Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Jau­ni­mas „pa­žai­dė“ – ap­šau­dė sto­vin­čius au­to­mo­bi­lius

Jau­ni­mas „pa­žai­dė“ – ap­šau­dė sto­vin­čius au­to­mo­bi­lius

Kai nė­ra ką veik­ti, ga­li­ma iš­si­trauk­ti gin­klą ir pyš­kin­ti į ki­tas ma­ši­nas. Ši­taip šeš­ta­die­nio va­ka­rą pa­si­el­gė BMW au­to­mo­bi­liu prie „Sau­lės“ gim­na­zi­jos at­va­žia­vę jau­nuo­liai.

Sau­sio 27-osios va­ka­rą, apie 22 va­lan­dą, Plun­gė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, pa­si­gir­do šū­viai. Po­li­ci­jai pra­neš­ta, jog jau­ni as­me­nys iš BMW mar­kės au­to­mo­bi­lio šau­do į ki­tas trans­por­to prie­mo­nes, ku­rio­se yra žmo­nių. To­kios „pra­mo­gos“ vy­ko vie­šo­je vie­to­je – Bi­ru­tės g. 31, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je.
Ma­no­ma, jog šau­dy­ta iš pneu­ma­ti­nio gin­klo. Nu­si­kal­tė­liai ap­šau­dė du ne­to­lie­se sto­vė­ju­sius au­to­mo­bi­lius – „Se­at Le­on“ bei „VW Pas­sat“, ku­riuo­se sė­dė­jo jau­nuo­liai, ir iš­kart pa­si­ša­li­no. Žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo, ta­čiau bu­vo ap­ga­din­tos trans­por­to prie­mo­nės: įski­lo ga­li­nis veid­ro­dė­lis, li­ko įdu­bi­mai ant ga­li­nių du­re­lių. Nuos­to­liai tiks­li­na­mi.
Nu­sta­ty­ta, jog chu­li­ga­nai at­va­žia­vo BMW X5 au­to­mo­bi­liu, vals­ty­bi­niai nu­me­riai po­li­ci­jai jau ži­no­mi. Kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas, grei­čiau­siai bu­vo šau­do­ma iš ori­nio gin­klo, svars­tė, kad ši­taip jau­ni­mas „pa­žai­dė“.
Be abe­jo, dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal BK 284 str. (dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo). Ka­dan­gi chu­li­ga­nų au­to­mo­bi­lio nu­me­riai ži­no­mi, „šau­liai“ ne­tru­kus tu­rė­tų bū­ti nu­sta­ty­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama