Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Idė­jas mies­to te­ri­to­ri­joms tvar­ky­ti teiks stu­den­tai

Idė­jas mies­to te­ri­to­ri­joms tvar­ky­ti teiks stu­den­tai

Vie­tos po­li­ti­kai svars­to, ar ver­ta Plun­gės sa­vi­val­dy­bei da­ly­vau­ti pro­jek­te „Iš­ma­nu­sis mies­tas IV“. Kaip Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je in­for­ma­vo Sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys, mies­tams pa­si­ren­gę tal­kin­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tai ir jų dės­ty­to­jai, ku­rie teik­tų idė­jas, kaip at­gai­vin­ti ir pri­tai­ky­ti pro­ble­mi­nes te­ri­to­ri­jas.

Kaip sa­kė T. Jo­cys, no­rą da­ly­vau­ti pro­jek­te jau iš­reiš­kė 7 sa­vi­val­dy­bės. Joms tal­kins vi­si Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tai. Pa­siū­ly­mus, kaip Plun­gė ga­lė­tų at­gai­vin­ti cen­tri­nę mies­to da­lį, pa­si­ruo­šu­sios teik­ti VGTU, KTU ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ko­man­dos.
„Ne­bū­ti­nai uni­ver­si­te­tų vi­zi­ja tu­ri ati­tik­ti mū­sų vi­zi­jas. Uni­ver­si­te­tai teik­tų siū­ly­mus, kaip su­tvar­ky­ti ir įveik­lin­ti pro­ble­mi­nes mies­to vie­tas, pa­vyz­džiui, kam pa­nau­do­ti Pa­lan­kės gat­vė­je esan­čių tven­ki­nių te­ri­to­ri­ją, kaip at­gai­vin­ti skve­re­lį Rie­ta­vo gat­vės pra­džio­je, ku­ria­me sto­vi Plun­gės gar­bės pi­lie­čio Juo­zo Bag­do­no mies­tui do­va­no­ta al­ter­na­ty­vaus me­no skulp­tū­ra. To­kios tuš­čios ir žmo­nių ne­pa­mėg­tos vie­tos mies­to cen­tre – per di­de­lė pra­ban­ga“, – dės­tė nuo­mo­nę T. Jo­cys.
Jei Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­tars, pro­jek­to me­tu uni­ver­si­te­tų su­for­muo­tos stu­den­tų gru­pės pa­si­rinks sa­vi­val­dy­bių pa­teik­tas at­nau­jin­ti nu­ma­to­mas te­ri­to­ri­jas ir pa­rengs joms pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus. Skly­pui ar zo­nai su­kur­ta­me de­ta­li­zuo­ta­me pro­jek­ti­nia­me pa­siū­ly­me at­si­spin­dės ir su­si­sie­ki­mo bei in­ži­ne­ri­nės in­fra­struk­tū­ros spren­di­niai. Pa­grin­di­nis pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų už­da­vi­nys – siū­lo­mos te­ri­to­ri­jos es­te­ti­nis trans­for­ma­vi­mas ir šios erd­vės pri­tai­ky­mas šian­die­nos vi­suo­me­nės po­rei­kiams bei kon­kre­čių kom­po­zi­ci­nių-struk­tū­ri­nių spren­di­nių pa­tei­ki­mas.
Jei Sa­vi­val­dy­bė ap­si­spręs da­ly­vau­ti pro­jek­te „Iš­ma­nu­sis mies­tas IV“, tu­rės skir­ti iki 14 600 eu­rų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama