Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Įkliu­vo vie­nas ne­blai­vus vai­ruo­to­jas

Šeš­ta­die­nio, spa­lio 21-osios ry­te, už­si­kim­šo cen­tri­nė J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė. Kaip pa­aiš­kė­jo, į Plun­gės mies­tą bu­vo at­vy­kę net ke­li Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) eki­pa­žai ir iš­si­dės­tę ne­to­li par­duo­tu­vės „Nor­fa“. Po­li­ci­nin­kai stab­dė ko­ne kiek­vie­ną au­to­mo­bi­lį. Taip pat pa­tik­ri­ni­mai vy­ko Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je.

Vė­sū že­mai­tiu die­me­siou!

Vė­sus vė­sus, dė­de­lius ė ma­žus že­mai­tiu kal­buos mi­lie­tuo­jus kvė­i­tam da­li­vau­tė kon­kur­sė „Skai­timā že­mai­tėškā“, kat­ras vīks lap­krė­tė 8 i 9 dė­i­nuom Plun­gės vė­i­šuo­juo bib­liuo­te­kuo, ėsė­kū­ro­siuo laik­ruo­dė­nie-oran­že­rė­juo (Par­ka g. 7).

Į žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo pro­gra­mą pa­te­ko de­vy­ni ke­lio ruo­žai

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD) spa­lio 20 die­ną pranešė, jog jau pa­skelb­tas 2018–2020 me­tais as­fal­tuo­ja­mų žvyr­ke­lių są­ra­šas. Į mi­nė­tą są­ra­šą pa­te­ko de­vy­ni ke­lio ruo­žai, esan­tys Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je.

Abe­jo­ja, ar ver­ta pyk­dy­ti kai­my­nus

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė dve­jo­ja, ar pa­si­nau­do­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mo­mis lė­šo­mis, kad pri­jung­tų dar ne­pri­jung­tus pri­va­čius na­mus prie mies­to nuo­te­kų su­rin­ki­mo tin­klo. Pa­raiš­kas mi­nis­te­ri­jai rei­kia pa­teik­ti iki lap­kri­čio 1 die­nos. Apie tai dar bus kal­ba­ma per spa­lio 26 die­ną nu­ma­ty­tą Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį.

Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­ke iš­rink­ta Emi­li­ja Za­vad­sky­tė

Spa­lio 13 die­ną po­sė­džiau­ti rin­ko­si Plun­gės jau­ni­mas, mat iš Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų nu­spren­dė pa­si­trauk­ti Mo­des­tas Šal­tu­pis. Rei­kė­jo iš­si­rink­ti nau­ją va­dą.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tės dar­že­liuo­se liks at­sa­kin­gos už mai­ti­ni­mą

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė in­for­ma­vo, kad nu­ma­to­mi po­ky­čiai, su­si­ję su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se esan­čiais svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų eta­tais.

K. Ba­gins­ko ūky­je vyks eko­ge­o­lo­gi­niai ty­ri­mai

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė jau su­mo­kė­jo 4 tūks­tan­čius eu­rų už tai, kad Var­ka­liuo­se fer­mas tu­rin­čio K. Ba­gins­ko ūky­je, prie kiau­li­džių, bū­tų at­lik­ti eko­ge­o­lo­gi­niai ty­ri­mai. Ty­rė­jų la­bo­ra­to­ri­jos į sa­vo te­ri­to­ri­ją ūki­nin­kas ne­įsi­lei­džia, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė ne­ža­da nu­leis­ti ran­kų ir var­dan vi­suo­me­nės in­te­re­so pra­šys tei­sėt­var­kos or­ga­nų pa­gal­bos.

Pri­tar­ta pro­jek­tui, ku­riuo bus ska­ti­na­ma svei­ka gy­ven­se­na

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas spa­lio 17 die­ną pri­ta­rė, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė part­ne­rio tei­sė­mis da­ly­vau­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro pro­jek­te ,,Svei­kos gy­ven­se­nos ska­ti­ni­mas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“.

Už ski­ria­mą sti­pen­di­ją rei­kė­tų ati­dirb­ti

Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­sį Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis in­for­ma­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė ga­vo Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos raš­tą, ku­ria­me pra­šo­ma skir­ti var­di­nę sti­pen­di­ją vie­nai jų stu­den­tei. Mer­gi­na – plun­giš­kė, la­bai ak­ty­vi ir veik­li ko­le­gi­jos stu­den­ti­jos na­rė, de­monst­ruo­jan­ti aukš­tus aka­de­mi­nius pa­sie­ki­mus, to­dėl esą tei­sin­ga bū­tų, kad Sa­vi­val­dy­bė at­ras­tų lė­šų to­kių stu­den­tų pa­ska­ti­ni­mui.

Motociklu važiavusiam jau­nuo­liui – pagaliu per galvą

Gal bler­bian­tis mo­to­cik­las, o gal jį vai­ruo­jan­tis jau­nuo­lis ne­pa­ti­ko vie­nam al­sė­diš­kiui sek­ma­die­nio va­ka­rą, tad jis čiu­po pa­ga­lį ir, iš­ėjęs į gat­vę, smo­gė pra­va­žiuo­jan­čiam vai­ki­nui per gal­vą. Lai­mė, šis bu­vo už­si­dė­jęs šal­mą, tad gal­va li­ko „sa­vo vie­toj“... Be­je, vė­liau nuo to pa­ties ag­re­sy­vaus vy­riš­kio kliu­vo dar dviem vai­ki­nams.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama