Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Gat­ves žen­klins ir nak­ti­mis

Gat­ves žen­klins ir nak­ti­mis

Bir­že­lio 1 die­ną kon­kur­są lai­mė­ju­si UAB „Ga­tas“ pra­dė­jo žen­klin­ti Plun­gės mies­to gat­ves.

Pir­mą­ją va­sa­ros die­ną ben­dro­vės „Ga­tas“ dar­bi­nin­kai spe­cia­lia įran­ga žen­kli­no re­konst­ruo­tą ke­lią, ker­tan­tį prie­mies­ti­nę Var­ka­lių gy­ven­vie­tę. Apie 16 va­lan­dą ke­lio žen­klin­to­jai per­žen­gė Plun­gės mies­to ri­bą ir pra­dė­jo dar­bus J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je. Prieš 17 va­lan­dą ryš­kio­mis lie­me­nė­mis ap­si­ren­gę dar­bi­nin­kai sa­vo žen­klus jau dė­lio­jo ne­to­li švie­so­fo­ro, o tai pi­ko me­tu eis­mo da­ly­viams su­kė­lė ne­men­kų iš­ban­dy­mų.
Kaip in­for­ma­vo Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas, penk­ta­die­nį mies­te gat­vių žen­klin­to­jai ne­dir­bo. Pro­ce­sas vėl at­nau­jin­tas nau­jos sa­vai­tės pra­džio­je.
Jei leis orai, gat­vių žen­kli­ni­mo dar­bai mies­te už­truks 3–5 pa­ras. Da­lį dar­bų ben­dro­vė „Ga­tas“ (bu­vu­si „Eis­mo sau­ga“) Plun­gės mies­te at­liks nak­ti­mis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama