Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Kau­kė­tų už­puo­li­kų gro­bis – ne­šio­ja­mieji ko­mpiu­te­riai, auk­so dir­bi­niai, pi­ni­gai

Kau­kė­tų už­puo­li­kų gro­bis – ne­šio­ja­mieji ko­mpiu­te­riai, auk­so dir­bi­niai, pi­ni­gai

23 500 Eur. To­kio dy­džio nuos­to­lį pa­ty­rė vie­nas plun­giš­kis, už­pul­tas dvie­jų kau­kė­tų vy­rų va­sa­rio 23-io­sios vė­lų va­ka­rą.

Apie 22.50 val. Kal­niš­kių g. esan­čia­me ga­ra­žų ko­o­pe­ra­ty­ve „Pasaga“, ties vie­nu ga­ra­žu, 1978 m. gi­męs vy­ras pa­ty­rė smur­tą iš dvie­jų kau­kė­tų vy­riš­kių. Už­puo­li­kai nu­ken­tė­ju­sia­jam į akis pa­purš­kė aša­ri­nių du­jų, par­grio­vė ant že­mės ir api­plė­šė. Va­gių gro­bis ne­men­kas: auk­so dir­bi­niai, mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nas, o iš ne­už­ra­kin­to au­to­mo­bi­lio pa­grob­ti trys ne­šio­ja­mie­ji kom­piu­te­riai, vy­riš­ka ran­ki­nė, ku­rio­je bu­vo įvai­rūs as­mens do­ku­men­tai, 4500 eu­rų ir 2300 do­le­rių. Nuos­to­lis – apie 23 500 eu­rų.
Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (AVPK) Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės An­dro­me­dos Graus­lie­nės tei­gi­mu, nu­si­kal­tė­liai kol kas ne­su­lai­ky­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama