Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Dė­me­sys – trims jau­ni­mo pro­jek­tams

Dė­me­sys – trims jau­ni­mo pro­jek­tams

Gruo­džio 19 die­ną įvy­ko pas­ku­ti­ny­sis 2017 me­tų Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me fi­nan­sa­vi­mas skir­tas trims jau­ni­mo pro­jek­tams.

Po­sė­džio da­ly­viai pri­ta­rė pa­teik­tam Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bės Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos 2018 me­tų veik­los pla­nui.
Taip pat nu­tar­ta iš Jau­ni­mo veik­los pro­gra­mos Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos pro­jek­tui „Jau­ni­mo už­im­tu­mo ir pi­lie­tiš­ku­mo ska­ti­ni­mas pa­si­tel­kiant pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų žan­rus“ skir­ti 357 Eur, LMS Plun­gės mo­ki­nių sa­vi­val­dų in­for­ma­vi­mo cen­trui – 97,21 Eur ke­lio­nės iš­lai­doms į fo­ru­mą Rad­vi­liš­ky­je „Iš­drįsk – ne­bi­jok su­klys­ti“ ap­mo­kė­ti, o aso­cia­ci­jos „Plun­gės skau­tai“ pro­jek­tui „Auk“ tau­ti­nė­je sto­vyk­lo­je „Lau­žų kar­ta“ skir­ti 1000 Eur.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama