Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Dvi­gu­bai dau­giau gi­mė, nei mi­rė

Dvi­gu­bai dau­giau gi­mė, nei mi­rė

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, lie­pos mė­ne­sį iš vi­so bu­vo įre­gist­ruo­ti 57 gi­mi­mai (1 po­ra dvy­nių, 33 mer­gai­tės ir 24 ber­niu­kai) bei 24 mir­tys. Plun­gė­je gi­mė 22 vai­kai, mi­rė – 10 žmo­nių; Al­sė­džiuo­se ati­tin­ka­mai 4 ir 2; Bab­run­go se­niū­ni­jo­je – 5 ir 4; Nau­so­džio – 9 ir 1; Ša­tei­kiuo­se – 4 ir 1 bei t. t. Jo­kių po­ky­čių ne­bu­vo tik Ku­lių se­niū­ni­jo­je.
Po­pu­lia­riau­si var­dai nau­ja­gi­miams: mer­gai­tėms – Luk­nė ir Ig­lė, ber­niu­kams – Ka­jus, Emi­lis, Her­kus. Su­teik­ti ir re­tes­ni var­dai – Vė­jas, Aro­nas, Ar­das, Sin­ti­ja, Jo­rū­nė. Trims kū­di­kiams duoti se­nes­ni var­dai – Jo­nas, Vy­tas, So­fi­ja. Už­re­gist­ruo­ti 8 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai ir 68 san­tuo­kos (tarp jų 3 tuo­kė­si už­sie­ny­je, 33 san­tuo­kos įre­gist­ruo­tos tik baž­ny­čio­je, bet taip pat įtrauk­tos į ap­skai­tą). Skir­tin­gais gy­ve­ni­mo ke­liais pa­su­ko 7 po­ros.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama