Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Alek­san­dra­viš­kiai va­sa­rą pa­si­ti­ko ben­druo­me­nės šven­te

Alek­san­dra­viš­kiai va­sa­rą pa­si­ti­ko ben­druo­me­nės šven­te

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis Alek­san­dra­ve bu­vo links­mas – šeš­ta­die­nį kai­me vy­ko va­sa­ros šven­tė, ku­rią or­ga­ni­za­vo vie­tos ben­druo­me­nė „Vi­zi­jos“. Nors ben­druo­me­nė nė­ra di­de­lė, ta­čiau ren­gi­nys su­lau­kė gau­saus bū­rio da­ly­vių: švęs­ti rin­ko­si ir alek­san­dra­viš­kiai, ir ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai.

Oras tą­dien le­pi­no, tad va­sa­ros šven­tės pro­gra­ma vy­ko sklan­džiai. Veik­los bu­vo daug ir įdo­mios. Jau nuo pat ry­to prie va­di­na­mo­jo Ole­go tven­ki­nio bū­ria­vo­si žve­jai. Jų už­duo­tis bu­vo su­gau­ti kuo dau­giau žu­ve­lių ir taip įro­dy­ti, kad Alek­san­dra­vo žūk­lau­to­jai – ne iš kel­mo spir­ti. Kaip mi­nė­jo Ša­tei­kių se­niū­ni­jos se­niū­nas Zig­ma­na­tas Stru­my­la, per meš­ke­rio­ji­mo var­žy­bas su­gau­ta apie 18 ki­log­ra­mų žu­vies – dau­giau­sia ka­ro­sų. Ge­riau­sio žve­jo ti­tu­las ati­te­ko Al­gir­dui Žul­pai.
Va­sa­rą alek­san­dra­viš­kiai pa­si­ti­ko ak­ty­viai. Šven­tės me­tu vy­ko įvai­rios spor­to var­žy­bos (fut­bo­lo, krep­ši­nio, tin­kli­nio). Rung­ty­nia­vo ir vai­kai, ir jau­ni­mas, ir su­au­gu­sie­ji. Su­lauk­ta sve­čių iš Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų, vai­šin­ta­si ka­rei­viš­ka ko­še. Kam to­kių vai­šių ne­pa­ka­ko, ga­lė­jo iš­si­kep­ti at­si­neš­tų deš­re­lių ar šaš­ly­kų. Ge­rą nuo­tai­ką vi­siems do­va­no­jo liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la iš Skuo­do. Iki vė­ly­vo va­ka­ro vy­ku­si ge­gu­ži­nė alek­san­dra­viš­kiams lei­do mė­gau­tis kai­my­nų drau­gi­ja. Ypa­tin­gos pa­gar­bos tą­dien nu­si­pel­nė ir gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kai. Šie­met la­biau­sia pri­žiū­ri­ma pa­skelb­ta alek­san­dra­viš­kių Fa­bi­jo­no ir Da­lios Ze­mec­kių so­dy­ba.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama