Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Ke­ly­je prie Stal­gė­nų par­trenk­tas pės­čia­sis

Ke­ly­je prie Stal­gė­nų par­trenk­tas pės­čia­sis

Lap­kri­čio 25-osios va­ka­re, prieš 18 va­lan­dą, ava­ri­ja įvy­ko 65-aja­me ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ki­lo­met­re, ties Stal­gė­nų kai­mu. Ke­liu žings­niuo­jan­tį jau­ną vy­riš­kį par­tren­kė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis.

Nu­sta­ty­ta, jog šeš­ta­die­nį, 17.44 val., mi­nė­ta­me kai­me au­to­mo­bi­lis „Au­di 6“, ku­rį vai­ra­vo blai­vus stal­gė­niš­kis (gim. 1972 m.), par­tren­kė va­žiuo­ja­mo­jo­je ke­lio da­ly­je bu­vu­sį plun­giš­kį (gim. 1983 m.).
Tam­siu pa­ros me­tu pės­čia­sis ne­tu­rė­jo jo­kio švie­są at­spin­din­čio ele­men­to. Nu­ken­tė­ju­sy­sis, pa­ty­ręs dau­gy­bi­nius kū­no su­ža­lo­ji­mus, iš­vež­tas į Klai­pė­dos res­pub­li­ki­nę li­go­ni­nę.
Dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str. 1 da­lį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama