Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Gir­tas Jo­ni­nių sa­vait­ga­lis bai­gė­si li­go­ni­nė­je

Gir­tas Jo­ni­nių sa­vait­ga­lis bai­gė­si li­go­ni­nė­je

Gir­tam jū­ra iki ke­lių. Taip grei­čiau­siai jau­tė­si vie­nas Kre­tin­gos ra­jo­no gy­ven­to­jas, kai šeš­ta­die­nio va­ka­rą, bū­da­mas stip­riai ap­svai­gęs, vis­gi nu­spren­dė sės­ti už ma­ši­nos vai­ro.

Au­to­įvy­kis už­fik­suo­tas Jo­ni­nių šeš­ta­die­nį, apie 8 val. va­ka­ro. Ke­lio Kuliai–Šiemuliai–Gaudučiai 5 ki­lo­met­re au­to­mo­bi­lis VW PASSAT, ku­rį vai­ra­vo mi­nė­tas Kre­tin­gos ra­jo­no gy­ven­to­jas, gi­męs 1987 m., ver­tė­si. Spė­ja­ma, kad trans­por­to prie­mo­nės su­val­dy­ti vy­riš­kis ne­su­ge­bė­jo dėl gir­tu­mo – nu­sta­ty­tas net 3,78 prom. ap­svai­gi­mas. Vy­ras va­žia­vo ne vie­nas. Ša­lia sė­dė­jęs 1991 me­tais gi­męs ke­lei­vis taip pat bu­vo ne­blai­vus (3,72 prom.). Gir­tų pa­si­va­ži­nė­ji­mas ne­pra­ėjo be pa­sek­mių: su­dau­žy­ta ma­ši­na, nu­ken­tė­ju­sie­ji dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų pri­sta­ty­ti į li­go­ni­nę. Ne­pai­sy­da­mi ne­men­kų sužeidimų (vai­ruo­to­jas pa­ty­rė gal­vos su­mu­ši­mą ir no­sies lū­žį, ke­lei­viui su­muš­ta gal­va ir lū­žo rak­ti­kau­lis), to­les­nio gy­dy­mo vy­riš­kiai at­si­sa­kė. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal BK 281 str. 2 d. ir 7 d.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama