Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas – rim­tas ži­nių pa­tik­ri­ni­mas

Spa­lio 3-osios vi­du­die­nį Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, mo­kyk­lo­se, dar­bo ko­lek­ty­vuo­se, Sei­me ir ki­tur vy­ko Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas or­ga­ni­zuo­tas jau 11 kar­tą.

Eks­per­tai ver­ti­na du Bab­run­go slė­nio re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tus

Po il­go vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­so ma­ra­to­no fi­ni­šo tie­sio­jo­je – dar vie­nas Plun­gei la­bai svar­bus pro­jek­tas! Šiuo me­tu ne­pri­klau­so­mų eks­per­tų ko­mi­si­jai pa­teik­ti ver­tin­ti du pro­jek­tai, kaip bū­tų ga­li­ma su­tvar­ky­ti cen­tri­nę mies­to da­lį – Bab­run­go slė­nį ir Lais­vės alė­ją.

Plun­giš­kis lai­mė­jo 75 tūkst. eu­rų

Bū­na, kad se­ka­si daž­nai ir po tru­pu­tį, bet pasitaiko ir di­de­lių lai­mė­ji­mų. Taip nu­ti­ko ir mo­men­ti­nių lo­te­ri­jų mė­gė­jui, šalt­kal­viui iš Plun­gės. Vy­ras žai­džia jau dau­giau nei dve­jus me­tus ir nie­ka­da ne­si­skun­dė sa­vo sėk­me, ta­čiau šį­kart jis šyp­so­si kaip nie­kad pla­čiai.

Rug­sė­jį gi­mė dau­giau nei mi­rė!

Šių me­tų rug­sė­jis Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je nu­džiu­gi­no de­mog­ra­fi­niais ro­dik­liais, nes tai vie­nas iš re­tų mė­ne­sių, kai Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je už­re­gist­ruo­ta ma­žiau ne­tek­čių, nei per mė­ne­sį gi­mu­sių nau­jų Lie­tu­vos pi­lie­čių!

Pen­si­nin­ko val­tis nu­sken­do, vy­ras iš­gel­bė­tas

Lai­min­gai pa­si­bai­gu­si ne­lai­mė. Ši­taip bū­tų ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie 75 me­tų sen­jo­rą, ku­ris Pla­te­lių eže­re pra­ra­do sa­vo val­tį, bet pats li­ko gy­vas.

Ben­dro­vę „Eu­ro ši­lu­ma“ iš­ti­ko ban­kro­tas

Ne­be­iš­si­lai­kė Tel­šių gat­vė­je vei­ku­si par­duo­tu­vė „Eu­ro ši­lu­ma“. Įmo­nei, ku­riai va­do­va­vo Ed­mun­das Sa­mu­lio­nis, rug­sė­jo 11 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas iš­kė­lė ban­kro­to by­lą.

Pa­dau­gė­jo ŽNP pro­duk­to žen­klus tu­rin­čių paslaugų tei­kė­jų

„Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko pro­duk­to žen­klas su­teik­tas dar ke­tu­riems pa­slau­gų ir pro­duk­tų tei­kė­jams“, – ši­to­kia nau­jie­na pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­da­li­jo Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­rius. Skel­bia­ma, jog to­kius žen­klus jau tu­ri dau­giau nei pus­šim­tis tei­kė­jų.

Vie­na plun­giš­kė mies­te par­tren­kė mer­gi­ną, ki­ta ne­to­li Sa­lan­tų su­si­dū­rė su mo­to­cik­li­nin­ku

Ne­lai­min­gas sa­vait­ga­lis bu­vo plun­giš­kėms vai­ruo­to­joms: šeš­ta­die­nį, po­ros va­lan­dų skir­tu­mu, grei­čiau­siai dėl mo­te­rų kal­tės įvy­ko dvi skau­džios ava­ri­jos: vie­na plungiškė mū­sų mies­te par­tren­kė per pės­čių­jų per­ėją ėju­sią mer­gi­ną, ki­ta Kre­tin­gos ra­jo­ne, ne­to­li Sa­lan­tų, „pa­ki­šo“ sa­vo au­to­mo­bi­lį mo­to­cik­li­nin­kui iš Ma­žei­kių, šis žu­vo vie­to­je.

Plun­giš­kis – tarp pre­ten­den­tų gau­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nes kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jas

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos na­cio­na­li­nių kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jų ko­mi­si­ja pa­skel­bė są­ra­šą as­me­nų, pre­ten­duo­jan­čių šiais me­tais gau­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nes kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jas. Tarp pre­ten­den­tų – ir iš Plun­gės ki­lęs mies­to gar­bės pi­lie­tis An­drius Ku­li­kaus­kas. Jo kan­di­da­tū­rą ko­mi­si­jai pa­siū­lė ir re­ko­men­da­vo AGATA – ne pel­no or­ga­ni­za­ci­ja, vie­ni­jan­ti at­li­kė­jus (mu­zi­kan­tus, ak­to­rius) bei mu­zi­kos lei­dė­jus ir be­si­rū­pi­nan­ti jų tei­sių įgy­ven­di­ni­mu Lie­tu­vo­je nuo 1999 me­tų.
A. Ku­li­kaus­kas – kom­po­zi­to­rius ir at­li­kė­jas, ku­rian­tis mu­zi­ką fil­mams ir spek­tak­liams, akom­pa­nuo­jan­tis ir aran­žuo­jan­tis dai­nas au­to­ri­nių dai­nų at­li­kė­jams.
Pre­ten­den­tų mi­nė­toms pre­mi­joms gau­ti už­re­gist­ruo­ta 39. Kas­met ski­ria­mos ne dau­giau kaip 6 Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės pre­mi­jos, ku­rios yra 800 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos ski­ria­mos iki gruo­džio 15 dienos, o pre­mi­jų lau­re­a­tų di­plo­mai ir žen­klai įtei­kia­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos (Va­sa­rio 16-osios) pro­ga.

Ar at­si­ras no­rin­čių in­ves­tuo­ti į de­ši­ni­ą­ją rū­mų ofi­ci­ną?

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas ne­at­si­sa­ko il­gus me­tus bran­din­tos min­ties ras­ti tur­tin­gą in­ves­tuo­to­ją, ga­lin­tį at­nau­jin­ti Ogins­kio dva­ro de­ši­ni­ą­ją ofi­ci­ną, ku­rią po to nuo­mo­tų­si ir teik­tų vie­tos ir už­sie­nio tu­ris­tams ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas. Apie tai kal­bė­ta rug­sė­jo 12 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama