Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Pavogtos garso kolonėlės ir kiti daiktai

Kovo 6 dieną pastebėta vagystė Plungėje, Salantų gatvėje. Ilgapirščiams įsibrovus į patalpas, pavogti vyriškio (gim. 1944 m.) daiktai: garso kolonėlės, kurių vertė 688 eurai, taip pat – kolonėlių stovai, kainuojantys 60 eurų, 150 eurų vertės skaitmeninis radijo aparatas ir kita. Nuostoliai tikslinami.

Ri­bo­ja­mas sun­kias­vo­rių ma­ši­nų eis­mas

Tel­šių re­gio­no ke­liai pra­ne­ša, jog dėl po­lai­džio ke­liai su­sil­pnė­ja, juos la­bai ga­di­na sun­kias­vo­rės trans­por­to prie­mo­nės, tad vie­nin­te­lis efek­ty­vus bū­das iš­sau­go­ti ke­lių dan­gą yra ri­bo­ti eis­mą tam tik­ros ma­sės trans­por­to prie­mo­nėms (ri­bo­ja­ma ma­sė – 8 to­nos).

Nuo skar­džio nu­lė­ku­sį au­to­mo­bi­lį iš­trau­kė gel­bė­to­jai

Ko­vo 1-osios po­pie­tę, prieš pat 14 va­lan­dą, Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai pra­neš­ta apie eis­mo įvy­kį ke­lio Šiauliai–Palanga 98-aja­me ki­lo­met­re. Gel­bė­to­jai in­for­muo­ti, jog į grio­vį prie pat Plun­gės, ša­lia grū­dų kom­bi­na­to pa­sta­to, yra nu­va­žia­vęs au­to­mo­bi­lis.
At­vy­kus į nu­ro­dy­tą vie­tą, pa­aiš­kė­jo, jog nuo 40 met­rų aukš­čio skar­džio yra nu­lė­kęs T. O. pri­klau­san­tis au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des Benz CL“. Pri­spaus­tų žmo­nių ne­bu­vo, trans­por­to prie­mo­nė net ne­ap­si­ver­tė. Pa­nau­do­jus ger­vę ir ly­ną, ma­ši­na iš grio­vio iš­trauk­ta ant kel­kraš­čio.

Ren­ka Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro va­do­vą

Va­sa­rio 27-oji bu­vo pas­ku­ti­nė die­na pa­teik­ti pra­šy­mus da­ly­vau­ti Sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­ta­me kon­kur­se Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti. Iki tos die­nos pie­tų bu­vo gau­tas tik... vie­nas pra­šy­mas!

Au­to­mo­bi­lis ver­tė­si, žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo

Va­sa­rio 22 die­ną ke­ly­je Tauragė–Mažeikiai, ties Mi­lai­šai­čių kai­mu, įvy­ko ava­ri­ja, į ku­rios vie­tą bu­vo iš­kvies­ti ir ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai. Pra­neš­ta, jog grio­vy­je yra mik­ro­au­to­bu­sas „Re­nault Tra­fic“, o vai­ruo­to­ja ne­ga­li iš­lip­ti.

Su­ma­ži­no jau­ni­mo ne­dar­bą

Va­sa­rio 22 die­ną Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Plun­gės sky­riu­je, Jau­ni­mo ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vos įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­si­jos po­sė­dyje, Plun­gės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vil­ma Bil­kaus­kie­nė pristatė jau­ni­mo si­tu­a­ci­ją dar­bo rin­ko­je bei supažindino su pa­grin­di­nė­mis ten­den­ci­jo­mis, įgy­ven­di­nant jau­ni­mo ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vą.

Vy­rai smur­ta­vo prieš mo­te­ris vai­kų aki­vaiz­do­je

Va­sa­rio 20 die­ną ne­blai­vus vy­ras (gim. 1976 m.), gy­ve­nan­tis V. Ma­čer­nio gat­vė­je, tam­pė sa­vo žmo­ną (gim. 1981 m.) už plau­kų po kam­ba­rį, taip su­kel­da­mas jai fi­zi­nį skaus­mą. Na­muo­se bu­vo vie­nas ne­pil­na­me­tis, ku­ris vis­ką ma­tė. Pa­aiš­kė­jo, jog smur­tau­to­jas siau­tė­jo jau ne pir­mą kar­tą. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal LR BK 140 str. 2 d. (fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas ar ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas šei­mos na­riui).
Toks pat Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nis bus tai­ko­mas ir ki­tam mu­šei­kai, ku­ris ran­ką prieš mo­te­rį pa­kė­lė va­sa­rio 23-osios va­ka­re, apie 21 va­lan­dą. Pra­neš­ta, jog tuo me­tu Plun­gė­je, Sto­ties gat­vė­je, na­muo­se siau­tė­jo ne­blai­vus (2,84 prom.) vy­ras (gim. 1984 m.). Jis smur­ta­vo prieš su­gy­ven­ti­nę (gim. 1983 m.) ma­ža­me­tės duk­ros (gim. 2015 m.) aki­vaiz­do­je. Šis smar­kuo­lis bu­vo už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Pa­gra­si­nęs pei­liu, at­ėmė te­le­fo­nus

Va­sa­rio 21-osios va­ka­re, 19.15 val., Bab­run­go se­niū­ni­jos Žvir­blai­čių kai­mo gy­ven­to­jas (gim. 1997 m.) Plun­gė­je su­si­dū­rė su pei­liu gin­kluo­tu plė­ši­ku. Sė­dė­da­mas sa­vo au­to­mo­bi­ly­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, vaikinas kalbėjosi su pa­žįs­ta­mu ne­pil­na­me­čiu as­me­niu, ku­ris po­kal­bio me­tu stai­ga iš­si­trau­kė pei­lį ir pra­dė­jo gra­sin­ti. Pa­sa­kęs, jog „da­bar ben­drau­sim ki­taip“, jau­nuo­lis at­ėmė du žvir­blai­tiš­kio mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nus, ku­rių ben­dra ver­tė – 35 eu­rai. Po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl plė­ši­mo (LR BK 180 str. 2 d.).

Var­žė­si ga­biau­si ma­te­ma­ti­kai

Va­sa­rio 10 die­ną Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je įvy­ko 9 (I gimn.)–12 (IV gimn.) kla­sių mo­ki­nių ra­jo­ni­nė ma­te­ma­ti­kos olim­pia­da. Jo­je da­ly­va­vo 60 moks­lei­vių: 9 (I gimn.) kl. – 21, 10 (II gimn.) kl. – 16, III gimn. kl. – 12, IV gimn. kl. – 11 mo­ki­nių.

Bal­di­nin­kai ple­čia ga­my­bi­nes pa­tal­pas

Lent­pjū­vės gat­vė­je bal­dus ga­mi­nan­ti ben­dro­vė „Hov­den“ per šiuos me­tus pla­nuo­ja pa­sta­ty­ti naują ga­my­bos pa­skir­ties pa­statą. Viešas su­si­rin­ki­mas pro­jek­tui ap­tar­ti nu­ma­ty­tas ko­vo 9 dieną.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama