bės būs­tų iš­si­pir­ki­mo. Po­sė­džiau­to­jai tam ne­pri­eš­ta­ra­vo.
Tai­gi, kol kas dar nuo­mi­nin­kai, bet ne­tru­kus šie žmo­nės taps sa­vi­nin­kais. Vi­si – Plun­gės mies­te.
Vie­nas iš būs­tų yra 52,5 kv. m, pa­sta­tas sta­ty­tas 2000 me­tais. Kai­na – 27 400 eu­rų. Ki­tas – 29,9 kv. m plo­to, sta­ty­tas 1987 me­tais, kai­na – 14 300 eu­rų. Tre­čias – 51,3 kv. m, na­mo sta­ty­bos me­tai – 2000-ie­ji. Jo kai­na – 21 500 eu­rų. Dar vie­nas bu­tas – 51,59 kv. m plo­to, taip pat 2000 m. sta­ty­ta­me na­me, jo kai­na – 26 900 eu­rų. Į vi­sų kai­nas įtrauk­tas ir būs­to ver­tės nu­sta­ty­mas – 92 eu­rai.
Sa­vi­val­dy­bės būs­tai par­duo­da­mi už rin­kos kai­ną. Gau­tos lė­šos per­eis į Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą ir bus nau­do­ja­mos so­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­rai.
Pa­sak N. Ži­lie­nės, šiuo me­tu so­cia­li­nio būs­to ei­lė­je lau­kia apie 150 as­me­nų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama