Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Ati­džiau ver­tins gat­vėms su­tei­kia­mus pa­va­di­ni­mus

Ati­džiau ver­tins gat­vėms su­tei­kia­mus pa­va­di­ni­mus

Pa­gal Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čią tvar­ką kiek­vie­na na­mų val­da tu­ri tu­rė­ti tiks­lų ad­re­są: ne­be­už­ten­ka nu­ro­dy­ti vien kai­mo pa­va­di­ni­mą, bū­ti­na nu­ro­dy­ti ir gat­vę, net jei so­dy­ba stūk­so vien­kie­my­je. Dėl šios prie­žas­ties be­veik kiek­vie­na­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ko­re­guo­ja­mos ge­og­ra­fi­nės gat­vių cha­rak­te­ris­ti­kos, o be­var­dėms gat­vėms su­tei­kia­mi pa­va­di­ni­mai.

Su ge­og­ra­fi­nė­mis vie­to­var­džių cha­rak­te­ris­ti­ko­mis ir nau­jų gat­vių pa­va­di­ni­mais su­si­ję klau­si­mai pa­tei­kia­mi svars­ty­ti Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riams. Vie­tos po­li­ti­kai per daug į šiuos spren­di­nius ne­si­gi­li­na, mat pa­si­ti­ki že­mėt­var­kos rei­ka­lus Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ku­ruo­jan­čiu spe­cia­lis­tu Vac­lo­vu Ma­ta­vi­čiu­mi. Tie­sa, kar­tais pa­kri­ze­na dėl pra­šo­mo su­teik­ti gat­vei įdo­mes­nio pa­va­di­ni­mo, pvz., Merg­va­gio (Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je).
Ne­daug­žo­džiau­jant rei­kia pa­ste­bė­ti, kad vie­to­var­džiai Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je daž­niau­siai tvir­ti­na­mi ga­vus kon­kre­čios vie­tos (gat­vės) gy­ven­to­jų pra­šy­mą.
Ne iš­im­tis bu­vo ir gruo­džio 21 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­teik­tas tvir­tin­ti Ąžuo­ly­no gat­vės (Did­vy­čiuo­se) pa­va­di­ni­mas.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai pri­ta­rė, kad nu­ro­dy­tai gat­vei bū­tų su­teik­tas pra­šo­mas pa­va­di­ni­mas. Vis­gi Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė pa­ste­bė­jo, kad su­tei­kia­miems gat­vių pa­va­di­ni­mams rei­kia skir­ti dau­giau dė­me­sio, mat gat­vių pa­va­di­ni­mai, kaip an­tai – Ąžuo­lų, Ber­žų, Lau­kų – per daž­nai kar­to­ja­mi.
„Ko­dėl siū­lo­mų gat­vių pa­va­di­ni­mai ne­svars­to­mi Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se? Juk ga­lė­tu­me la­biau įam­žin­ti as­me­ny­bes ar nyks­tan­čias vie­to­ves. Štai Did­vy­čiai iš tie­sų yra Di­džio­jo Vy­čio kai­mas, ta­čiau vie­to­var­džiuo­se tai neat­si­spin­di“, – pa­ste­bė­jo J. Skur­daus­kie­nė.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai su­ti­ko, jog ko­le­gės pa­siū­ly­mas iš­ties ver­tas dė­me­sio.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama