Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Mū­sų jau­ni­mas ly­ti­niu ke­liu plin­tan­čių li­gų „ne­be­pri­si­gau­do“

Sa­vai­tės pra­džio­je Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui bu­vo pa­teik­ta In­for­ma­ci­ja apie li­gas, plin­tan­čias tarp jau­ni­mo ly­ti­niu ke­liu. Sta­tis­ti­nius duo­me­nis su­rin­kęs Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras re­ziu­ma­vo, jog pas mus si­tu­a­ci­ja šiuo klau­si­mu ne­blo­ga.

Me­di­nį na­mu­ką re­konst­ruos į pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­tą

Su­in­te­re­suo­tiems as­me­nims ver­tin­ti pa­teik­ti gy­ve­na­mo­jo na­mo su par­duo­tu­ve (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 29) pa­sta­to re­konst­ra­vi­mo į erd­ves­nį pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­tą pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, ku­rie vie­šai bus ap­tar­ti Sa­vi­val­dy­bė­je ki­tų me­tų sau­sio pra­džio­je.

Pir­me­ny­bę teiks vals­ty­bės šimt­me­čiui skir­tiems ren­gi­niams

Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­bo­je ap­tar­ta, ko­kiems kul­tū­ros pro­jek­tams, skirs­tant fi­nan­sa­vi­mą, ki­tais me­tais teik­ti pri­ori­te­tą.

Šal­to­jo ka­ro eks­po­zi­ci­ja do­mė­jo­si tu­ris­tai net iš eg­zo­tiš­kos Pa­lau vals­ty­bės

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog eks­po­zi­ci­ja vis dar „ant ban­gos“ – ap­si­lan­kiu­sių­jų Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke šį se­zo­ną ne­trū­ko, su­si­do­mė­ji­mas so­vie­ti­niu pa­li­ki­mu ne­at­slū­go. Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jaus po­sky­rio gi­dės Ju­di­tos Šat­kaus­kie­nės pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, į vie­nin­te­lę Eu­ro­po­je Šal­to­jo ka­ro eks­po­zi­ci­ją, įreng­tą vie­na­me iš pir­mų­jų So­vie­tų Są­jun­gos po­že­mi­nia­me ba­lis­ti­nių ra­ke­tų pa­lei­di­mo kom­plek­se, lan­ky­to­jai plūs­ta iš vi­sų pa­sau­lio kam­pe­lių.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rui ir to­liau va­do­vaus D. Zab­loc­kie­nė

Įvy­ko kon­kur­sas Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­riaus pa­rei­goms už­im­ti. Nuo gruo­džio 1 die­nos šias pa­rei­gas ei­na Dai­va Zab­loc­kie­nė, iki tol biu­ro di­rek­to­rės pa­rei­gas ėju­si lai­ki­nai.

Lap­kri­čio krai­te­lė­je – 32 nau­ja­gi­miai

Per lap­kri­čio mė­ne­sį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų skai­čių pa­pil­dė 32 nau­ja­gi­miai. Pu­sė jų yra mies­to, ki­ta pu­sė – kai­mo se­niū­ni­jų gy­ven­to­jai. Dau­giau­sia vai­ku­čių gi­mė Nau­so­džio (5), Bab­run­go ir Ša­tei­kių (po 4) se­niū­ni­jo­se. Šį lap­kri­tį mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je pa­sau­lį pa­svei­ki­no 13 mer­gai­čių ir 19 ber­niu­kų. Po­pu­lia­riau­sias mer­gai­tėms su­teik­tas var­das – Gus­tė, ber­niu­kams – Her­kus, Do­mi­ny­kas. Duo­ti ir re­tes­ni var­dai – Eria­nas, Ad­ria­nas, Ne­itas, Že­my­na. Po­pu­lia­rūs ir se­nes­ni var­dai – Be­ne­dik­tas, Ado­mas, Vy­tau­tas, Jo­kū­bas, Ame­li­ja, So­fi­ja, Pau­li­na. Už­re­gist­ruo­ta 13 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mų.
Lap­kri­tį mi­rė 38 ra­jo­no gy­ven­to­jai (vien Plun­gės mies­te – 23).
Su­si­tuo­kė 2 po­ros. Skir­tin­gais ke­liais pa­su­ko daug dau­giau – net 11 – su­tuok­ti­nių po­rų.
Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je taip pat at­lik­ta 12 do­ku­men­tų pa­kei­ti­mo ar pa­pil­dy­mo įra­šų.

Da­ly­vaus Eu­ro­pos mies­tų kul­tū­ros tin­klo veik­lo­je

Įdir­bis, ku­rį mū­sų Sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros spe­cia­lis­tai įdėjo reng­da­mi pro­gra­mą, pa­gal ku­rią Plun­gė pre­ten­da­vo tap­ti vie­na iš Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nių, ne­nu­ė­jo vel­tui – Plun­gės sa­vi­val­dy­bė pa­kvies­ta da­ly­vau­ti Eu­ro­pos mies­tų kul­tū­ros tin­klo veik­lo­je.

Naujos pa­tal­pos pa­vel­do­sau­gi­nin­kams

Plun­gė­je nie­kaip sės­lios vie­tos dar­bo ka­bi­ne­tui ne­ran­da Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai: dėl su­pla­nuo­tų re­mon­tų te­ko iš­si­kel­ti iš va­di­na­mo­jo dva­ro sar­go na­me­lio, po to – ir iš vai­kų bib­lio­te­kos pa­sta­to. Nuo gruo­džio pa­vel­do­sau­gi­nin­kams pa­siū­ly­tos pa­tal­pos pa­čia­me mies­to cen­tre, ša­lia Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos.

Plun­giš­kis H. Žus­tau­tas – me­tų ka­no­ji­nin­kas!

Spa­lio 30 die­ną Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to (KKSD) kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je vy­ko tra­di­ci­nė, jau penk­to­ji ge­riau­sių Lie­tu­vos bai­da­rių ir­kluo­to­jų ir ka­no­ji­nin­kų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja. Šios spor­to ša­kos pro­fe­sio­na­lui – 23-ejų plun­giš­kiui Hen­ri­kui Žus­tau­tui – įteik­tos svar­biau­sios no­mi­na­ci­jos, jis ti­tu­luo­tas ge­riau­siu 2017 me­tų ka­no­ji­nin­ku.

Idė­jas mies­to te­ri­to­ri­joms tvar­ky­ti teiks stu­den­tai

Vie­tos po­li­ti­kai svars­to, ar ver­ta Plun­gės sa­vi­val­dy­bei da­ly­vau­ti pro­jek­te „Iš­ma­nu­sis mies­tas IV“. Kaip Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je in­for­ma­vo Sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys, mies­tams pa­si­ren­gę tal­kin­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tai ir jų dės­ty­to­jai, ku­rie teik­tų idė­jas, kaip at­gai­vin­ti ir pri­tai­ky­ti pro­ble­mi­nes te­ri­to­ri­jas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama