Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Gau­tas lė­šas pla­nuo­ja skir­ti Ku­lių gim­na­zi­jai

Gau­tas lė­šas pla­nuo­ja skir­ti Ku­lių gim­na­zi­jai

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad gau­tos Švie­ti­mo įstai­gų mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mos, pa­tvir­tin­tos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro, lė­šos – 80 tūkst. eu­rų – bū­tų skir­tos Ku­lių gim­na­zi­jai. Sa­vo ruož­tu Sa­vi­val­dy­bė tu­ri įsi­pa­rei­go­ti prie pla­nuo­ja­mų dar­bų pri­si­dė­ti ne ma­žiau kaip 50 proc. ski­ria­mų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų.
Pla­nuo­ja­ma, kad už šias lė­šas Ku­lių gim­na­zi­jo­je bus pa­keis­ta sto­go dan­ga. Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, sto­go pa­kei­ti­mo dar­bai at­si­eis per 65 tūkst. eu­rų.
Už li­ku­sią su­mą pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti spor­to sa­lės grin­dis (274 kv. m) bei su­tvar­ky­ti prie gim­na­zi­jos spor­to sa­lės esan­čius tu­a­le­tus, du­ši­nes ir per­si­ren­gi­mo kam­ba­rius.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama