Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Bab­run­go ir Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­se vy­ko se­niū­nai­čių rin­ki­mai

Bab­run­go ir Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­se vy­ko se­niū­nai­čių rin­ki­mai

Ge­gu­žės mė­ne­sio pa­bai­go­je ir bir­že­lio pir­mo­mis die­no­mis dvie­jo­se Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jo­se – Bab­run­go ir Stal­gė­nų – vy­ko se­niū­nai­čių rin­ki­mai. Žmo­nės to­kiuo­se rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja ga­na van­giai (ne­bu­vo nei pre­ten­den­tų, nei rin­kė­jų), to­dėl se­niū­nai­čių rin­ki­mus tri­jo­se se­niū­nai­ti­jo­se teks skelb­ti dar kar­tą.

Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­je yra vi­so la­bo tik trys se­niū­nai­ti­jos – Mi­la­šai­čių, Luk­nė­nų ir Stal­gė­nų. Mi­la­šai­tiš­kiai prieš ku­rį lai­ką se­niū­nai­te iš­si­rin­ko Liud­mi­lą Re­ka­šie­nę, o bū­ti Luk­nė­nų bei Stal­gė­nų se­niū­nai­čiais vis ne­at­si­ran­da no­rin­čių­jų. Se­niū­nas Arū­nas Jur­kus pri­si­pa­ži­no ne­be­ma­tan­tis ki­tos iš­ei­ties, kaip kal­bin­ti žmo­nes as­me­niš­kai ir pra­šy­ti, kad kas nors su­tik­tų ei­ti se­niū­nai­čio pa­rei­gas.
Kiek sėk­min­ges­ni se­niū­nai­čių rin­ki­mai bu­vo Bab­run­go se­niū­ni­jo­je, čia iš še­šių se­niū­nai­ti­jų se­niū­nai­tis ne­iš­rink­tas tik vie­no­je – Jo­vai­šiš­kės.
Trui­kių, Bab­run­gė­nų ir Glau­džių se­niū­nai­čių pa­rei­gas dar vie­ną ka­den­ci­ją eis tie pa­tys as­me­nys – Vir­gi­ni­jus Brez­gys, Ed­var­das Tar­vy­das, Ge­nė Ro­čie­nė. Bab­run­go se­niū­nai­čiu iš­rink­tas Ri­man­tas Pet­kus, Did­vy­čių – Mo­des­tas Grum­blys.
Jau pra­dė­ta kan­di­da­tų į se­niū­nai­čius re­gist­ra­ci­ja. Siū­ly­mus rei­kia teik­ti raš­tu se­niū­ni­jos se­niū­nui.
Se­niū­nai pri­me­na, kad kan­di­da­tu į se­niū­nai­čius rei­kia siū­ly­ti pil­na­me­čius gy­ven­to­jus iš tos se­niū­nai­ti­jos, ku­rio­je jo kan­di­da­tū­ra siū­lo­ma į se­niū­nai­čius. Siū­ly­ti ga­li tik tos se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jai ir ben­druo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama