Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Ba­lan­džio sta­tis­ti­ka: gi­mė 31, mi­rė 36

Per 2017 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je iš vi­so įre­gist­ruo­ti 31 gi­mi­mas (19 mer­gai­čių ir 12 ber­niu­kų) bei 36 mi­ri­mai.
Plun­gė­je gi­mė 14 ma­žy­lių, mi­rė 21 žmo­gus. Iš kai­miš­kų­jų se­niū­ni­jų dau­giau­siai gi­mi­mų bu­vo Bab­run­go se­niū­ni­jo­je – 4, o dau­giau­siai mir­ties at­ve­jų – po 3 – Nau­so­džio, Ša­tei­kių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­se.
Po­pu­lia­riau­si var­dai mer­gai­tėms: Lu­ka, Pa­tri­ci­ja, ber­niu­kams – Ma­tas. Su­teik­ta ir re­tes­nių var­dų – Arie­lė, Lug­nė, Ari­jus, Ti­mas. Dviem kū­di­kiams duo­ti se­nes­ni var­dai – Bar­bo­ra, Pau­li­na. Už­re­gist­ruo­ti 5 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai, su­da­ry­ta 13 san­tuo­kų (dvi iš jų – už­sie­ny­je, trys – tik baž­ny­čio­je). San­tuo­kas nu­trau­kė 6 po­ros.

Kan­tau­čiuo­se gais­ras ki­lo ke­tur­bu­ty­je, Stal­gė­nuo­se su­de­gė gan­dra­liz­dis

Sa­vait­ga­lį dar­bo ne­trū­ko ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams. Ypač di­de­lei ne­lai­mei lai­ku už­bėg­ta Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Kan­tau­čių kai­me – čia gais­ras ki­lo vie­na­me ke­tur­bu­čio kam­ba­ry­je. Lai­mė, ug­nis ne­iš­pli­to po ki­tus bu­tus ir žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Klu­bas „Ma­ka­bi“ pra­šė ga­ran­ti­jų dėl fi­nan­sa­vi­mo, Spor­to ta­ry­ba pa­ža­dė­jo

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Spor­to ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas spor­to klu­bo „Ma­ka­bi“, ku­riam va­do­vau­ja tre­ne­ris Ge­na­di­jus Glik­ma­nas, pra­šy­mas dėl to­les­nio pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo ga­ran­ti­jų už­tik­ri­ni­mo. Po­sė­džiau­to­jai ga­ran­ti­nio raš­to ne­su­ra­šė, ta­čiau da­vė žo­di­nį pa­ža­dą.

Ru­sų (už­sie­nio) kal­bos dai­ly­raš­čio kon­kur­so re­zul­ta­tai Plun­gės ra­jo­ne

Ba­lan­džio 25 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riu­je ko­mi­si­ja, su­da­ry­ta iš ru­sų kal­bos mo­ky­to­jų Da­nos Kry­že­vi­čie­nės (ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė), Onos Šim­ku­tės ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Dan­gi­ru­tės Vaš­kie­nės, iš­aiš­ki­no ru­sų (už­sie­nio) kal­bos dai­ly­raš­čio kon­kur­so Plun­gės ra­jo­ne nu­ga­lė­to­jus.

Prie re­konst­ruo­ja­mo pa­sta­to J. Bi­liū­no gat­vė­je lai­ki­nai draus su­sto­ti

Mies­to cen­tre esan­tis pa­sta­tas, ku­ria­me anks­čiau bu­vo įsi­kū­ręs Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, da­bar „ap­ki­bęs“ pa­sto­liais ir sta­ty­bi­nin­kais – čia ak­ty­viai vyks­ta re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. Prie šio pa­sta­to au­to­mo­bi­lius pa­lie­kan­tys vai­ruo­to­jai la­bai truk­do sta­ty­bi­nes me­džia­gas ga­be­nan­čiam trans­por­tui, to­dėl ba­lan­džio 27 die­ną Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja svars­tė mies­to se­niū­no pra­šy­mą – lai­ki­nai ri­bo­ti su­sto­ji­mą J. Bi­liū­no gat­vės pra­džio­je.

Gim­na­zis­tė – Lie­tu­vos mo­ki­nių is­to­ri­jos olim­pia­dos ant­ros vie­tos lai­mė­to­ja!

Ba­lan­džio 21–22 die­no­mis Kau­no Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no gim­na­zi­jo­je vy­ko 27-oji Lie­tu­vos mo­ki­nių is­to­ri­jos olim­pia­da, ku­rio­je itin pui­kiai pa­si­ro­dė Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos dvy­lik­to­kė Jo­nė Vir­bic­kai­tė.

Mo­ti­nos die­nos pro­ga Pre­zi­den­tė me­da­liu pa­gerbs pla­te­liš­kę

Ge­gu­žės 5 die­ną Vil­niu­je, Pre­zi­den­to rū­muo­se S. Dau­kan­to gat­vė­je, vyks iš­kil­mės Lie­tu­vos dau­gia­vai­kėms mo­ti­noms pa­gerb­ti. Šie­met me­da­lį „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė įteiks Plun­gės ra­jo­ne, Pla­te­liuo­se, gy­ve­nan­čiai Bi­ru­tei Onai Jo­nu­tie­nei, už­au­gi­nu­siai ir do­rai iš­auk­lė­ju­siai aš­tuo­nis vai­kus.

„Sau­la“ – ge­riau­sias ša­lies vai­kų te­at­ras

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo te­at­ro „Sau­la“ vėl tu­ri kuo di­džiuo­tis. Šis Si­gi­tos ir Ro­mo Ma­tu­lių va­do­vau­ja­mas ko­lek­ty­vas pri­pa­žin­tas ge­riau­siu 2017 me­tų ša­lies vai­kų te­at­ru.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ke­liams – 1 302 800 eu­rų

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riaus ba­lan­džio 18 die­ną pa­si­ra­šy­tu įsa­ky­mu pa­skirs­ty­tos Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP) fi­nan­sa­vi­mo vie­ti­nės reikš­mės ke­liams (gat­vėms) ties­ti, re­konst­ruo­ti, tai­sy­ti (re­mon­tuo­ti), pri­žiū­rė­ti ir sau­gaus eis­mo są­ly­goms už­tik­rin­ti 2017 me­tais lė­šos. Plun­gės sa­vi­val­dy­bei skir­ta 1 302 800 eu­rų.

Iš pa­rei­gų trau­kia­si Al­sė­džių lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė

Ra­jo­no ta­ry­bai ne­il­gai tru­kus teks nu­spręs­ti, ar pri­tar­ti Al­sė­džių lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rės Li­li­jos Ki­ki­lie­nės pra­šy­mui at­leis­ti ją iš už­ima­mų pa­rei­gų. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas pra­šy­mą ten­ki­no. Ko­dėl di­rek­to­rė trau­kia­si sa­vo no­ru, per ko­mi­te­to po­sė­dį nie­kas ne­daug­žo­džia­vo. Pa­si­ro­do, prie­žas­tis pa­kan­ka­mai rim­ta – L. Ki­ki­lie­nės kė­dė su­dre­bė­jo pa­aiš­kė­jus, jog di­rek­to­rė į dar­že­lį pri­ėmė dirb­ti žmo­gų, ser­gan­tį at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama