Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Pa­pil­do­mai mai­ti­nan­tiems bi­tes – me­tas teik­ti pa­raiš­kas

Kvie­čia­me bi­čių lai­ky­to­jus teik­ti pa­raiš­kas gau­ti pa­ra­mą pa­gal Pa­ra­mos tei­ki­mo bi­čių lai­ky­to­jams už pa­pil­do­mą bi­čių mai­ti­ni­mą tai­syk­les. Pa­raiš­kos ren­ka­mos nuo rug­pjū­čio 1 die­nos iki šių me­tų rug­sė­jo 15 die­nos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riu­je.

Plun­giš­kis per­si­šo­vė sau ko­ją

Kai vy­rai žai­džia su pa­vo­jin­gais žais­lais, ga­li bū­ti ne­ti­kė­tu­mų. Štai šeš­ta­die­nio, lie­pos 29-osios, va­ka­re į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­rių bu­vo at­vež­tas 1976 m. gi­męs plun­giš­kis su šau­ti­ne žaiz­da kai­rės ko­jos blauz­do­je. Įta­ria­ma, kad vy­ras ši­taip su­si­ža­lo­jo pats, ne­at­sar­giai elg­da­ma­sis su gin­klu.

Pa­skelb­ta, kiek už­dir­ba teis­mo dar­buo­to­jai

Sve­ti­mus pi­ni­gus vi­sa­da įdo­mu skai­čiuo­ti. Kiek už­dir­ba mū­sų tei­sė­jai, jų pa­dė­jė­jai ir sek­re­to­rės? Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai yra skel­bia­mi vie­šai ir pri­ei­na­m kiek­vie­nam smal­suo­liui.

Be­dar­bių gre­tas pa­pil­dė jau­ni spe­cia­lis­tai

Dau­giau nei tris­de­šimt jau­nų žmo­nių, ką tik įgi­ju­sių pro­fe­si­jas, pa­pil­dė Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos (TDB) Plun­gės sky­riaus gre­tas. Dar­bo ieš­ko ir uni­ver­si­te­tus, ir ko­le­gi­jas, ir pro­fe­si­nes mo­kyk­las bai­gę ab­sol­ven­tai.

Prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė bus ir Sta­ne­liuo­se

Kaip ži­nia, nuo pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo yra pri­va­lo­mas iki­mo­kyk­li­nis vai­kų mo­ky­mas. Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas pa­tiks­li­no prieš­mo­kyk­li­nių gru­pių kom­plek­tų skai­čių 2017–2018 moks­lo me­tams.

Pa­siū­ly­mams įver­tin­ti pri­rei­kė ir eks­per­tų nuo­mo­nės

Pa­ju­dė­jo Plun­gės mies­to, kaip tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos, su­tvar­ky­mo pro­jek­tai. Smal­suo­liai jau ga­li ste­bė­ti, kaip vyks­ta cen­tri­nio sta­dio­no ir jo pri­ei­gų pri­tai­ky­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams dar­bai, įkan­din ne­truks sek­ti ir Bab­run­go slė­nio bei Lais­vės alė­jos su­tvar­ky­mo pro­jek­tas. Pas­ta­ro­jo pro­jek­to ar­chi­tek­tū­ri­niams spren­di­niams įver­tin­ti pri­rei­kė eks­per­tų nuo­mo­nės.

Ke­ti­na su­da­ry­ti su­tar­tį su UAB „Val­da“

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skel­bė su­pap­ras­tin­tą at­vi­rą kon­kur­są ran­go­vui, as­fal­tuo­sian­čiam mies­to gat­ves bei klo­sian­čiam ša­li­gat­vius, pa­rink­ti. Lie­pos 20 die­ną pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja, kad su­tar­tį pla­nuo­ja­ma su­da­ry­ti su UAB „Val­da“.

Ape­lia­ci­jos re­zul­ta­tas ypač nu­džiu­gi­no vie­ną abi­tu­rien­tą

Bran­dos eg­za­mi­nų or­ga­ni­za­vi­mo ir vyk­dy­mo tvar­kos ap­ra­še yra api­brėž­ta ape­lia­ci­jų dėl vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų tei­ki­mo tvar­ka. Šia tei­se pa­si­nau­do­jo ir Plun­gės abi­tu­rien­tai, ne­pa­ten­kin­ti gau­tais ži­nių įver­ti­ni­mais.

Pra­šo ir to­liau nuo­mo­ti ne­gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas

Ke­le­tas įstai­gų Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė pra­šy­mus leis­ti ir to­liau nau­do­tis už­ima­mo­mis pa­tal­po­mis. Jei jų pra­šy­mus Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ten­kins, ap­skai­čiuo­ta, jog, pra­tę­sus su­tar­tis, bus gau­na­ma 686,48 Eur nu­om­pi­ni­gių per mė­ne­sį.

Ku­liuo­se – dau­giau iki­mo­kyk­li­nu­kų

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas svars­tė klau­si­mą dėl prieš­mo­kyk­li­nio ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių įstei­gi­mo Ku­lių gim­na­zi­jo­je. Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog, ga­vus dau­giau tė­vų pra­šy­mų, vie­to­je dvie­jų gru­pių da­bar rei­kės steig­ti tris.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama