Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Ke­ti­na kom­pen­suo­ti va­žia­vi­mo iš­lai­das

Ke­ti­na kom­pen­suo­ti va­žia­vi­mo iš­lai­das

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na pa­si­rū­pin­ti, kad kai­muo­se gy­ve­nan­tys vai­kai, lan­kan­tys Plun­gės kul­tū­ros cen­trą bei Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trą, į už­si­ė­mi­mus ga­lė­tų at­vyk­ti ne­pa­tir­da­mi pa­pil­do­mų iš­lai­dų – ren­gia­mas pa­vė­žė­ji­mo or­ga­ni­za­vi­mo bei va­žia­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo vyks­tan­tiems į mi­nė­tas įstai­gas mo­ki­niams tvar­kos ap­ra­šas.

Spren­di­mo pro­jek­tas dėl pa­vė­žė­ji­mo or­ga­ni­za­vi­mo bei va­žia­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trą bei Plun­gės kul­tū­ros cen­trą lan­kan­tiems mo­ki­niams Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tui bu­vo pa­teik­tas svars­ty­ti at­si­žvel­giant į anks­tes­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­džio nu­ta­ri­mą. Su­rink­ti duo­me­nys ro­do, kad Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trą lan­ko 19 vai­kų, gy­ve­nan­čių to­liau nei trys ki­lo­met­rai už mies­to, iš kai­miš­kų gy­ven­vie­čių į už­si­ė­mi­mus Plun­gės kul­tū­ros cen­tre at­vyks­ta 36 mo­ki­niai.
Kaip in­for­ma­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tė Dan­gi­ru­tė Vaš­kie­nė, va­do­vau­jan­tis šiais skai­čiais, bu­vo at­lik­ti lė­šų, rei­ka­lin­gų šiam spren­di­mui įgy­ven­din­ti, skai­čia­vi­mai. Va­do­vau­jan­tis pa­teik­tais pra­di­niais duo­me­ni­mis ir įver­ti­nus, kad ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo už­si­ė­mi­mai vyks­ta ir šven­čių die­no­mis, iš­si­aiš­kin­ta, kad už mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mą 1 die­ną rei­kia 41,16 eu­ro. Me­tams lė­šų po­rei­kis su­da­ry­tų 12 tūkst. Eur, jei­gu vai­kai atos­to­gau­ja du mė­ne­sius, 13,5 tūkst. Eur, jei­gu atos­to­gau­ja 1 mė­ne­sį, ar­ba 15 tūkst. Eur, jei mi­nė­tus cen­trus lan­ko vi­sus me­tus. Nuo rug­sė­jo 1 d. iki šių me­tų pa­bai­gos lė­šų po­rei­kis bū­tų 5 tūkst. Eur.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai šiam spren­di­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo. Vis­gi net ne­abe­jo­ja­ma, kad šis klau­si­mas taps ak­tu­a­lus ir ki­toms įstai­goms, or­ga­ni­zuo­jan­čioms ne­for­ma­lų­jį vai­kų ug­dy­mą. Kaip to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je iš­veng­ti dis­kri­mi­na­ci­jos, iš­skir­ti­nes są­ly­gas su­tei­kiant tik Plun­gės kul­tū­ros cen­trą bei Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trą lan­kan­tiems vai­kams? Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to nuo­gąs­ta­vi­mus išsklai­dė ki­tą die­ną po­sė­džia­vęs Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­tas. Jo nu­ta­ri­mu Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai bus tei­kia­mas siū­ly­mas tai­ky­ti pa­vė­žė­ji­mo or­ga­ni­za­vi­mą ir va­žia­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mą be iš­im­tiems vi­siems ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo už­si­ė­mi­mus Plun­gė­je lan­kan­tiems ne mies­te gy­ve­nan­tiems vai­kams.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama