Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Ke­tu­rių val­diš­kų būs­tų nuo­mi­nin­kai pa­no­ro bu­tus nu­si­pirk­ti

Sa­vi­val­dy­bės būs­tuo­se ku­rį lai­ką gy­ve­nę žmo­nės da­bar nu­ta­rė juos iš­si­pirk­ti. To­kių at­si­ra­do ke­tu­ri. Lap­kri­čio 22 die­ną Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to na­riai svars­tė, ar pri­tar­ti jų pra­šy­mams.

Ke­ly­je prie Stal­gė­nų par­trenk­tas pės­čia­sis

Lap­kri­čio 25-osios va­ka­re, prieš 18 va­lan­dą, ava­ri­ja įvy­ko 65-aja­me ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ki­lo­met­re, ties Stal­gė­nų kai­mu. Ke­liu žings­niuo­jan­tį jau­ną vy­riš­kį par­tren­kė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis.

Nuo­mi­nin­kų ne­bė­ra, sko­la – li­ko

Sa­vi­val­dy­bės bu­tuo­se gy­ve­nę, pra­si­sko­li­nę ir nu­mi­rę as­me­nys ben­dro­vei „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ pa­li­ko dau­giau nei 18 tūkst. eu­rų sko­lą. Kas tu­rė­tų įsi­sko­li­ni­mą pa­deng­ti, svars­ty­ta lap­kri­čio 22 die­ną Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Mė­gi­nius ty­ri­mams ims prie K. Ba­gins­ko kiau­lių ūkio tvo­ros

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė ap­si­spren­dė sa­vo kaš­tais at­lik­ti ty­ri­mus, kad iš­si­aiš­kin­tų, ko­kią ap­lin­kos tar­šą iš tie­sų sklei­džia Var­ka­liuo­se esan­ti kiau­lių fer­ma. Tik šį kar­tą nu­spręs­ta ne­ap­si­ri­bo­ti vien ne­ma­lo­nių no­siai kva­pų ty­ri­mu. Sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti, ko­kie kie­kiai azo­to ir fos­fo­ro jun­gi­nių iš fer­mos ga­lė­jo pa­tek­ti į po­že­mi­nius van­de­nis.

Gry­ni­na smul­kio­jo ver­slo rė­mi­mo tai­syk­les

Lap­kri­čio 21 die­ną vy­ku­sia­me Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je dar kar­tą kal­bė­ta apie Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą. Nu­spręs­ta kon­kre­čiai api­brėž­ti, ko­kios dar ver­slo pa­ti­ria­mos iš­lai­dos ga­li bū­ti iš da­lies kom­pen­suo­ja­mos.
Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė To­ma Ru­pei­kė pa­ren­gė spren­di­mo pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­ra­ma dar bū­tų ski­ria­ma šioms sri­tims: įran­gai, pa­tal­pų nuo­mai ar pa­tal­poms pri­tai­ky­ti.
„Siū­lau pa­ra­mą skir­ti tik be­si­stei­gian­čioms įmo­nėms, o ne dūs­tan­tiems ir jau ne pir­mą de­šimt­me­tį skai­čiuo­jan­tiems ver­slo sub­jek­tams, ku­riems ug­ne­lės var­gu ar be­įpū­si“, – iš­reiš­kė nuo­mo­nę ko­mi­te­to na­rys Ro­mas Re­mė­za.
Rė­mi­mo ap­ra­šas bus tei­kia­mas ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.

Ser­gan­tiems tu­ber­ku­lio­ze – mais­to ta­lo­nai

Lap­kri­čio 21 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tą Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė su­pa­žin­di­no su re­gio­no mas­tu pla­nuo­ja­mu įgy­ven­din­ti pro­jek­tu „So­cia­li­nės pa­ra­mos prie­mo­nės, ge­ri­nan­čios am­bu­la­to­ri­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tiems pa­cien­tams“.

Spor­to pro­jek­tams šie­met pa­skirs­ty­ta 40 tūkst. eu­rų

Šiais me­tais spor­to pro­jek­tų rė­mi­mui iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bu­vo skir­ta 40 tūkst. eu­rų. Kam kliu­vo šie pi­ni­gai – kal­bė­ta pir­ma­die­nį Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Ruo­lai­čių kai­mo gy­ven­to­jų kan­try­bė trū­ko – miš­ka­ve­žiai jų ke­liu­ko ne­be­ga­dins!

Bab­run­go se­niū­ni­jos Ruo­lai­čių kai­mo Pla­te­lių gat­vės gy­ven­to­ja Vir­gi­na Po­vi­lio­nie­nė pa­var­go ka­riau­ti su miš­ka­ve­žiais, ku­riems nė mo­tais, kad, va­ži­nė­da­mi lau­ko ke­liu­ku, ve­dan­čiu link mo­ters vien­kie­mio, vi­siš­kai jį iš­mau­ro­jo. Ga­vu­si šios gy­ven­to­jos raš­tą, lap­kri­čio 14 die­ną Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja svars­tė, ką da­ry­ti šiuo at­ve­ju.

Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba įver­ti­no dar du pro­jek­tus

Lap­kri­čio 13 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je rin­ko­si Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba ir ap­ta­rė gau­tas pa­raiš­kas dėl da­li­nio pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo iš Jau­ni­mo veik­los pro­gra­mos lė­šų.

Pra­tę­sia­mas trę­ši­mo se­zo­nas

Dėl už­si­tę­su­sių liū­čių, pa­skan­di­nu­sių da­lį Lie­tu­vos lau­kų, ūki­nin­kai ne­ga­lė­jo ne tik nuim­ti der­liaus, bet ir tręš­ti sa­vo žemės. At­si­žvel­giant į tai, 2017 m. lap­kri­čio 14 d. že­mės ūkio mi­nist­ro ir ap­lin­kos mi­nist­ro pa­si­ra­šy­tu įsa­ky­mu Nr. D1-927/3D-725 „Dėl trę­ši­mo są­ly­gų 2017 me­tais nu­sta­ty­mo“ trę­ši­mo se­zo­nas pra­tę­sia­mas iki gruo­džio 1 die­nos.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama