Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Gais­ras prie ga­ra­žų: nuo pa­dan­gų už­si­de­gė pa­sta­tas

Rug­pjū­čio 20-osios va­ka­re, apie 20.30 va­lan­dą, ug­nia­ge­siai sku­bė­jo į Sto­ties gat­vę, prie 5A pa­sta­to. Pra­neš­ta, jog ša­lia ga­ra­žų de­ga prie­sta­tas, pri­klau­san­tis V. G.
At­vy­kus pa­gal­bai, pa­sta­tas jau pleš­kė­jo at­vi­ra lieps­na. Pa­aiš­kė­jo, jog už­si­de­gė prie ūki­nio su­krau­tos pa­dan­gos, nuo ku­rių už­si­lieps­no­jo me­di­nės du­rys, o vė­liau ug­nis iš­pli­to ir į sto­gą. Gais­ras nu­nio­ko­jo mū­ri­nį vie­no aukš­to pa­sta­tą su pa­lė­pe, ap­de­gė me­di­nės du­rys, te­ko nu­ar­dy­ti da­lį sto­go dan­gos. Įvy­kis ti­ria­mas.

Var­ka­liuo­se iš­kils nau­jas ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­tas

Rug­pjū­čio 9 die­ną Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je, vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų są­ra­še, pa­skelb­ta apie nau­ją ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­to sta­ty­bą Var­ka­lių kai­me, Pa­miš­kės gat­vė­je. Šio ob­jek­to sta­ty­to­jas (už­sa­ko­vas) – už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Sto­gų mo­zai­ka“, ku­riai va­do­vau­ja Ra­mū­nas Do­naus­kas. Pa­grin­di­nė pa­skir­tis – pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­tas.

Li­po per tvo­rą – pri­rei­kė gel­bė­to­jų pa­gal­bos

Nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį vie­nam plun­giš­kiui pri­rei­kė ne tik me­di­kų, bet ir ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pa­gal­bos. Tie­siog ne­pa­si­se­kė per­lip­ti per tvo­rą...

Al­sė­diš­kiams – apie sau­gų eis­mą

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Al­sė­džių mies­te­lio gy­ven­to­jams ir sve­čiams bu­vo pri­sta­ty­tas sau­gaus eis­mo pro­jek­tas „Eis­mo sau­gu­mas ben­druo­me­nė­se“. Tra­di­ci­nį ren­gi­nį nuo 2010 me­tų or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos.
Gy­ven­to­jams ak­cen­tuo­ta, jog daž­niau­sios šiais me­tais Tel­šių re­gio­no vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se įvy­ku­sių įskai­ti­nių eis­mo įvy­kių prie­žas­tys – vai­ruo­to­jų ne­at­sar­gu­mas, ne­dė­me­sin­gu­mas, sau­gaus grei­čio ne­si­lai­ky­mas, pės­čių­jų klai­dos ir si­tu­a­ci­jos ne­įver­ti­ni­mas per­ei­nant ke­lią. Ska­ti­nant pės­čiuo­sius ir dvi­ra­ti­nin­kus lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų, bu­vo da­li­ja­mos lie­me­nės su at­švai­tus tu­rin­čio­mis juos­to­mis, taip pat pa­si­rū­pin­ta, kad gy­ven­to­jai ga­lė­tų iš­ban­dy­ti sau­gos dir­žų efek­ty­vu­mo ir au­to­mo­bi­lio ap­si­ver­ti­mo imi­ta­vi­mo įren­gi­nius.

Bus drau­džia­mas eis­mas ke­ly­je Rietavas–Tverai–Varniai

Tel­šių re­gio­no ke­liai in­for­muo­ja, jog dėl Že­mai­čių vys­ku­pys­tės įstei­gi­mo 600 me­tų ju­bi­lie­jaus ren­gi­nių rug­pjū­čio 19 ir 20 die­no­mis bus drau­džia­mas eis­mas ra­jo­ni­nia­me ke­ly­je Nr. 3203 Rietavas–Tverai–Varniai, nuo 29,7 km iki 31,7 km. Eis­mas krei­pia­mas apy­lan­ka vie­ti­nės reikš­mės ke­liu Var­niai–Šauk­liai–Gin­ta­lai (apy­lan­kos il­gis – 3,36 km).

Grei­čio mė­gė­jų dė­me­siui – vi­du­ti­nio grei­čio fik­sa­vi­mo įran­ga jau fik­suos pa­žei­dė­jus

Šią sa­vai­tę pa­vie­šin­tas ofi­cia­lus są­ra­šas su pa­žy­mė­tais ke­lio ruo­žais, ku­riuo­se ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti vi­du­ti­nio grei­čio fik­sa­vi­mo įran­ga. Kaip pra­ne­ša Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, ša­ly­je bus net 25 to­kios at­kar­pos, kur įran­ga „gau­dys“ grei­čio mė­gė­jus. To­kia at­kar­pa nu­ma­ty­ta ir ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė.

Su­ne­ri­mę gy­ven­to­jai iš­kvie­tė ug­nia­ge­sius, šie ap­ti­ko kai­my­nę jau mi­ru­sią

Rug­pjū­čio 9 die­ną Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba su­lau­kė pa­gal­bos pra­šy­mo iš A. Ju­cio gat­vės 4-ojo na­mo. Žmo­nės sa­kė, jog jau ne vie­ną die­ną ne­be­ma­to sa­vo gar­baus am­žiaus kai­my­nės, bai­min­ta­si, kad ji ga­li bū­ti ne­gy­va.

Mau­dy­tis – sau­gu

Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tras, įver­ti­nęs gau­tus lie­pos mė­ne­sio ant­ros pu­sės mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, in­for­muo­ja, ko­kia van­dens ko­ky­bė yra ša­lies mau­dyk­lo­se, ar vi­so­se ste­bi­mo­se mau­dyk­lo­se van­dens ko­ky­bė ati­ti­ko hi­gie­nos nor­moms ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.
Mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bė ver­ti­na­ma pa­gal du mik­ro­bio­lo­gi­nius pa­ra­met­rus: žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų ir žar­ni­nių laz­de­lių. At­si­žvel­giant į hi­gie­nos nor­mos rei­ka­la­vi­mus, žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų tu­ri bū­ti ne dau­giau kaip 100 ko­lo­ni­jas su­da­ran­čių vie­ne­tų 100 ml van­dens, o žar­ni­nių laz­de­lių – ne dau­giau kaip 1000/100 ml van­dens. Nors šį kar­tą at­lik­ti ty­ri­mai pa­ro­dė, kad kai ku­rio­se ša­lies mau­dyk­lo­se van­dens ko­ky­bė pa­blo­gė­jo ir jau per­žen­gia hi­gie­nos nor­mos ri­bas, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mau­dyk­los iš­lie­ka ati­tin­kan­čios rei­ka­la­vi­mus, tai­gi mau­dy­tis pas mus – sau­gu.

Dvi­gu­bai dau­giau gi­mė, nei mi­rė

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, lie­pos mė­ne­sį iš vi­so bu­vo įre­gist­ruo­ti 57 gi­mi­mai (1 po­ra dvy­nių, 33 mer­gai­tės ir 24 ber­niu­kai) bei 24 mir­tys. Plun­gė­je gi­mė 22 vai­kai, mi­rė – 10 žmo­nių; Al­sė­džiuo­se ati­tin­ka­mai 4 ir 2; Bab­run­go se­niū­ni­jo­je – 5 ir 4; Nau­so­džio – 9 ir 1; Ša­tei­kiuo­se – 4 ir 1 bei t. t. Jo­kių po­ky­čių ne­bu­vo tik Ku­lių se­niū­ni­jo­je.
Po­pu­lia­riau­si var­dai nau­ja­gi­miams: mer­gai­tėms – Luk­nė ir Ig­lė, ber­niu­kams – Ka­jus, Emi­lis, Her­kus. Su­teik­ti ir re­tes­ni var­dai – Vė­jas, Aro­nas, Ar­das, Sin­ti­ja, Jo­rū­nė. Trims kū­di­kiams duoti se­nes­ni var­dai – Jo­nas, Vy­tas, So­fi­ja. Už­re­gist­ruo­ti 8 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai ir 68 san­tuo­kos (tarp jų 3 tuo­kė­si už­sie­ny­je, 33 san­tuo­kos įre­gist­ruo­tos tik baž­ny­čio­je, bet taip pat įtrauk­tos į ap­skai­tą). Skir­tin­gais gy­ve­ni­mo ke­liais pa­su­ko 7 po­ros.

Ku­lių gim­na­zi­jos pa­sta­to mo­der­ni­za­vi­mui skir­tas fi­nan­sa­vi­mas

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mu lie­pos 14 die­ną Plun­gės ra­jo­no Ku­lių gim­na­zi­jai skir­ta 76,6 tūkst. eu­rų. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė prie pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo tu­rės pri­si­dė­ti ne ma­žiau 50 proc. vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mų lė­šų. Už mi­nė­tą su­mą pla­nuo­ja­ma at­lik­ti mo­kyk­los pa­sta­tų sto­gų re­mon­tą, at­nau­jin­ti lie­taus nuo­te­kų su­rin­ki­mo sis­te­mą, pa­keis­ti spor­to sa­lės grin­dų dan­gą, su­tvar­ky­ti prie spor­to sa­lės esan­čius per­si­ren­gi­mo kam­ba­rius ir hi­gie­nos pa­tal­pas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama