Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je ug­nis ap­ga­di­no „VW Trans­por­ter“

Spa­lio 19-osios ry­te, apie 7 va­lan­dą, ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams bu­vo pra­neš­ta, jog Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je, Bars­ty­čių gat­vė­je, ties 17-uo­ju na­mu, de­ga leng­va­sis au­to­mo­bi­lis.

Iš­si­nuo­mo­ti ga­li­ma ir kė­dę

Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Žyd­rū­nas Pu­raus­kis pra­šo, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­tin­tų jo va­do­vau­ja­mo cen­tro tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nas. Kaip Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė, įstai­gos įkai­niai kei­čia­mi at­si­žvel­giant į po­rei­kį.

Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos su­dė­ty­je pa­si­ge­do ne­vy­riau­sy­bių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba kas dve­ji me­tai tu­ri pa­tvir­tin­ti Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos su­dė­tį. Šį klau­si­mą Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tui pri­sta­čiu­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė sa­kė, kad mi­nė­tos Ta­ry­bos su­dė­tis, ku­rios 50 proc. na­rių su­da­ro Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir Ta­ry­bos de­le­guo­ti as­me­nys bei 50 proc. – ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, bu­vo pa­tvir­tin­ta 2014 me­tų pa­bai­go­je.

Ka­na­pių mė­gė­jams – bau­dos ir lyg­ti­nė baus­mė

Spa­lio 11 die­ną dėl dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis baus­mės su­lau­kė trys jau­ni plun­giš­kiai: Kęs­tu­tis Ran­cius (gim. 1995 m.), To­mas Ci­pa­ris (gim. 1996 m.) ir Ri­man­tas Vait­kus (gim. 1998 m.). Pir­mie­ji du tu­rės su­mo­kė­ti ga­na ne­ma­žas bau­das, o pas­ta­ra­sis ga­vo lyg­ti­nę lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

Sa­va­no­riau­ki­te po­li­ci­jo­je – tap­ki­te rė­mė­ju!

Esa­te ne­abe­jin­gas da­ro­miems tei­sės pa­žei­di­mams? No­ri­te gy­ven­ti sau­ges­nė­je ap­lin­ko­je ir Jums įdo­mus po­li­ci­jos dar­bas?
Tap­ki­te po­li­ci­jos rė­mė­ju!

Ak­ci­jos „La­ši­ša“ me­tu ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai su­ra­šė du pro­to­ko­lus

Spa­lio 10 die­ną Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė, jog gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos ir ra­jo­nų agen­tū­rų dar­buo­to­jai, vyk­dy­da­mi ak­ci­ją „La­ši­ša“, sa­vait­ga­lį ren­gė rei­dus. Pa­tik­ri­ni­mų ne­iš­ven­gė ir Plun­gės ra­jo­no van­dens tel­ki­niuo­se žve­jo­ję as­me­nys.

Bu­vu­siam Nar­vai­šių mo­kyk­los pa­sta­tui – nau­ja pa­skir­tis

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­gal 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos 8 pri­ori­te­to „So­cia­li­nės įtrauk­ties di­di­ni­mas ir ko­va su skur­du“ prie­mo­nę „So­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­ra“ sie­kia įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „So­cia­li­nio būs­to plėt­ra Plun­gės ra­jo­ne“. Pro­jek­tas nu­ma­ty­tas įgy­ven­din­ti Nar­vai­šių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­to pa­tal­po­se. Pro­jek­tu no­ri­ma pa­di­din­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio būs­to fon­dą, sie­kiant iš­plės­ti ga­li­my­bes ap­si­rū­pin­ti būs­tu as­me­nims ir šei­moms, ku­rie tu­ri tei­sę į so­cia­li­nio būs­to nu­omą. Šiai prie­mo­nei įgy­ven­din­ti pa­si­ra­šy­ta fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis su Cen­tri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra. Su­tar­ties ver­tė – 783 905,08 Eur (iš jų 666 319,31 Eur yra ES lė­šos, 117 585,77 Eur – Sa­vi­val­dy­bės lė­šos).

Pra­si­dė­jo ak­ci­ja „Ga­ra­žiu­kas“

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas in­for­muo­ja, kad jų spe­cia­lis­tai (tarp jų ir Plun­gės ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros dar­buo­to­jai) pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­dė­jo vyk­dy­ti ak­ci­ją „Ga­ra­žiu­kas“. Jos me­tu ap­lin­kos ap­sau­gos pa­rei­gū­nai tik­rins ma­žus au­to­trans­por­to tech­ni­nę prie­žiū­rą, ar­dy­mą ar pa­na­šią veik­lą vyk­dan­čius sub­jek­tus, siek­da­mi įver­tin­ti, ar veik­la vyk­do­ma ne­pa­žei­džiant ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų.

Prie re­no­vuo­ja­mo dau­gia­bu­čio su­ža­lo­tas dar­bi­nin­kas

Ket­vir­ta­die­nio ry­te, kaip iš ki­bi­ro pi­lant lie­tui, vie­nas vai­ruo­to­jas, va­žia­vęs au­to­mo­bi­liu at­bu­li­ne ei­ga A. Ju­cio skers­gat­vy­je, ne­pa­ste­bė­jo re­no­vuo­ja­mo na­mo dar­bi­nin­ko ir jį pri­spau­dė. Nu­ken­tė­jęs žmo­gus iš­vež­tas į li­go­ni­nę.

Šil­dy­mo se­zo­no pra­džia Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je – spa­lio 9-oji

Ke­lias sau­lė­tas ir sau­sas die­nas ne­tru­kęs pa­keis­ti lie­tin­gas bei vė­juo­tas spa­lis sku­bi­na ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je ofi­cia­liai pra­dė­ti nau­ją šil­dy­mo se­zo­ną.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama