Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Iš­rink­ti gra­žiau­siai pa­si­puo­šę

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kvies­ta ko­mi­si­ja ap­žiū­rė­jo Plun­gės mies­tą, ban­dy­da­ma iš­si­aiš­kin­ti, ku­rių įmo­nių, įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų ar pri­va­čių na­mų sa­vi­nin­kai sa­vo erd­ves, kie­mus ar vit­ri­nas šven­čių lau­kia pa­puo­šę gra­žiau­siai ir nu­si­pel­nė bū­ti įver­tin­ti.

Per Ka­lė­das din­go pus­am­žė plun­giš­kė

Po­li­ci­ja pra­ne­ša, jog gruo­džio 25 die­ną, apie 13.30 val., iš na­mų Par­ko al. iš­ėjo ir iki šiol ne­grį­žo 1959 m. gi­mu­si Si­gi­ta Rač­kaus­kie­nė.

Ver­tins ir ver­tin­to­jus

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dve­jiems me­tams pa­tvir­ti­no nau­ją Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos su­dė­tį.

Dė­me­sys – trims jau­ni­mo pro­jek­tams

Gruo­džio 19 die­ną įvy­ko pas­ku­ti­ny­sis 2017 me­tų Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me fi­nan­sa­vi­mas skir­tas trims jau­ni­mo pro­jek­tams.

Did­vy­čiuo­se – Ąžuo­ly­no gat­vė

Va­do­vau­da­ma­si Nu­me­rių pa­sta­tams, pa­tal­poms ir bu­tams su­tei­ki­mo, kei­ti­mo ir ap­skai­tos tvar­kos ap­ra­šu, ga­vu­si Dai­vos ir Ta­do Moc­ke­vi­čių pra­šy­mą, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ke­ti­na nau­jai Did­vy­čių kai­mo gat­vei su­teik­ti Ąžuo­ly­no g. pa­va­di­ni­mą.
Sa­vi­val­dy­bės že­mėt­var­kos rei­ka­lus ku­ruo­jan­tis Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vac­lo­vas Ma­ta­vi­čius taip pat pa­ren­gė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma pa­ko­re­guo­ti Plun­gės mies­to Kaš­to­nų gat­vės ge­og­ra­fi­nes cha­rak­te­ris­ti­kas.

Skirs di­des­nę pa­šal­pą mo­kes­čiui su­si­mo­kė­ti

Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je pa­vie­šin­tas vie­na­me Bi­ru­tės gat­vės dau­gia­butyje re­gist­ruo­to vy­ro pra­šy­mas at­leis­ti nuo jam pri­skai­čiuo­to že­mės mo­kes­čio – 16,79 eu­rų.
Žmo­gus mo­ty­va­vo, kad yra ne­įga­lus, ne­dar­bin­gas, gau­na men­kas pa­ja­mas, ku­rių ne­už­ten­ka net mais­tui, to­dėl šiuo me­tu ten­ka glaus­tis pas gi­mi­nes.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas pa­tvir­ti­no, kad žmo­gus bent kar­tą per me­tus krei­pia­si į So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių dėl vien­kar­ti­nės pa­šal­pos. Šiais me­tais jam bu­vo skir­ta 30 eu­rų vien­kar­ti­nė pa­šal­pa.
Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė, kad ki­tais me­tais šiam vy­rui bū­tų skir­ta kiek di­des­nė vien­kar­ti­nė pa­šal­pa. Siekiama, kad gau­tos su­mos žmo­gui už­tek­tų ir že­mės mo­kes­čiui su­si­mo­kė­ti.

Že­mės nuo­mos mo­kes­tį ben­dro­vė mo­kės pa­gal gra­fi­ką

Plun­gės sa­vi­val­dy­bę pa­sie­kė Sa­lan­tų gat­vė­je re­gist­ruo­tos įmo­nės pra­šy­mas leis­ti pri­skai­čiuo­tą že­mės nuo­mos mo­kes­čio da­lį – 1619 eu­rų – su­mo­kė­ti da­li­mis per ke­tu­ris at­ei­nan­čius mė­ne­sius. Iš vi­so šiai įmo­nei bu­vo pri­skai­čiuo­ta mo­kė­ti 2519 eu­rų. De­vy­nis šim­tus įmo­nė su­mo­kė­jo, ta­čiau, trūks­tant apy­var­ti­nių lė­šų, ne­įsten­gė iš kar­to su­mo­kė­ti vi­sos pri­skai­čiuo­tos su­mos.
Įmo­nės pra­šy­mas bu­vo ap­tar­tas Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.
Kaip po­sė­džio da­ly­vius in­for­ma­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė, jei įmo­nė mo­kes­tį su­mo­kės iki ki­tų me­tų ge­gu­žės, sko­la ant­sto­liams iš­ieš­ko­ti ne­bus per­duo­ta, o at­leis­ti įmo­nę nuo kap­sin­čių dels­pi­ni­gių Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri tei­sės.

Ser­gan­tys tu­ber­ku­lio­ze už gy­dy­mą­si bus ska­ti­na­mi mais­to ta­lo­nais

Už tai, kad gy­dy­sis ir lai­ku iš­gers vais­tus, tu­ber­ku­lio­ze už­si­krė­tę as­me­nys jau ki­tą­met kas sa­vai­tę su­lauks pa­ska­ti­ni­mo – 9 eu­rų ver­tės ta­lo­no, ku­rį ga­lės pa­nau­do­ti mais­to pre­kių įsi­gi­ji­mui. Tai – vi­sos Lie­tu­vos mas­tu vyk­do­mas pro­jek­tas, sie­kiant ma­žin­ti gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mą ir mir­tin­gu­mą nuo tu­ber­ku­lio­zės. Pla­čiau apie tai kal­bė­ta gruo­džio 12 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos pro­gra­moms pa­nau­do­ta apie 13 tūkst. eu­rų

Plun­giš­kių ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Sta­nis­la­va Si­mo­na­vi­čie­nė pra­ėju­sios sa­vai­tės ant­ra­die­nį Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui pri­sta­tė veik­los ata­skai­tą už 2017 me­tus. Jie, pa­sak pir­mi­nin­kės, ne skai­čiuo­ja li­gų at­ve­jus, o sie­kia įvai­riems ne­ga­la­vi­mams už­bėg­ti už akių, t. y. sten­gia­si kuo dau­giau gy­ven­to­jų įtrauk­ti į įvai­rius svei­ka­ti­ni­mo už­si­ė­mi­mus.

Siau­tė­jo vė­jas: at­si­ka­bi­no ste­la­žai, me­dis už­tvė­rė iš­va­žia­vi­mą

Gruo­džio 12-osios va­ka­re va­ka­ri­niuo­se ra­jo­nuo­se siau­tė­jo stip­rus, gū­sin­gas vė­jas, dėl ku­rio išdaigų ke­lių iš­kvie­ti­mų su­lau­kė ir Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama