Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Eks­per­tai ver­ti­na du Bab­run­go slė­nio re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tus

Eks­per­tai ver­ti­na du Bab­run­go slė­nio re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tus

Po il­go vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­so ma­ra­to­no fi­ni­šo tie­sio­jo­je – dar vie­nas Plun­gei la­bai svar­bus pro­jek­tas! Šiuo me­tu ne­pri­klau­so­mų eks­per­tų ko­mi­si­jai pa­teik­ti ver­tin­ti du pro­jek­tai, kaip bū­tų ga­li­ma su­tvar­ky­ti cen­tri­nę mies­to da­lį – Bab­run­go slė­nį ir Lais­vės alė­ją.

Vi­suo­me­nei, kol vyks­ta vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ros, in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mų ran­go­vų siū­lo­mus spren­di­nius ne­tei­kia­ma. Ir pa­tys kon­kur­so da­ly­viai lai­mė­to­ją su­ži­nos tik po ga­lu­ti­nio Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos spren­di­mo. Nu­ga­lė­to­jas pa­aiš­kės at­li­kus ver­ti­ni­mą ba­lais pa­gal šiam kon­kur­sui nu­ma­ty­tą for­mu­lę. Kol kas aiš­ku tik tiek, kad siū­lo­mo pro­jek­to kai­na su­da­rys 70 proc., o eks­per­tų iš­va­da – 30 proc. ver­ti­ni­mo.
„Šiuo me­tu ver­ti­na­ma tik ran­go­vų siū­lo­ma slė­nio ir alė­jos su­tvar­ky­mo pro­jek­to kon­cep­ci­ja. Po to bus at­plėš­tas ant­ras vo­kas, ku­ria­me nu­ro­dy­tos bū­si­mų dar­bų kai­nos. Jei dar­bų įkai­niai ko­mi­si­jai pa­si­ro­dys per di­de­li ar­ba per ma­ži, pra­šy­si­me juos pa­grįs­ti. Ta­da bus skai­čiuo­ja­mas ben­dras kiek­vie­no ran­go­vo pa­siū­ly­mo ver­ti­ni­mo ba­las. Sa­vi­val­dy­bė skelbs nu­ga­lė­to­ją. Iš­lau­kus ap­skun­di­mo ter­mi­ną, bus pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis, po to seks pro­jek­ta­vi­mo, vė­liau – ir ran­gos dar­bai“, – su­dė­tin­gą pir­ki­mo me­cha­niz­mą pa­aiš­ki­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama