Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Kan­tau­čiuo­se gais­ras ki­lo ke­tur­bu­ty­je, Stal­gė­nuo­se su­de­gė gan­dra­liz­dis

Kan­tau­čiuo­se gais­ras ki­lo ke­tur­bu­ty­je, Stal­gė­nuo­se su­de­gė gan­dra­liz­dis

Sa­vait­ga­lį dar­bo ne­trū­ko ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams. Ypač di­de­lei ne­lai­mei lai­ku už­bėg­ta Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Kan­tau­čių kai­me – čia gais­ras ki­lo vie­na­me ke­tur­bu­čio kam­ba­ry­je. Lai­mė, ug­nis ne­iš­pli­to po ki­tus bu­tus ir žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Pra­ne­ši­mo, jog at­vi­ra lieps­na de­ga dvi­aukš­tis na­mas Kan­tau­čių kai­me ir kad vi­du­je ga­li bū­ti žmo­nių, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba su­lau­kė penk­ta­die­nį, tuoj po 16 va­lan­dos. Pa­aiš­kė­jo, jog ug­nis siau­tė­jo Plun­gės gat­vė­je esan­čia­me mū­ri­nia­me ke­tur­bu­ty­je, V. D. bu­te, kur bu­vo įsi­kū­ręs nuo­mi­nin­kas A. G. At­vy­kus pa­gal­bai, dū­mai jau ka­muo­liais vir­to per lan­gą. Žli­bi­nų ko­man­dos ug­nia­ge­siai iš kam­ba­rio iš­ve­dė ne­blai­vų nuo­mi­nin­ką ir per­da­vė me­di­kams. Vy­ras rim­čiau ne­nu­ken­tė­jo, ta­čiau ap­rū­ko to bu­to sie­nos ir ap­de­gė so­fa-lo­va. Įvy­kis ti­ria­mas.
Pa­na­šiu lai­ku, tik jau ge­gu­žės 6 die­ną, ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Bab­run­go se­niū­ni­jos Jo­vai­šiš­kės kai­mą – Kal­no gat­vė­je de­gė miš­kas. At­vy­kus pa­gal­bai, pen­ki vie­tos gy­ven­to­jai jau ko­vo­jo su ug­ni­mi pa­ran­ki­nė­mis prie­mo­nė­mis. Pa­nau­do­ję mo­to­siur­blį, gais­ri­nin­kai dar per­py­lė miš­ko pa­klo­tę van­de­niu. Iš­de­gė apie 30 kv. m plo­tas.
Ge­gu­žės 7-osios ry­te, po 9 va­lan­dos, ug­nia­ge­siai ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Nau­so­džio se­niū­ni­jos Prū­sa­lių kai­me, Pa­kal­nės gat­vė­je, de­ga dar­ži­nė, pri­klau­san­ti R. M. Pa­aiš­kė­jo, jog gais­ras ki­lo me­di­nia­me ūki­nia­me pa­sta­te, kur įreng­ta mal­ki­nė. Lieps­na su­nio­ko­jo maž­daug ku­bą mal­kų ir ap­ga­di­no pa­sta­to sie­ną.
Sek­ma­die­nio die­nos po­pie­tę pra­neš­ta ir apie gais­rą Stal­gė­nų kai­me. Prieš pat 15 va­lan­dą ug­nia­ge­siai in­for­muo­ti, jog ant stul­po, esan­čio prie Par­ko g. 1, pleš­ka gan­dra­liz­dis. Iš­ties, at­vy­kus pa­gal­bai, ant gat­vės ap­švie­ti­mo stul­po lieps­na siau­bė gan­drų bu­vei­nę. Ne­tru­kus pa­si­ro­dę ESO dar­buo­to­jai at­jun­gė elek­tros įtam­pą, ir gais­ri­nin­kai spe­cia­liu gais­ri­niu van­dens švirkš­tu už­ge­si­no de­gan­tį gan­dra­liz­dį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama