Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Darb­da­viai su­si­ti­ko su ab­sol­ven­tais

Rug­pjū­čio 17 die­ną Plun­gės jau­ni­mo dar­bo cen­tras ab­sol­ven­tus pa­kvie­tė į ren­gi­nį „Dirbk ir gy­venk Plun­gė­je“. Ren­gi­nio tiks­las – spar­tes­nis jau­nų žmo­nių in­teg­ra­vi­mas į dar­bo rin­ką.

Bab­run­go upė­je prie Van­den­tie­kio gat­vės – per daug mik­ro­bų

Rug­pjū­čio 31 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją, jog, pa­tik­ri­nus van­de­nį mau­dyk­lų vie­to­se Plun­gės ir Pla­te­lių apy­lin­kė­se, ne­ri­mą ke­lia Bab­run­go upės van­duo Plun­gė­je, ties Van­den­tie­kio gat­ve.

Vieš­to­vė­nų kai­me ras­tas ne­gy­vas vy­ras kru­vi­nu vei­du

Ant­ra­die­nio va­ka­rą prie vie­nos so­dy­bos Vieš­to­vė­nų kai­me, ne­to­li pa­grin­di­nio ke­lio, sto­vė­jo du po­li­ci­jos eki­pa­žai. Pa­aiš­kė­jo, jog ne­to­li na­mų ap­tik­tas A. D. (gim. 1957 m.) la­vo­nas.

Jau ži­no­ma, kam ati­teks nau­jas gel­to­nasis au­to­bu­siu­kas

Rug­pjū­čio 23 die­ną Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) pa­skel­bė, jog sa­vi­val­dy­bėms per­duos dau­giau nei aš­tuo­nias­de­šimt nau­jų mo­kyk­li­nių au­to­bu­sų. Vie­na to­kia trans­por­to prie­mo­nė at­rie­dės ir į mū­sų ra­jo­ną.

Vai­kų bib­lio­te­ko­je – re­mon­tas

Rug­pjū­čio 2 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su UAB „Pa­ma­rio res­tau­ra­to­rius“ dėl vai­kų bib­lio­te­kos (Lais­vės al. 19) tvar­ky­mo dar­bų. Nuo rug­pjū­čio 18-osios jau vyks­ta re­mon­tas, tai­gi skai­ty­to­jai čia ne­be­įlei­džia­mi.

Ne­liks pri­va­taus kal­ti­ni­mo

Nuo šių me­tų spa­lio 1-osios vi­sos nu­si­kals­ta­mos vei­kos, dėl ku­rių žmo­nės į teis­mą kreip­da­vo­si pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka, bus nag­ri­nė­ja­mos ben­dra tvar­ka. Rug­pjū­čio 22 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mų in­ter­ne­to pus­la­py­je apie tai iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me sa­ko­ma, jog pri­va­tūs kal­tin­to­jai daž­nai ne­su­ge­ba tin­ka­mai su­for­mu­luo­ti kal­ti­ni­mo ir pa­grįs­ti jo tin­ka­mais įro­dy­mais.

Pas ser­gan­tį vy­riš­kį pa­te­ko su ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pa­gal­ba

Rug­pjū­čio 21-osios ry­tą, apie 10 va­lan­dą, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba bu­vo iš­kvies­ta prie Lais­vės alė­jos 3-io­jo na­mo – čia ar­ti­mie­ji nie­kaip ne­ga­lė­jo pa­tek­ti į S. Ž. (gim. 1942 m.) na­mus. Bai­min­ta­si, kad žmo­gui nu­ti­ko kaž­kas blo­go.

Pla­te­lių ir Ber­žo­ro eže­ruo­se žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų skai­čius jau nor­ma­lus

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras bu­vo iš­pla­ti­nęs pra­ne­ši­mą, jog ne­pa­tar­ti­na mau­dy­tis Pla­te­lių ir Ber­žo­ro eže­ruo­se, nes van­duo yra per­ne­lyg už­terš­tas mik­ro­bais – žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų skai­čius ge­ro­kai vir­ši­jo leis­ti­nas ri­bas. Rug­pjū­čio 18 die­ną mė­gi­niai iš tų pa­čių vie­tų bu­vo pa­im­ti dar kar­tą, ir Na­cio­na­li­nė­je vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jo­je at­lik­ti pa­kar­to­ti­niai mau­dyk­lų van­dens mė­gi­nių mik­ro­bio­lo­gi­niai ty­ri­mai. Tir­tas van­duo iš Pla­te­lių eže­ro „Plokš­ti­nės“, „Ber­žy­nė­lio“, „Ąžuo­lų sa­los“ sto­vyk­la­vie­čių, Pla­te­lių mies­te­lio ir „Li­ne­lio“ mau­dy­mo­si vie­tų bei Ber­žo­ro eže­ro mau­dy­mo­si vie­tos. Nu­sta­ty­ta, kad mik­ro­bio­lo­gi­nės tar­šos ro­dik­liai, t. y. žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų skai­čius, jau ne­ke­lia pa­vo­jaus – pa­gal hi­gie­nos nor­mas ne­vir­ši­ja leis­ti­nos tar­šos ri­bų.

PLUNGĖS RAJONO GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 22 d. iki 2017 m. rugsėjo 22 d. bus vykdomi remonto darbai Mendeno g. atkarpoje, nuo Žaliosios g. iki Kalniškių kelio g.
Atsiprašome už nepatogumus.
UAB „Plungės lagūna“ administracija

Ug­nis su­nio­ko­jo ne­gy­ve­na­mą na­mą Kal­niš­kiuo­se

Sek­ma­die­nio va­ka­re dar vie­nas gais­ras ki­lo Nau­so­džio se­niū­ni­jos Kal­niš­kių kai­me, Kal­niš­kių ke­lio gat­vė­je, – apie pu­sę vie­nuo­lik­tos ug­nia­ge­siams pra­neš­ta, jog de­ga na­mas.
Pa­aiš­kė­jo, jog ug­nis siau­bė ap­leis­tą, ne­gy­ve­na­mą na­mą. Kol kas net ne­aiš­ku, kam jis pri­klau­so. Kai at­vy­ko ug­nia­ge­siai, pa­sta­tas de­gė at­vi­ra lieps­na, įgriu­vo da­lis sto­go. Ug­nis su­nio­ko­jo me­di­nį vie­no aukš­to na­mą su pa­lė­pe – nu­de­gė pu­sė sto­go dan­gos, iš­de­gė vi­dus. Nuo ko ki­lo gais­ras, aiš­ki­na­ma­si. Čia net ne­bu­vo elek­tros, o van­de­nį ug­nia­ge­siams te­ko at­si­vež­ti iš už 2 km esan­čio gais­ri­nio hid­ran­to.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama