Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je – dar 4 vals­ty­bės tar­nau­to­jai

Ba­lan­džio vi­du­ry­je Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­ren­gė kon­kur­sus į 4 dar­bo vie­tas.

Pa­ra­pi­jos na­mų re­konst­ruk­ci­jai – dau­giau nei ket­vir­tis mi­li­jo­no eu­rų

Ba­lan­džio 14 die­ną So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pranešė, kad „Pra­de­da­mi įgy­ven­din­ti pir­mie­ji pro­jek­tai pa­gal „So­cia­li­nių pa­slau­gų in­fra­struk­tū­ros plėt­ros“ prie­mo­nę, ir pa­skel­bė 24 pro­jek­tų są­ra­šą, ku­riems skir­tas fi­nan­sa­vi­mas. Į šį są­ra­šą pa­kliu­vo ir po vie­ną pro­jek­tą iš Plun­gės bei Rie­ta­vo.

SMS ži­nu­tė kvies Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­čių gy­ven­to­jus pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą

„Pa­si­rū­pin­ki­te sa­vo svei­ka­ta. Pa­si­tik­rin­ki­te pa­gal gim­dos kak­le­lio, krū­ties, pro­sta­tos ir sto­ro­sios žar­nos vė­žio pre­ven­ci­jos pro­gra­mas. Kreip­ki­tės į sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją. Pa­ra­gin­ki­te pa­si­tik­rin­ti ir ar­ti­muo­sius“, – to­kio tu­ri­nio SMS ži­nu­tę ba­lan­džio 17–30 die­no­mis gaus Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­čių gy­ven­to­jai. Taip tę­sia­mas šių me­tų va­sa­rį pra­dė­tas vyk­dy­ti di­de­lės ap­im­ties so­cia­li­nis pro­jek­tas „Ky­la­me į ko­vą su vė­žiu“.

Va­sa­rą pla­nuo­ja dirb­ti 4 lop­še­liai-dar­že­liai

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas ant­ra­die­nį pri­ta­rė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tų pa­teik­tam spren­di­mo pro­jek­tui, ku­ria­me nu­ro­do­ma, kaip šią va­sa­rą pla­nuo­ja dirb­ti lop­še­liai-dar­že­liai. Dirb­ti pa­si­ren­gu­sios ke­tu­rios įstai­gos – „Vy­tu­rė­lis“, „Nykš­tu­kas“, „Rū­te­lė“ ir „Pa­sa­ka“.

Nepilnamečiai bėgliai atsirado

Balandžio 18 dieną į policiją kreipėsi Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos vaikų bendrabučio auklėtoja.

Tarp ša­lies kul­tū­ros eks­per­tų – ir Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riaus Ro­mo Ma­tu­lio įdir­bis kul­tū­ros sri­ty­je vis daž­niau su­lau­kia aukš­čiau­sių įver­ti­ni­mų. Nau­jau­sia ži­nia – R. Ma­tu­lis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kul­tū­ros mi­nist­rės Li­ja­nos Ruo­ky­tės-Jons­son 2017 m. ba­lan­džio 13 d. įsa­ky­mu tre­jų me­tų ka­den­ci­jai pa­skir­tas Lie­tu­vos kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos na­riu.

Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­je – se­niū­nai­čių rin­ki­mai

Ba­lan­džio 11–12 die­no­mis Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai rin­ko se­niū­nai­čius.

VTEK aiškinsis, ar Seimo nariai nepažeidė įstatymų

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ėmė­si tir­ti, ar 12 par­la­men­ta­rų (tarp jų – ir plun­giš­kių rink­tas An­drie­jus Stan­či­kas) ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų, drau­džian­čių par­la­men­ta­rams už­si­im­ti ūki­nin­ka­vi­mu, bei ar lai­kė­si prie­vo­lių de­kla­ruo­ti in­te­re­sus.

Už su­lau­žy­tą skruos­ti­kau­lį mo­kės tūks­tan­tį eu­rų

Nors dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo tei­sia­mas plun­giš­kis Po­vi­las Jur­kus (gim. 1978 m.) ti­ki­no tik „už­brau­kęs su al­kū­ne“, smū­gio bū­ta stip­raus – nu­ken­tė­ju­sia­jam Arū­nui Ser­vai lū­žo skruos­ti­kau­lis. Ba­lan­džio 7 die­ną mu­šei­ka pri­pa­žin­tas kal­tu, jam pa­skelb­tas nuosp­ren­dis. Kliu­vo ir per ki­še­nę.

Lo­py­ti as­fal­tą pra­dė­jo nuo Lais­vės gat­vės

Ba­lan­džio 10 die­ną pra­dė­tos lo­py­ti per žie­mą Plun­gės mies­to gat­vė­se iš­muš­tos as­fal­to duo­bės. Dar­bai, kaip jau įpras­ta, pra­dė­ti nuo Lais­vės, Rie­ta­vo, Tel­šių, A. Ju­cio gat­vių.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama