Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Žve­jo­jo ne­tu­rė­da­mi bi­lie­tų ir smai­gų

Sa­vai­tės pra­džio­je Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pa­skel­bė, jog Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros dar­buo­to­jai tik­ri­no van­dens tel­ki­nius ir me­džiok­lės plo­tus. Rei­do me­tu nu­sta­ty­ti 8 mė­gė­jų žve­jy­bos tai­syk­lių pa­žei­di­mai – žve­jai žve­jo­jo ne­tu­rė­da­mi žve­jo bi­lie­tų ir smai­gų.

Par­da­vė la­bo­ra­to­ri­jos pa­tal­pas

Va­sa­rį vy­ku­sia­me vie­ša­me auk­cio­ne iš di­de­lės ne­kil­no­ja­mo­jo Sa­vi­val­dy­bei ne­be­rei­ka­lin­go tur­to pa­siū­los dė­me­sio su­lau­kė tik vie­nas ob­jek­tas – da­lis pa­sta­to-la­bo­ra­to­ri­jos Tel­šių g. 41, Plun­gė­je.

Re­konst­ruos ke­lio at­kar­pą, įrengs žie­di­nę san­kry­žą, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kus

Va­sa­rio 22 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je, maž­jo­jo­je sa­lė­je, bus pri­sta­ty­tas vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lio Plungė–Vėžaičiai ruo­žo nuo 0,666 km iki 3,1 km re­konst­ra­vi­mo, įren­giant žie­di­nę san­kry­žą, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kus bei jun­gia­muo­sius ke­lius, tech­ni­nis dar­bo pro­jek­tas.

Pa­sta­tų re­konst­ruk­ci­jai ir ob­jek­tų sta­ty­bai ti­ki­ma­si VIP lė­šų

Ko­kius nu­ma­to­ma teik­ti in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus 2018–20120 me­tų vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos (VIP) fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, ne­se­niai kal­bė­ta Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Tai tęs­ti­niai li­go­ni­nės ir kul­tū­ros cen­tro pa­sta­tų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tai, nau­jas Ku­lių gim­na­zi­jos su spor­to sa­le re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas, Se­na­mies­čio mo­kyk­los ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas, deng­tos spor­to aikš­te­lės su šal­dy­mo įran­ga sta­ty­ba prie „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir ki­ti pro­jek­tai.

Do­mė­jo­si, ar ne­bu­vo smur­to at­ve­jų

Siek­da­mos ma­žin­ti smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, do­mė­tis Pro­ba­ci­jos sky­riaus re­gist­re esan­čių su­au­gu­sių­jų ir ne­pil­na­me­čių as­me­nų gy­ve­ni­mo są­ly­go­mis, lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo bū­dais bei pa­tik­rin­ti, kaip jie vyk­do teis­mo pa­skir­tus įpa­rei­go­ji­mus, Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nės, Pro­ba­ci­jos sky­riaus vy­res­nio­ji ins­pek­to­rė ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tė lan­kė­si mi­nė­tų as­me­nų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se.
Iš vi­so ap­lan­ky­ti 8 as­me­nys, iš ku­rių trys – nu­teis­ti ne­pil­na­me­čiai. Ap­si­lan­ky­mo me­tu ben­drau­ta su šei­mų na­riais, do­mė­ta­si, ar pas juos ne­si­kar­to­ja smur­to at­ve­jai, at­sa­ky­ta į rū­pi­mus klau­si­mus. Pa­žei­di­mų ap­si­lan­ky­mų me­tu ne­nu­sta­ty­ta.

Pri­sta­tė ko­mu­na­li­nių at­lie­kų aikš­te­lių vie­tų iš­dės­ty­mo sche­mą

Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­sta­ty­ta UAB „Ur­ba­nis­ti­ka“ spe­cia­lis­tų pa­reng­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ko­mu­na­li­nių at­lie­kų aikš­te­lių vie­tų iš­dės­ty­mo sche­ma.

Šau­liams pa­siū­ly­tos ki­tos pa­tal­pos

Iki šiol pa­nau­dos tei­se ne­gy­ve­na­mo­sio­mis pa­tal­po­mis, esan­čio­mis Vy­tau­to g. 23 nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me pa­sta­te, nau­do­jo­si ne tik vai­kų glo­bos agen­tū­ra „Cy­ru­lis“, bet ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Že­mai­ti­jos šau­lių 8 rink­ti­nės na­riai.
Bręs­ta min­tis su­teik­ti šau­liams pa­tal­pas ki­ta­me Vy­tau­to gat­vės pa­sta­te, o Vy­tau­to g. 23 pa­sta­tu leis­ti nau­do­tis tik vai­kų glo­bos agen­tū­rai – „Cy­ru­lio“ veik­los plėt­rai.

Pra­šo at­leis­ti nuo rin­klia­vos

Kaip in­for­ma­vo Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Edi­ta Ly­die­nė, gau­ti du pra­šy­mai at­leis­ti nuo rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą.
Vie­nas pra­šy­to­jų – Ku­lių šven­to Sta­nis­lo­vo pa­ra­pi­ja, ku­ri pra­šo nuo rin­klia­vos at­leis­ti 4 jai pri­klau­san­čius pa­sta­tus, už ku­riuos rei­kė­tų su­mo­kė­ti 124 eu­rus rin­klia­vos.
Pra­šy­mas svars­ty­tas Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Ko­mi­te­to na­rių nuo­mo­ne, at­leis­ti nuo rin­klia­vos ga­li­ma tik baž­ny­čią, o už gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­ra­pi­jos tur­tą rin­klia­vą mo­kė­ti rei­kia.
Ki­tas pra­šy­mas at­leis­ti nuo rin­klia­vos gau­tas iš Jo­no Mu­ra­lio, tu­rin­čio nuo­sa­vy­bę Gan­din­gos gat­vė­je. Raš­te tei­gia­ma, kad jis ne­eksp­lo­a­tuo­ja tri­jų bu­tų, to­dėl ne­su­tin­ka mo­kė­ti už šias val­das pri­skai­čiuo­tos rin­klia­vos.
Pa­vie­šin­ta, kad rin­klia­vos J. Mu­ra­lis ne­mo­ka nuo 2014 me­tų, su­si­da­riu­si sko­la sie­kia 422,76 eu­ro. Ko­mi­te­tas nu­ta­rė iš­im­ties J. Mu­ra­liui ne­tai­ky­ti.

Ka­ti­li­nę Geg­rė­nuo­se per­duos Plun­gės ši­lu­mos tin­klams

Sa­vi­val­dy­bė­je pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas per­duo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se Plun­gės ši­lu­mos tin­klams Geg­rė­nuo­se esan­čią ka­ti­li­nę.
Pa­sta­tas Dva­ro gat­vė­je, ku­rį šil­do mi­nė­ta ka­ti­li­nė, re­konst­ruo­tas už Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas, pri­tai­kant jį ben­druo­me­nės po­rei­kiams. Gra­nu­li­nis kie­to­jo ku­ro ka­ti­las su ka­ti­li­nės įran­ga pirk­tas už Sa­vi­val­dy­bės lė­šas.
Pa­sta­to plo­tas – per 634 kv. m. Ja­me vei­kia bib­lio­te­ka, pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ga bei Geg­rė­nų kai­mo ben­druo­me­nė, yra sa­lė.

Pa­aiš­kė­jo ge­riau­si ra­jo­no an­glis­tai

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je ir Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je su­reng­ta olim­pia­da ir kon­kur­sas, ku­rių me­tų iš­si­aiš­kin­ta, kas tarp Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lų 1–3 gim­na­zi­nių kla­sių mo­ki­nių ge­riau­siai mo­ka an­glų kal­bą. Lai­mė­to­jai įgi­jo tei­sę at­sto­vau­ti Plun­gei res­pub­li­ki­niuo­se kon­kur­suo­se.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama