Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » „Auk­so paukš­tė“ par­ke­liau­ja į Pla­te­lius

„Auk­so paukš­tė“ par­ke­liau­ja į Pla­te­lius

1999 m. Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tras ir Pa­sau­lio lie­tu­vių dai­nų šven­tės fon­das įstei­gė me­tų no­mi­na­ci­jas „Auk­so paukš­tė“ ge­riau­siems mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vams ir jų va­do­vams. Tai aukš­čiau­sias mė­gė­jų me­no ap­do­va­no­ji­mas Lie­tu­vo­je, skir­tas iš­ryš­kin­ti ir vie­šai pri­sta­ty­ti bei pa­gerb­ti ge­riau­sius me­tų cho­rus, fol­klo­ro ir šo­kių an­sam­blius, te­at­rus, liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­las, liau­dies mu­zi­kos ir pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­rus, jų va­do­vus, tau­ti­nei kul­tū­rai nu­si­pel­niu­sias as­me­ny­bes. Šie­met „Auk­so paukš­tė“ par­ke­liau­ja į Pla­te­lius: Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko fol­klo­ro an­sam­blis „Pla­telē“ ta­po šios no­mi­na­ci­jos lau­re­a­tu (ge­riau­sio kraš­to fol­klo­ro an­sam­blio ir jo va­do­vo no­mi­na­ci­ja).

Fol­klo­ro an­sam­blis „Pla­telē“ su­si­bū­rė 1994 m. Pir­mo­ji an­sam­blio va­do­vė bu­vo Re­gi­na Mie­že­tie­nė, nuo 1998 m. an­sam­bliui va­do­vau­ja Ai­va­ras Al­mi­nas, jam tal­ki­na žmo­na Alio­na Al­mi­nie­nė. Be an­sam­blio jau ne­įsi­vaiz­duo­ja­mos tra­di­ci­nės Pla­te­lių mies­te­lio šven­tės – Už­ga­vė­nės ir Jo­ni­nės, ki­ti ren­gi­niai. Ko­lek­ty­vas da­ly­va­vo Lie­tu­vos dai­nų šven­tė­se (1998, 2003, 2007, 2009, 2014 m.), tarp­tau­ti­niuo­se fes­ti­va­liuo­se „Bal­ti­ca“ (Vil­nius, 2002, 2017 m.), „Skam­ba skam­ba kan­kliai“ (Vil­nius, 2007, 2016 m.), „Sau­lės žie­das“ (Šiau­liai, 2005 m.), Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­liuo­se Eke­ne (Suo­mi­ja, 2007 m.) ir Re­zek­nė­je (Lat­vi­ja, 2008 m.), da­ly­vau­ta Lat­vi­jo­je fol­klo­ro fes­ti­va­ly­je „Milz­kal­ne“(2005 m.), kon­cer­tuo­ta Es­ti­jo­je (2006 m.), tra­di­ci­nių šo­kių fes­ti­va­ly­je Lag­gen­bec­ke (Vo­kie­ti­ja, 2012 m.), fes­ti­va­ly­je Liu­be­ni­jo­je (Len­ki­ja, 2013 m.), fol­klo­ro fes­ti­va­liuo­se: „Sau­le­lė rau­do­na“ (Plun­gė, da­ly­vau­ta vi­suo­se nuo an­sam­blio veik­los pra­džios), „Gė­id vuo­lon­ge­lė“ (Se­da, da­ly­vau­ta vi­suo­se nuo an­sam­blio veik­los pra­džios), „Ėr pa­jau­ga ža­li lė­i­pa“ (Tel­šiai, 1997), fes­ti­va­ly­je Vi­sa­gi­ne (2008 m.), „Bieg upe­lė vin­gor­da­ma“ (Mo­sė­dis, 2000 m.), „Ten kur Ne­mu­nas vin­giuo­ja“ (Birš­to­nas, 2010 m.), „Žie­mos ro­man­sas“ (Se­da, 2010 m.), fol­klo­ro fe­ti­va­liuose prie Bars­ty­čių ak­mens (Puo­kė, 2011, 2012 m.), „Sau­la ri­duo­lė­la“ (Pa­sva­lys, 2012 m.), „Kiek­vie­noj tro­boj sa­va šnek­ta“ (Dre­ver­na, 2013 m), „Iš­bėg iš­bė­go iš Rus­nės kie­mo“ (Rus­nė), „Žu­vis iš­gal­vo­jo gies­mes“( Klai­pė­da), „Su­ba­tė­lės va­ka­rė­ly…“ (Mar­cin­ko­nys, 2013, 2015 m.), „Ir pa­jau­ga ža­li lei­pa“ (Kel­mė, 2016 m.), fol­klo­ro šven­tė­je „Vie­nos die­nos kaimš­ko gy­ve­ni­mo ypa­tu­mai“ (Viš­ty­čio re­gio­ni­nis par­kas, 2008 m.), „Tar­pre­gio­ni­niai vy­rų pa­si­kal­bė­ji­mai“ (Ku­lau­tu­va, 2014 m.), Ra­sei­nių mies­to šven­tė­je (2015 m.), ki­to­se šven­tė­se.
Fol­klo­ro an­sam­blis „Pla­telē“ dai­nuo­ja Pla­te­lių kraš­to dai­nas (se­nų­jų dai­ni­nin­kių S. Šob­lins­kai­tės, M. Ka­nia­vie­nės, S. Lai­vie­nės ir kt.), šo­ka se­no­vi­nius šo­kius.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama