Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Ša­tei­kių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai – au­to­bu­sas

Kol vie­nos mo­kyk­los ra­jo­ne gal­vo­ja, kaip iš­lik­ti ar jau yra lik­vi­duo­ja­mos, Ša­tei­kių pa­grin­di­nė ku­ria at­ei­ties pla­nus (no­rė­tų mo­kyk­lo­je for­muo­ti iki­mo­kyk­li­nu­kų gru­pę) ir džiau­gia­si do­va­no­mis. Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas ne­pri­eš­ta­ra­vo, kad šiai švie­ti­mo įstai­gai bū­tų skir­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms vyk­dy­ti iš Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­ti­kė­ji­mo tei­se per­im­tas mo­kyk­li­nis M2 kla­sės au­to­bu­sas IVECO, ku­rio li­ku­ti­nė ver­tė sie­kia kiek dau­giau nei 35 tūkst. eu­rų. Tie­sa, šiam spren­di­mui dar tu­ri pri­tar­ti Ta­ry­ba.
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, įgy­ven­din­da­ma Mo­kyk­lų ap­rū­pi­ni­mo gel­to­nai­siais au­to­bu­sais 2013–2017 m. pro­gra­mą, 2017 me­tais nu­pir­ko mo­kyk­li­nį M2 kla­sės au­to­bu­są IVECO DAILY 50C15. Ka­dan­gi Sa­vi­val­dy­bė bu­vo pa­tei­ku­si pa­raiš­ką au­to­bu­sui įsi­gy­ti, ku­rio­je nu­ro­dė skir­ti au­to­bu­są Plun­gės r. Ša­tei­kių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pa­sky­rė au­to­bu­są Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bei.

Ap­tar­tas Plun­gės ra­jo­no lan­ky­ti­nų ob­jek­tų žen­kli­ni­mas

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Kris­ti­na Pet­ru­le­vi­čie­nė pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je su­pa­žin­di­no jo da­ly­vius su Plun­gės ra­jo­no lan­ky­ti­nų ob­jek­tų (pa­gal pa­tvir­tin­tą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šą) žen­kli­ni­mu ke­lio žen­klais: ap­tar­ta esa­ma si­tu­a­ci­ja ir po­ky­čiai, įvy­kę 2015–2017 me­tais. In­for­muo­ta, kad 2016 me­tais, va­do­vau­jan­tis 2015 me­tais pa­reng­ta per­spek­ty­vi­nių kryp­ties ro­dyk­lių į My­ko­lo Ogins­kio rū­mus iš­dės­ty­mo sche­ma, bu­vo įreng­tos kryp­ties ro­dyk­lės, nu­ro­dan­čios ke­lią į šį lan­ky­ti­ną ob­jek­tą Plun­gės mies­te. Są­ra­še iš vi­so – 7 ob­jek­tai, pla­nuo­ta pa­sta­ty­ti 22 kryp­ties žen­klus. Vis­gi Bu­kan­tės kop­ly­čia ir Ku­lių mies­te­lio žy­dų žu­dy­nių vie­ta bei ka­pas kol kas dar lie­ka be kryp­ties žen­kli­ni­mo žen­klų – trūks­ta lė­šų jiems įreng­ti. Kryp­ties ro­dyk­les nu­ma­to­ma įreng­ti dar 14 lan­ky­ti­nų ob­jek­tų, esan­čių Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. Tarp mi­nė­tų ob­jek­tų – Al­sė­džių pi­lia­kal­nis, Gar­dų ozas, po­eto V. Ma­čer­nio mu­zie­jus, ra­šy­to­jos Že­mai­tės me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, Stal­gė­nų ir Pa­ku­tu­vė­nų baž­ny­čios, Var­ka­lių ir Stal­gė­nų pi­lia­kal­niai, Ber­žo­ro Šv. vysk. Sta­nis­lo­vo baž­ny­čios an­sam­blis ir kt. Kryp­ties ro­dyk­lės nu­ma­ty­tos įreng­ti iš Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pro­jek­to „Tel­šių re­gio­no sa­vi­val­dy­bės jun­gian­čių tu­riz­mo tra­sų in­for­ma­ci­nės in­fra­struk­tū­ros plėt­ra”.
„Ti­kė­ki­mės, kad ta­da vi­si šie lan­ky­ti­ni ob­jek­tai bus la­biau pa­sie­kia­mi“, – api­ben­drin­da­mas iš­girs­tą in­for­ma­ci­ją, sa­kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas.

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras ne­be­no­ri už ug­dy­mą im­ti gry­nų­jų pi­ni­gų

Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos tu­riz­mo cen­tro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las į Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rius krei­pė­si su pra­šy­mu pri­tar­ti mo­kes­čio už ug­dy­mą jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je mo­kė­ji­mo ir pa­nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­kei­ti­mams.

Ko­dėl mo­kyk­lų žai­dy­nė­se plun­giš­kiai da­ly­vau­ja van­giai?

Į šį klau­si­mą at­sa­ky­mo ban­dė ieš­ko­ti Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai, kai Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las jiems pa­tei­kė api­ben­drin­tą in­for­ma­ci­ją apie Plun­gės ra­jo­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų da­ly­va­vi­mą Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nė­se.

Nu­si­kal­ti­mais pa­gar­sė­ju­si po­re­lė vieš­bu­ty­je prie Plun­gės pa­gy­ve­no ne­mo­ka­mai

Anks­čiau ne kar­tą teis­ti šiau­lie­čiai Bi­ru­tė Raš­čiu­kė (gim. 1983 m.) ir Mo­des­tas Raš­čiu­kas (gim. 1981 m.) ge­gu­žės 9 die­ną sė­dė­jo Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me. Šiuo me­tu ne­lais­vė­je die­nas lei­džian­tis vy­ras bu­vo at­ly­dė­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, o mo­te­ris at­vy­ko pa­ti. Ši po­re­lė per­nai va­sa­rą su vai­kais pa­rą gy­ve­no ir val­gė vieš­bu­ty­je „Por­to“, esan­čia­me Trui­kių kai­me, o iš­vyk­da­mi „pa­mir­šo“ at­si­skai­ty­ti.

Su­ža­lo­ti me­džiai mies­to ne­puo­šia

Kas­met daug kal­ba­ma apie sau­go­ti­nus me­džius, tai­syk­lin­gą ge­nė­ji­mą, lei­di­mų iš­da­vi­mą. Ta­čiau, im­da­mie­si pjūk­lo, plun­giš­kiai kaž­ko­dėl žiū­ri į kai­my­nų pa­vyz­dį, o ne klau­sia spe­cia­lis­tų pa­ta­ri­mo.

Kul­tū­ros ir me­no at­sto­vai pa­ska­tin­ti pre­mi­jo­mis

Ge­gu­žės pra­džio­je po­sė­džia­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­ba, ku­riai pir­mi­nin­kau­ja Plun­gės KC di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis, spren­dė, kaip pa­skirs­ty­ti 5000 eu­rų, nu­ma­ty­tų aukš­tų re­zul­ta­tų pa­sie­ku­siems kul­tū­ros ir me­no at­sto­vams pa­ska­tin­ti.

Savaitgalį degė du „Volkswagen“ markės automobiliai

Penktadienį ir šeštadienį Plungės ugniagesiams teko gesinti „Volkswagen“ markės automobilius: pirmiausia supleškėjo golfas, paskui – transporteris.

Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai Be­re­niuo­se va­da­vo įstri­gu­sią kar­vę

Ge­gu­žės 10-osios ry­tą Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba su­lau­kė pa­gal­bos pra­šy­mo iš Bab­run­go se­niū­ni­jos Be­re­nių kai­mo – vie­tos gy­ven­to­ja pra­ne­šė, kad jos kar­vė įstri­go tarp gro­tų ir dūs­ta.

Ūki­nia­me pa­sta­te ra­do na­mi­nu­kės fab­ri­kė­lį

Ge­gu­žės 11 die­ną Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos Kū­ba­kių kai­me pa­rei­gū­nai ap­ti­ko vei­kian­čią na­mi­nu­kės va­ryk­lą, ne­ma­žai rau­go ir jau pa­ga­min­tos pro­duk­ci­jos.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama