Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Iš­rink­ti gra­žiau­siai pa­si­puo­šę

Iš­rink­ti gra­žiau­siai pa­si­puo­šę

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kvies­ta ko­mi­si­ja ap­žiū­rė­jo Plun­gės mies­tą, ban­dy­da­ma iš­si­aiš­kin­ti, ku­rių įmo­nių, įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų ar pri­va­čių na­mų sa­vi­nin­kai sa­vo erd­ves, kie­mus ar vit­ri­nas šven­čių lau­kia pa­puo­šę gra­žiau­siai ir nu­si­pel­nė bū­ti įver­tin­ti.

Ko­mi­si­jos na­riai džiau­gė­si, jog šie­met pa­si­puo­šu­sių­jų itin daug – ko­ne kas ant­ras na­mas (bent jau pa­grin­di­nė­se gat­vė­se) pra­ei­vių ar pra­va­žiuo­jan­čių­jų dė­me­sį trau­kia įvai­rias­pal­vė­mis žyb­sin­čio­mis lem­pu­tė­mis, pin­tais Ad­ven­to vai­ni­kais, ka­lė­di­niais žais­liu­kais ir ki­ta šven­ti­ne at­ri­bu­ti­ka. To­dėl te­ko pa­suk­ti gal­vą ir net šiek tiek pa­si­gin­čy­ti, kam ati­teks Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos skelb­to kon­kur­so lau­rai.
Ga­liau­siai ko­mi­si­jos na­riai nu­ta­rė, kad gra­žiau­siai pa­puoš­ta įmo­nės te­ri­to­ri­ja ver­tė­tų pri­pa­žin­ti UAB „Plun­gės Jo­nis“ ir ša­lia esan­čius sta­ti­nius. Gra­žiau­siai pa­puoš­ta vie­šo­ji erd­vė mū­sų mies­te, ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, yra prie ka­vi­nės „Ta­ka­va“, ku­ri įsi­kū­ru­si A. Ju­cio gat­vė­je esan­čia­me skve­re­ly­je, prie „Su­per­mies­to“ aikš­te­lės. Šven­tiš­kiau­siai sa­vo na­mų val­dą pa­puo­šė Ka­pu­ci­nų g. 7-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­to na­mo sa­vi­nin­kai, o už akį trau­kian­čias vit­ri­nas ap­do­va­no­ji­mų nu­si­pel­nė net dvi iš­rink­to­sios – ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių ir pa­puo­ša­lų par­duo­tu­vė „Her­mis“ bei taip pat ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių par­duo­tu­vė „Si­dab­ro gė­lė“.
No­ri­me pa­dė­ko­ti vi­soms mies­te šven­ti­nę nuo­tai­ką pa­de­dan­čioms kur­ti įmo­nėms, įstai­goms bei or­ga­ni­za­ci­joms, ačiū ta­ria­me ir pri­va­čių na­mų bei val­dų sa­vi­nin­kams, na o su kon­kur­so nu­ga­lė­to­jais bus su­si­siek­ta as­me­niš­kai. Kaip jau skel­bė­me anks­čiau, jie bus pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama