Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Bai­gė­si pie­ši­nių kon­kur­sas „Sau­gus eis­mas“ Plun­gė­je

Bai­gė­si pie­ši­nių kon­kur­sas „Sau­gus eis­mas“ Plun­gė­je

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mo­ky­mo įstai­gų pra­di­nu­kai ak­ty­viai da­ly­va­vo Sau­gaus eis­mo die­nai pa­mi­nė­ti or­ga­ni­zuo­ta­me ko­lek­ty­vi­nio pie­ši­nio kon­kur­se eis­mo sau­gu­mo te­ma.

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, su­da­ry­ta iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jo Min­dau­go Jur­čiaus, me­ro pa­ta­rė­jo Gin­tau­to Vait­ke­vi­čiaus, VĮ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“ sau­gaus eis­mo sky­riaus va­do­vo Arū­no Rai­bu­žio, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Vi­ta­li­jos Po­ciu­tės, vyr. spe­cia­lis­čių Dan­gi­ros Vaš­kie­nės ir Bi­ru­tės Bro­gie­nės, il­gai dis­ku­ta­vo ir spren­dė, ku­riuos ko­lek­ty­vi­nius dar­bus ap­do­va­no­ti VĮ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“ įsteig­tais pri­zais – kny­go­mis „EISMAS“.
Kon­kur­so nu­ga­lė­to­jais pri­pa­žin­ti:
Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los 2 c kla­sės ko­lek­ty­vi­nis dar­bas (mo­ky­to­ja Re­gi­na Gus­čie­nė);
Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos Grum­blių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus II, III ir IV kla­sių ko­lek­ty­vi­nis pie­ši­nys (mo­ky­to­ja Dai­na Za­bi­ty­tė);
Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los 2 a kla­sės ko­lek­ty­vi­nis dar­bas (mo­ky­to­ja Vil­ma Šim­kie­nė);
Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los 1 d kla­sės ko­lek­ty­vi­nis dar­bas (mo­ky­to­ja Ro­si­ta Pau­laus­kie­nė);
Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los 1 b kla­sės ko­lek­ty­vi­nis dar­bas (mo­ky­to­ja Da­lia Vit­ku­vie­nė);
Plun­gės vys­ku­po M. Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los 3 b kla­sės ko­lek­ty­vi­nis dar­bas (mo­ky­to­ja Vi­da Ja­nuš­kie­nė);
Pla­te­lių gim­na­zi­jos 4 kla­sės dar­bas (mo­ky­to­ja Vi­ta­li­ja Lu­ka­vi­čie­nė).
Pri­zai ko­lek­ty­vi­nių pie­ši­nių kon­kur­so nu­ga­lė­to­jams bus per­duo­ti ar­ti­miau­siu me­tu.
Or­ga­ni­za­to­riai dė­ko­ja vi­siems kon­kur­so da­ly­viams ir lin­ki sau­gių ke­lio­nių!

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama