Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Be­dar­bių su­ma­žė­jo

Va­sa­ra, kaip ir įpras­ta, pa­si­tik­ta ma­žes­niu ne­dar­bo ly­giu. Kaip in­for­muo­ja Tel­šių te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ža, jos ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je bir­že­lio 1 die­ną bu­vo įre­gist­ruo­ti 6482 be­dar­biai, tai su­da­rė 7,6 proc. vi­sų Tel­šių ap­skri­ty­je re­gist­ruo­tų dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų.

Tuo tar­pu ge­gu­žės pra­džio­je dar­bo ieš­kan­čių­jų bu­vo 7447. Ne­dar­bas, ly­gi­nant su ba­lan­džio mė­ne­siu, su­ma­žė­jo 0,6 proc. Pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio 1 die­ną ne­dar­bas sie­kė 8,2 proc. ir, ly­gi­nant su šių­me­ti­ne si­tu­a­ci­ja, bu­vo di­des­nis 0,6 proc.
Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos duo­me­ni­mis, per ge­gu­žės mė­ne­sį įre­gist­ruo­ti 979 dar­bo ne­tu­rin­tys as­me­nys (ba­lan­džio mė­ne­sį – 934), iš jų be­dar­bio sta­tu­sas su­teik­tas 927 as­me­nims. Įre­gist­ruo­tos 926 lais­vos dar­bo vie­tos. Įdar­bin­ta 890 as­me­nų, iš jų ne­ter­mi­nuo­tai – 808. Į ak­ty­vios dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nes nu­kreip­ti 392 as­me­nys. Bir­že­lio 1 die­ną bu­vo re­gist­ruo­ti 935 jau­ni as­me­nys (16–29 m.). Per ge­gu­žę įdar­bin­ti 195 jau­nuo­liai, į ak­ty­vios dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nes nu­siųs­ti 99.
Į Tel­šių te­ri­to­ri­nę dar­bo bir­žą ge­gu­žę krei­pė­si 224 dar­bo ieš­kan­tys Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai (ge­gu­žės mė­ne­sio sta­tis­ti­ka ro­do, kad bir­žo­je iš vi­so re­gist­ruo­ti 1178 mū­sų sa­vi­val­dy­bės žmo­nės: 698 mo­te­rys ir 480 vy­rų).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama