Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Į grė­bia­mą­ją at­si­tren­ku­siam ir trak­to­rių nu­ver­tu­siam plun­giš­kiui skir­ta bau­da

Į grė­bia­mą­ją at­si­tren­ku­siam ir trak­to­rių nu­ver­tu­siam plun­giš­kiui skir­ta bau­da

Ba­lan­džio 4 die­ną teis­mo nuosp­ren­dį iš­gir­do plun­giš­kis Ar­tu­ras Ru­sys (gim. 1969 m.). Per­nai va­sa­rą ke­ly­je Plungė–Vėžaičiai, ties Vieš­to­vė­nų kai­mu, šis vy­ras su au­to­mo­bi­liu tren­kė­si į trak­to­riaus grė­bia­mą­ją, dėl ko že­mės ūkio tech­ni­ka vir­to ant šo­no. Įvy­kio me­tu bu­vo su­ža­lo­tas jau­nas ūki­nin­kas.

Ši ava­ri­ja įvy­ko 2016 me­tų lie­pos 12-osios va­ka­re, apie pu­sę sep­ty­nių, ke­lio Plungė–Vėžaičiai 15-aja­me ki­lo­met­re. Leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį „VW Pas­sat“ vai­ra­vęs A. Ru­sys, prieš pra­dė­da­mas lenk­ti trak­to­rių „MTZ Be­la­rus 820“, ne­įsi­ti­ki­no, ar šis ro­do po­sū­kį, kir­to iš­ti­si­nę li­ni­ją ir kliu­dė jau kai­rėn su­kan­čio trak­to­riaus grė­bia­mo­sios ga­li­nę da­lį.
Po smū­gio grė­bia­mo­ji vir­to ant šo­no, kar­tu nu­si­temp­da­ma ir trak­to­rius ka­bi­ną. Grėb­ti šie­no į lau­kus va­žia­vęs Liu­tau­ras Moc­kus (gim. 1990 m.) pa­ty­rė įvai­rius kū­no su­mu­ši­mus, lū­žo šon­kau­lis, bu­vo pa­temp­ti kak­lo raiš­čiai. Su­ža­lo­ji­mai ati­ti­ko ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą. Nu­ken­tė­ju­siuo­ju bu­vo pri­pa­žin­tas ir jau­no vy­ro tė­tis Pet­ras Moc­kus, ku­riam ir pri­klau­sė tech­ni­ka. Ūki­nin­kas ti­ki­no pa­ty­ręs di­de­lių nuos­to­lių, abu su sū­nu­mi pra­šė at­ly­gin­ti po ke­lis tūks­tan­čius eu­rų.
Dėl ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mo ar trans­por­to prie­mo­nių eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str. 1 d.) į tei­sia­mų­jų suo­lą pa­te­kęs A. Ru­sys pri­pa­ži­no, kad ava­ri­ja įvy­ko dėl jo kal­tės. Be­je, au­to­šalt­kal­viu dir­ban­tis vy­ras vai­ra­vo darb­da­vio UAB „Ei­mo­ri­ta“, ku­riai va­do­vau­ja Ri­man­tas Bau­žys, au­to­mo­bi­lį, ne­ap­draus­tą ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu.
Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas A. Ru­sį pri­pa­ži­no kal­tu ir nu­tei­sė 20 MGL dy­džio (753,20 Eur) bau­da, ku­rią jis tu­rės su­mo­kė­ti per 4 mė­ne­sius į mo­kes­čių ins­pek­ci­jos są­skai­tą. Taip pat rei­kės at­ly­gin­ti ieš­ki­nį „Sod­rai“ dėl nu­ken­tė­ju­sio­jo ne­dar­bin­gu­mo – 770 eu­rų.
Ieš­ki­nio rei­ka­la­vi­mą dėl ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo teis­mas ten­ki­no iš da­lies: iš UAB „Ei­mo­ri­ta“ P. Moc­kui pri­tei­sė 1000 eu­rų, iš A. Ru­sio – 200 eu­rų; L. Moc­kui iš mi­nė­tos ben­dro­vės pri­teis­ti 500 eu­rų, iš A. Ru­sio – 400 eu­rų. Nuo­sprendis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama