Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Gin­ta­liš­kės kai­me nu­žu­dy­tas vy­ras

Gin­ta­liš­kės kai­me nu­žu­dy­tas vy­ras

Krau­pus nu­si­kal­ti­mas sa­vait­ga­lį įvyk­dy­tas Pla­te­lių se­niū­ni­jos Gin­ta­liš­kės kai­me – vie­na­me na­me penk­ta­die­nio ry­tą ap­tik­tas ne­be­gy­vas vy­ras (gim. 1952 m.), tu­rė­jęs psi­chi­nę ne­ga­lią. Žmo­gus gu­lė­jo prie­an­gy­je, ant slenks­čio, su kirs­ti­ne žaiz­da gal­vo­je.

Apie žmog­žu­dys­tę Gin­ta­liš­kės kai­me po­li­ci­ja bu­vo in­for­muo­ta sau­sio 26 die­ną, maž­daug pu­sę vie­nuo­lik­tos ry­te. Ne­be­gy­vą vy­riš­kį ra­do Pla­te­lių se­niū­nė Da­nu­tė Ra­po­la­vi­čie­nė.
At­vy­kęs eks­per­tas la­vo­no gal­vo­je pa­ste­bė­jo kirs­ti­nę žaiz­dą, tad iš­kart įtar­ta, kad mir­tis – smur­ti­nė. Pra­dė­tas ty­ri­mas dėl nu­žu­dy­mo, ne­tru­kus su­lai­ky­tas ir įta­ria­ma­sis – 1993 m. gi­męs vie­tos gy­ven­to­jas.
Pla­te­lių se­niū­nė D. Ra­po­la­vi­čie­nė sa­kė, jog vy­riš­kis gy­ve­no vie­nas, se­no­viš­ko­je, va­di­na­mo­je dvie­jų ga­lų tro­bo­je. Pir­miau­sia žmo­gaus pa­si­ge­do už sie­nos gy­ve­nan­ti kai­my­nė – ji su­ne­ri­mo, kad ne­be­gir­di įpras­to vy­riš­kio bruz­de­sio, ne­ri­mą kė­lė ir il­gai de­gan­ti švie­sa.
Dar iš va­ka­ro vy­ras bu­vo se­niū­ni­jo­je, tvar­kė­si do­ku­men­tus dėl gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo. Įta­rus, kad žmo­gui nu­ti­ko kas nors ne­ge­ro, se­niū­nė su dar­bi­nin­kais nu­sku­bė­jo į jo na­mus.
„Pa­ma­čiau jį gu­lin­tį prie­an­gy­je, ant na­mo slenks­čio. Iš­kart pra­ne­šėm po­li­ci­jai. At­ro­dė, ra­mus šis kai­mas, bet po šio įvy­kio ne­jau­ku pa­si­da­rė“, – pa­sa­ko­jo se­niū­nė.
Nu­žu­dy­tas vy­riš­kis, anot D. Ra­po­la­vi­čie­nės, bu­vo kai­mo keis­tuo­lis, sa­vo­tiš­kas žmo­gus, ma­žai su kuo ben­dra­vo, šei­mos ne­bu­vo su­kū­ręs. Ne­įga­lu­mas jam ne­bu­vo nu­sta­ty­tas, ta­čiau psi­chi­nių pro­ble­mų tu­rė­jo. Ne­at­si­sa­ky­da­vo ir tau­re­lės.
Se­niū­nė mi­nė­jo, jog jie su­ži­no­jo apie to­liau gy­ve­nan­čią nu­žu­dy­to­jo se­se­rį. Ji už bro­lį ge­ro­kai vy­res­nė ir li­go­ta, tad lai­do­tu­vių rū­pes­čiai grei­čiau­siai vis­gi teks se­niū­ni­jai.
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas sa­kė, jog įta­ria­ma­sis žu­di­kas bu­vo su­lai­ky­tas tą pa­čią die­ną. Jau­nuo­lis gy­ve­no ne­to­li au­kos na­mų, po­li­ci­jai bu­vo ži­no­mas. Jis pri­si­pa­ži­no įvyk­dęs krau­pų nu­si­kal­ti­mą, kai su­kon­flik­ta­vo su šei­mi­nin­ku. Nu­ro­dė, jog vy­rą už­mu­šė kas­tu­vu, smo­gęs ke­lis kar­tus jam į gal­vą.
Pa­rei­gū­nai aiš­ki­na­si, ar ne­pa­grob­ti au­kos daik­tai. Įta­ria­ma­sis žu­di­kas už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama