Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Se­niū­nai su­ne­ri­mę – bai­gia­si Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­ma

Šiais me­tais Plun­gės mies­to se­niū­ni­jo­je pa­gal Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą dir­bo 15 žmo­nių. Bir­že­lio 23-io­ji bus pas­ku­ti­nė jų dar­bo se­niū­ni­jo­je die­na, nes bai­gia­si dar­bo bir­žos Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­ma. Se­niū­nai su­ne­ri­mę: kas mies­te, mies­te­liuo­se ir gy­ven­vie­tė­se pa­da­rys smul­kius, bet la­bai rei­ka­lin­gus dar­bus?

Na­cio­na­li­nia­me par­ke ne­tei­sė­tai kir­to me­džius

Tel­šių miš­kų urė­di­jos dar­buo­to­jai, pas­ku­ti­nę ge­gu­žės sa­vai­tę ap­si­lan­kę Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke, prie Pla­te­lių eže­ro įkur­to­je „Ber­žy­nė­lio“ sto­vyk­la­vie­tė­je, bu­vo ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­ti: ra­do ne­tei­sė­tai nu­kirs­tus 4 me­džius.

Sa­vi­val­dy­bė ieš­ko pa­ti­ki­mo elek­tros ūkio tech­ni­nės prie­žiū­ros pa­slau­gos tei­kė­jo

Po dis­ku­si­jų apie Sa­vi­val­dy­bės įstai­gų elek­tros ūkio būk­lę ir elek­tros ūkio prie­žiū­rą vie­tos po­li­ti­kų gal­vo­se su­bren­do min­tis, jog elek­tros ūkio prie­žiū­ros pa­slau­ga bū­tų ko­ky­biš­kes­nė ir eko­no­miš­kes­nė, jei ją teik­tų vie­nas ar du pa­ti­ki­mi tei­kė­jai, nei men­ką dar­bo krū­vį įstai­go­se tu­rin­tys as­me­nys, pa­skir­ti bū­ti at­sa­kin­gi už elek­tros ūkį. Bir­že­lio mė­ne­sį vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­dė skel­bi­mas apie elek­tros ūkio tech­ni­nės prie­žiū­ros pa­slau­gos pir­ki­mą.

Gat­ves žen­klins ir nak­ti­mis

Bir­že­lio 1 die­ną kon­kur­są lai­mė­ju­si UAB „Ga­tas“ pra­dė­jo žen­klin­ti Plun­gės mies­to gat­ves.

Bab­run­go ir Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­se vy­ko se­niū­nai­čių rin­ki­mai

Ge­gu­žės mė­ne­sio pa­bai­go­je ir bir­že­lio pir­mo­mis die­no­mis dvie­jo­se Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jo­se – Bab­run­go ir Stal­gė­nų – vy­ko se­niū­nai­čių rin­ki­mai. Žmo­nės to­kiuo­se rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja ga­na van­giai (ne­bu­vo nei pre­ten­den­tų, nei rin­kė­jų), to­dėl se­niū­nai­čių rin­ki­mus tri­jo­se se­niū­nai­ti­jo­se teks skelb­ti dar kar­tą.

Mu­šė ir api­plė­šė uk­rai­nie­tį

Pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl už­pul­to ir api­plėš­to Uk­rai­nos pi­lie­čio, gi­mu­sio 1988 me­tais. Jis ge­gu­žės 23 die­ną nu­ken­tė­jo Prū­sa­lių kai­me. Šiuo me­tu mi­nė­ta­me kai­me uk­rai­nie­tis gy­ve­na, o dir­ba mies­te.
Tą va­ka­rą prie kai­mo par­duo­tu­vės be­si­bū­riuo­jan­tis jau­ni­mas grei­čiau­siai nu­si­žiū­rė­jo ga­li­mai ap­svai­gu­sį už­sie­nie­tį ir nu­ta­rė jį ap­šva­rin­ti.
Žmo­gui ke­lis kar­tus su­duo­ta kumš­čiu į vei­dą, ta­da par­vers­tas ant že­mės ir pa­tik­rin­tos ki­še­nės. Pa­im­ta pi­ni­gi­nė, ku­rio­je bu­vo 30 eu­rų.
Pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl plė­ši­mo, pa­aiš­kė­jo, jog la­biau­siai uk­rai­nie­tį skriau­dė po­li­ci­jai ge­rai ži­no­mas ne­pil­na­me­tis prū­sa­liš­kis, o ki­ti tik ste­bė­jo nu­si­kal­ti­mą. Jau­na­sis chu­li­ga­nas pa­grob­tus pi­ni­gus spė­jo iš­leis­ti, ta­čiau api­plėš­tam žmo­gui su­mą ža­dė­jo grą­žin­ti.

Kar­klė­niš­kis pri­si­vai­ra­vo

Pir­mą­ją va­sa­ros die­ną kaip rei­kiant „at­šven­tė“ Kar­klė­nų kai­mo gy­ven­to­jas, gim. 1992 m. Jau­nas vy­ras at­siau­tė į mies­tą au­to­mo­bi­liu „Re­nault Me­ga­ne“ ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti, kaž­kur už­gė­rė ir to­liau va­ži­nė­jo­si, kol Bi­ru­tės gat­vė­je pa­da­rė ava­ri­ją: apie pu­sę sep­ty­nių va­ka­ro tren­kė­si į prie­ky­je su­sto­ju­sį au­to­mo­bi­lį. Lai­mė, žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo. Kal­ti­nin­kui nu­sta­ty­tas 1,86 prom. gir­tu­mas. Smar­kuo­liui vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas jau at­im­tas anks­čiau dėl va­ži­nė­ji­mo­si ne­blai­viam. Po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 straips­nio 7 da­lį – kar­klė­niš­kiui teks sės­ti į tei­sia­mų­jų suo­lą.

Po aštuntoko smūgio devintokui pri­rei­kė me­di­kų pagalbos

Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je du še­šio­lik­me­čiai taip aiš­ki­no­si san­ty­kius, kad vie­nam pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos, o ki­to at­žvil­giu po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. In­ci­den­tas tarp aš­tun­to­ko ir de­vin­to­ko įvy­ko ant­ra­die­nio po­pie­tę.

Ren­ka medicinos įstaigų vadovus

Bir­že­lio pra­džio­je pa­aiš­kės, kas at­ei­nan­čius pen­ke­rius me­tus va­do­vaus dviem plun­giš­kių svei­ka­ta be­si­rū­pi­nan­čioms įstai­goms – li­go­ni­nei ir grei­ta­jai. Per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną pra­šy­mą da­ly­vau­ti kon­kur­se pa­tei­kė ke­tu­ri as­me­nys, trys iš jų no­ri bū­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos va­do­vais.

Ap­lie­jo van­de­niu, ty­čia ne­ati­da­rė du­rų?

Sek­ma­die­nį V. Ma­čer­nio gat­vės 13-ojo na­mo gy­ven­to­jai kvie­tė ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus. Že­mes­nių aukš­tų gy­ven­to­jai pa­ma­tė, kad iš ket­vir­to­jo aukš­to bė­ga van­duo, ta­čiau du­rų kai­my­nas ne­ati­da­rė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama