Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Į gar­bin­gus ap­do­va­no­ji­mus pre­ten­duo­ja ir plun­giš­kiai

Į gar­bin­gus ap­do­va­no­ji­mus pre­ten­duo­ja ir plun­giš­kiai

Lap­kri­čio 27 die­ną Vil­niaus ro­tu­šė­je vyks iš­kil­min­ga ce­re­mo­ni­ja, ku­rios me­tu bus įteik­tos „Auk­si­nio fe­nik­so“ sta­tu­lė­lės ša­lies kul­tū­ros ben­druo­me­nės at­sto­vams. „Auk­si­nis fe­nik­sas“ yra svar­biau­sias ir vie­nas reikš­min­giau­sių Lie­tu­vos ap­do­va­no­ji­mų kul­tū­ros sri­ty­je. Šio ap­do­va­no­ji­mo tiks­las – pa­gerb­ti fi­zi­nius ar ju­ri­di­nius as­me­nis, la­biau­siai nu­si­pel­niu­sius ša­lies kul­tū­ros kū­ri­mui, plėt­rai, per­da­vi­mui, sau­go­ji­mui bei kul­tū­ros cen­trų sis­te­mos vys­ty­mui­si, to­bu­li­ni­mui ir vie­ši­ni­mui.

Šie­met „Auk­si­niam fe­nik­sui“ pri­sta­ty­ti ir į pen­kias gar­bin­gas no­mi­na­ci­jas – „Ge­riau­sias me­tų kul­tū­ros cen­tro va­do­vas“, „Ge­riau­sias me­tų kul­tū­ros ir me­no kū­rė­jas“, „Ge­riau­sias me­tų kul­tū­ros cen­tro part­ne­ris“, „Me­tų kul­tū­ros rė­mė­jas“, „Me­tų kul­tū­ros po­li­ti­kas“ – pre­ten­duo­ja dau­giau nei pen­kias­de­šimt no­mi­nan­tų. Tarp jų – ir plun­giš­kiams ge­rai ži­no­mi žmo­nės bei ver­slo, vi­suo­me­ni­niai sub­jek­tai.
No­mi­na­ci­ją „Me­tų kul­tū­ros ir me­no kū­rė­jas“ pre­ten­duo­ja gau­ti Plun­gės kul­tū­ros cen­tro liau­diš­kų šo­kių ir dai­nų ko­lek­ty­vo „Su­var­tu­kas“ me­no va­do­vė Ilo­na Bal­ti­kaus­kai­tė bei Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sim­fo­ni­nio or­kest­ro va­do­vai Ie­va ir Pau­lius Lyg­nu­ga­riai. Į no­mi­na­ci­ją „Me­tų kul­tū­ros rė­mė­jas“ pre­ten­duo­ja UAB „Stra­te­gas“. No­mi­na­ci­jo­je „Me­tų kul­tū­ros cen­tro va­do­vas“ var­žo­si Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ri­ma Jo­ku­baus­kie­nė, o gar­bin­go ap­do­va­no­ji­mo „Auk­si­nis Fe­nik­sas“ no­mi­na­ci­ją „Me­tų kul­tū­ros part­ne­ris“ pre­ten­duo­ja gau­ti Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama