Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Kar­je­ros ko­or­di­na­to­riai no­ri eta­to

Kar­je­ros ko­or­di­na­to­riai no­ri eta­to

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos kar­je­ros ko­or­di­na­to­rė, mo­ky­to­ja Si­gi­ta Ju­zai­tie­nė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tui po per­trau­kos an­trą kar­tą tei­kė pa­aiš­ki­ni­mus, ko­dėl ben­dro­jo la­vi­ni­mo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se rei­kia su­kur­ti kar­je­ros ko­or­di­na­to­riaus eta­tą. Klau­si­mas prieš ku­rį lai­ką bu­vo ati­dė­tas. Šį kar­tą ti­kė­ta­si jau kon­kre­taus spren­di­mo.

S. Ju­zai­tie­nė ko­mi­te­te ak­cen­ta­vo, kad ug­dy­mas kar­je­rai yra la­bai svar­bi šių die­nų mo­ki­nių ug­dy­mo sri­tis. Pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo klau­si­mai da­bar spren­džia­mi ne taip, kaip no­rė­tų­si. Sie­kiant bent mi­ni­ma­liai teik­ti pa­gal­bą mo­ki­niams ren­kan­tis bū­si­mą pro­fe­si­ją, rei­kia tam skir­ti dau­giau dė­me­sio. Be to, kaip pa­žy­mė­jo nuo 2008 me­tų šio­je sri­ty­je dir­ban­ti S. Ju­zai­tie­nė, no­rė­tų­si dirb­ti ne tik su gru­pe­le mo­ki­nių, o apie bū­si­mą kar­je­rą kal­bė­ti su vi­sais mo­kyk­los mo­ki­niais. Kar­je­ros ko­or­di­na­to­riaus dar­bą mo­kyk­lo­je esą la­bai pa­leng­vin­tų bū­tent šiai pa­rei­gy­bei skir­tas eta­tas. Siū­lo­ma ben­dro­jo la­vi­ni­mo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se steig­ti po 0,25 eta­to.
Pro­ble­ma ta, kad eta­tas ne­ga­li bū­ti ap­mo­ka­mas iš mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų, pi­ni­gų šiems eta­tams iš­lai­ky­ti tu­rė­tų skir­ti Sa­vi­val­dy­bė. Ap­skai­čiuo­ta, kad mė­ne­siui vie­nas eta­tas at­si­ei­tų 173 eu­rus, me­tams rei­ka­lin­ga su­ma vi­siems mo­ky­to­jams siek­tų ne­to­li 30 tūkst. eu­rų. Tie­sa, mo­ki­nio krep­še­lio me­to­di­ko­je yra nu­ro­dy­ta vie­na pa­rei­gy­bė – pro­fe­si­jos pa­ta­rė­jo, šį eta­tą ga­li­ma ap­mo­kė­ti iš krep­še­lio lė­šų. Iš vi­sų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se kar­je­ros ko­or­di­na­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­čių pe­da­go­gų tik vie­na Dai­va Gra­ma­lie­nė (Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja) yra bai­gu­si spe­cia­lius šios pro­fe­si­jos moks­lus, tai­gi ir jos dar­bas ap­mo­ka­mas iš krep­še­lio lė­šų.
Dau­gu­ma Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rių ne­pri­eš­ta­ra­vo, kad pra­šo­mi eta­tai mo­kyk­lo­se bū­tų su­kur­ti, tik vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius li­ko prie sa­vo griež­tos nuo­mo­nės – ne­rei­kė­tų Sa­vi­val­dy­bei už­si­krau­ti ant pe­čių naš­tos, ku­rią pri­me­tė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja: kar­je­ros ko­or­di­na­to­rių at­si­ra­di­mas mo­kyk­lo­se bu­vo mi­nis­te­ri­jos ku­rį lai­ką vyk­do­mas ir fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas. Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­žy­mė­jo, kad rei­kia siek­ti, jog mo­kyk­lo­se toks spe­cia­lis­tas ne tik bū­tų, bet ir iš tik­rų­jų dirb­tų. Bū­ti­na ieš­ko­ti kom­pe­ten­tin­gų žmo­nių, gal­būt net spręs­ti klau­si­mą dėl pro­fe­si­jos pa­ta­rė­jų stu­di­jų fi­nan­sa­vi­mo. 0,25 pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo­ pe­da­go­go eta­tai mo­kyk­lo­se bus įsteig­ti pra­si­dė­jus nau­jiems moks­lo me­tams – nuo rug­sė­jo 1 die­nos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama