Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

De­šimt vai­kų au­gi­nan­ti šei­ma no­ri ko­mu­na­li­nių pa­to­gu­mų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­vo Ke­tu­ra­kiuo­se gy­ve­nan­čio so­cia­li­nio būs­to nuo­mi­nin­ko pra­šy­mą įves­ti į na­mą van­de­nį ir įreng­ti tu­a­le­tą. Šis pra­šy­mas ap­tar­tas Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Po eis­mo įvy­kio jo kal­ti­nin­kas dū­rė pei­liu sau į krū­ti­nę

Bir­že­lio 25 die­ną, apie 20.47 va­lan­dą, Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Mer­ke­lių kai­me, Lie­pų gat­vė­je, gir­tas (nu­sta­ty­tos 1,99 prom.) vy­riš­kis, gim. 1971 m., vai­ra­vo trak­to­rių ir at­si­tren­kė į na­mo sie­ną.

Keis so­cia­li­nių būs­tų lan­gus

„Plun­gės būs­tas“ pa­tei­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pra­šy­mą leis­ti pa­keis­ti lan­gus dvie­juo­se so­cia­li­niuo­se bu­tuo­se V. Ma­čer­nio ir Vė­jo gat­vė­se.
Pa­gal pa­teik­tą są­ma­tą dvie­jų lan­gų kei­ti­mas V. Ma­čer­nio g. 27 na­me at­si­ei­tų 927 eu­rus, o sep­ty­nių lan­gų (su bal­ko­no du­ri­mis) kei­ti­mas Vė­jo g. 12 na­me – 1986 eu­rus.

Siū­lo ne baus­ti, o duo­ti ter­mi­ną pa­si­tai­sy­ti

Vy­riau­sy­bės at­sto­vės nu­ro­dy­mu bus pa­keis­tos Bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų val­dy­mo or­ga­nų, jung­ti­nės veik­los su­tar­ti­mi įga­lio­tų as­me­nų ir Sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mo­sios ins­ti­tu­ci­jos pa­skir­tų ben­dro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­rių veik­los prie­žiū­ros ir kon­tro­lės tai­syk­les, pa­tvir­tin­tos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2014 me­tų gruo­dį.
Nau­jo­je tai­syk­lių re­dak­ci­jo­je ad­mi­nist­ra­to­rius už smulkias klaidas siū­lo­ma ne baus­ti, o duo­ti žo­di­nę pa­sta­bą, su­teik­ti ter­mi­ną pa­ste­bė­tą klai­dą iš­tai­sy­ti ir pan.

Siū­lys būs­tą nuo­mo­tis rin­kos kai­na

Šiuo me­tu Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je yra 142 as­me­nys ir šei­mos, lau­kian­tys iš­si­nuo­mo­ti so­cia­li­nius būs­tus.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2016 me­tų bir­že­lio 30 die­ną pa­pil­dė Sa­vi­val­dy­bės būs­to ir So­cia­li­nio būs­to nuo­mos tvar­ką, ku­rio­je so­cia­li­nio būs­to nuo­mi­nin­kams, vir­ši­ju­siems de­kla­ruo­tas pa­ja­mas iki 50 pro­cen­tų ir ne­tu­rin­tiems nuo­sa­vy­bės tei­se tin­ka­mo būs­to, leis­ti nuo­mo­tis būs­tą rin­kos kai­na.
Bir­že­lio 20 die­ną vy­ku­sia­me Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pa­vie­šin­ta, jog di­des­nes, nei tik­tų gy­ve­nan­tiems so­cia­li­nia­me būs­te, pa­ja­mas gau­na trys būs­to nuo­mi­nin­kai. Jiems bus pa­siū­ly­ta nuo­mo­tis rin­kos kai­no­mis.
Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką nuo­mi­nin­kų pa­ja­mos ver­ti­na­mos vie­ną kar­tą per me­tus. So­cia­li­niai būs­tai taip pat nuo­mo­ja­mi me­tams, po to su­tar­tis tiks­li­na­ma, įver­ti­nus gy­ven­to­jų pa­ja­mas.

Skir­tas fi­nan­sa­vi­mas Se­na­mies­čio mo­kyk­los elek­tros ins­ta­lia­ci­jai at­nau­jin­ti

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro 2017 m. bir­že­lio 14 d. įsa­ky­mu Nr. V-480 „Dėl Švie­ti­mo įstai­gų mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mai įgy­ven­din­ti skir­tų lė­šų 2017 me­tams pa­skirs­ty­mo švie­ti­mo įstai­goms pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­tvir­tin­tas Švie­ti­mo įstai­gų mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mai įgy­ven­din­ti skir­tų lė­šų 2017 me­tams pa­skirs­ty­mas švie­ti­mo įstai­goms.
Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­lai nu­ma­ty­ta skir­ti 80 tūkst. Eur. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė prie pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo tu­ri pri­si­dė­ti ne ma­žiau kaip 50 proc. vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mų lė­šų, t. y. ne ma­žiau 40 tūkst. Eur. Už šias lė­šas ke­ti­na­ma tvar­ky­ti Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los ava­ri­nės būk­lės elek­tros ins­ta­lia­ci­ją.

Su­kur­ta mo­bi­li ŽNP au­to­mo­bi­lių ir dvi­ra­čių tra­sų ap­li­ka­ci­ja

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­ja tu­ri pui­kių nau­jie­nų par­ko lan­ky­to­jams: kad po­il­sis šia­me par­ke bū­tų kuo ma­lo­nes­nis ir pa­to­ges­nis, siū­lo­ma nau­do­tis ne­se­niai su­kur­ta mo­bi­li­ą­ja par­ko au­to­mo­bi­lių ir dvi­ra­čių tra­sų ap­li­ka­ci­ja. Kaip in­for­muo­ja ŽNP, Lan­ky­to­jų cen­tro dar­buo­to­jai, ben­dra­dar­biau­da­mi su in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tais, su­kū­rė mo­bi­li­ą­ją ap­li­ka­ci­ją „Pa­žin­ki­te Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nį par­ką ke­liau­da­mi dvi­ra­čiais“. Ap­li­ka­ci­jo­je pri­sta­ty­ta ne tik mo­bi­li marš­ru­to dvi­ra­čiais ap­link Pla­te­lių eže­rą ver­si­ja, bet ir dvi nau­jos au­to­mo­bi­lių bei dvi­ra­čių tra­sos šiau­ri­nė­je par­ko da­ly­je. No­rin­tie­ji nau­do­tis šia nau­ja pa­slau­ga, tu­rė­tų į sa­vo nau­do­ja­mus įren­gi­nius (iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus, plan­še­ti­nius kom­piu­te­rius ir­ ki­tus mo­bi­liuo­sius prie­tai­sus) par­si­siųs­ti spe­cia­li­ą­ją pro­gra­mė­lę.

Ra­gi­na po­il­siau­jant už­suk­ti ir į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę!

Lie­tu­vos tu­riz­mo de­par­ta­me­tas adap­ta­vo 10 marš­ru­tų po Lie­tu­vos re­gio­nus su idė­jo­mis, ko ku­ria­me bū­ti­na pa­ra­gau­ti čia at­vy­ku­siems tu­ris­tams. Ge­ra ži­nia, kad tarp siū­lo­mų marš­ru­tų pa­ten­ka ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je esan­tys ob­jek­tai su ga­li­my­be čia pa­ska­nau­ti iš­skir­ti­nai pa­trauk­lių pa­tie­ka­lų.

Be­dar­bių su­ma­žė­jo

Va­sa­ra, kaip ir įpras­ta, pa­si­tik­ta ma­žes­niu ne­dar­bo ly­giu. Kaip in­for­muo­ja Tel­šių te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ža, jos ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je bir­že­lio 1 die­ną bu­vo įre­gist­ruo­ti 6482 be­dar­biai, tai su­da­rė 7,6 proc. vi­sų Tel­šių ap­skri­ty­je re­gist­ruo­tų dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų.

Alek­san­dra­viš­kiai va­sa­rą pa­si­ti­ko ben­druo­me­nės šven­te

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis Alek­san­dra­ve bu­vo links­mas – šeš­ta­die­nį kai­me vy­ko va­sa­ros šven­tė, ku­rią or­ga­ni­za­vo vie­tos ben­druo­me­nė „Vi­zi­jos“. Nors ben­druo­me­nė nė­ra di­de­lė, ta­čiau ren­gi­nys su­lau­kė gau­saus bū­rio da­ly­vių: švęs­ti rin­ko­si ir alek­san­dra­viš­kiai, ir ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama