Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Bib­lio­te­ka įsi­kū­rė se­niū­ni­jos pa­sta­te

Bib­lio­te­ka įsi­kū­rė se­niū­ni­jos pa­sta­te

Nuo spa­lio 30 die­nos pa­si­kei­tė Žli­bi­nų kai­mo bib­lio­te­kos ad­re­sas. Nuo šiol jos lan­ky­to­jai lau­kia­mi Žli­bi­nų se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te.

Ku­rį lai­ką Žli­bi­nų bib­lio­te­ka glau­dė­si po Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los sto­gu. Mo­kyk­lo­je ma­žė­jant mo­ki­nių ir ga­liau­siai jų vi­sai ne­be­li­kus, ra­jo­no val­džia pri­ėmė spren­di­mą šią ug­dy­mo įstai­gą lik­vi­duo­ti. Di­džiu­lia­me pa­sta­te li­ko įkur­din­ta tik ne­di­de­lė kai­mo bib­lio­te­ka. Kad įstai­ga čia ne­il­gai ga­lės pri­im­ti sa­vo skai­ty­to­jus, bu­vo aiš­ku se­niai: at­ėjus žie­mai ir pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui, ne­eko­no­miš­ka bū­tų pa­lik­ti bib­lio­te­ką veik­ti bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je.
Žli­bi­niš­kiai spė­lio­jo, koks li­ki­mas lau­kia jų bib­lio­te­kos, tuo la­biau, kad bu­vo net pa­si­gir­du­sios kal­bos apie bib­lio­te­kos už­da­ry­mą! Kad taip ne­įvyk­tų, gel­bė­to­jos vaid­mens ėmė­si Žli­bi­nų se­niū­ni­ja, pa­siū­liu­si bib­lio­te­ką įkur­din­ti jos ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­te. Tuo la­biau, kad tai – ne nau­jie­na, nes bib­lio­te­ka se­niū­ni­jos pa­sta­te yra bu­vu­si. Tai­gi nuo spa­lio 30 die­nos Žli­bi­nų kai­mo bib­lio­te­ka sa­vo lan­ky­to­jų vėl lau­kia se­niū­ni­jo­je, šį­kart – di­džio­jo­je po­sė­džių sa­lė­je. „Bib­lio­te­kos se­no­sio­se jos pa­tal­po­se ne­ga­lė­jo­me įkur­ti, nes ten ne­bū­tų už­te­kę vie­tos: bib­lio­te­ka, be kny­gų fon­do, da­bar tu­ri ir 4 kom­piu­te­rius. Šian­dien jau pri­jun­gė­me in­ter­ne­tą, bai­gia­me su­dė­lio­ti len­ty­nas. Per­kraus­tant bib­lio­te­ką, pri­si­dė­jo vi­si, kas ga­lė­jo. Kur ma­ty­ta, mo­kyk­lą už­da­rė, jei dar ir bib­lio­te­ką už­da­ry­tų...“ – ant­ra­die­nį sa­kė se­niū­nė Si­gu­tė Žei­mai­tie­nė.
Iki šiol se­niū­ni­jos di­džio­jo­je sa­lė­je vyk­da­vo po­sė­džiai, kai­mo ben­druo­me­nės su­si­ti­ki­mai, ren­gi­niai. Da­bar teks juos reng­ti pa­sta­to pir­ma­me aukš­te, ma­žes­nė­se pa­tal­po­se, bet tai – ne bė­da. „Tu­ri­me ir kul­tū­ros cen­trą, ten daug vie­tos. Be to, bib­lio­te­ka bus nau­din­ga ir gy­dy­to­jo lau­kian­tiems žli­bi­niš­kiams. Kol su­lauks sa­vo ei­lės, ga­lės už­ei­ti ir pa­skai­ty­ti laik­raš­čius“, – ma­no se­niū­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama