Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

In­for­ma­ci­ja SĮ „Plun­gės būs­tas“ ad­mi­nist­ruo­ja­mų na­mų gy­ven­to­jams

Nuo 2017 m. ko­vo 1 dienos kei­čia­si Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Plun­gės būs­tas“ ad­mi­nist­ruo­ja­mų dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo įkai­nis, ku­ris pri­klau­sys nuo pa­sta­to ben­dro­jo plo­to, bui­ti­nių pa­to­gu­mų ly­gio, pa­sta­to eks­plo­a­ta­vi­mo lai­ko.

Į ste­bė­to­jų ta­ry­bą – se­niū­nas, ta­ry­bos na­rys ir spe­cia­lis­tas

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas ko­vo 21 die­ną pri­ta­rė, jog į VšĮ Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos ste­bė­to­jų ta­ry­bą bū­tų de­le­guo­ja­mi šie trys as­me­nys: Arū­nas Jur­kus (Stal­gė­nų se­niū­nas), Ai­das Kė­sas (Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys) ir Vid­man­tas Mon­čys (Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas). Ste­bė­to­jų ta­ry­ba yra pa­ta­ria­mo­ji ko­man­da, su­da­ro­ma pen­ke­riems me­tams. Jos kom­pe­ten­ci­ja – ana­li­zuo­ti įstai­gos veik­lą, iš­klau­sy­ti ir įver­tin­ti įstai­gos va­do­vo pa­reng­tą me­ti­nės veik­los ata­skai­tą, siū­ly­ti prie­mo­nes įstai­gos veik­los re­zul­ta­tams ge­rin­ti, de­rin­ti įstai­gos dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką ir kt.

No­riš­kė­se pla­nuo­ja sta­ty­ti pre­ky­bos cen­trą

Pri­va­čia­me skly­pe No­riš­kė­se pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti vie­no aukš­to pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­tą, į ku­rį bus ga­li­ma pa­tek­ti iš Kai­my­nų gat­vės.

Iš­py­lė pus­an­tro tūks­tan­čio lit­rų na­mi­nu­kės

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nų ini­cia­ty­va spe­cia­li ko­mi­si­ja į už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Plun­gės van­de­nys“ va­ly­mo įren­gi­mų at­lie­kų duo­bę Plun­gės ra­jo­ne, Var­ka­liuo­se, iš­py­lė 1527,39 lit­ro na­mi­nės deg­ti­nės. Toks kie­kis ne­le­ga­laus al­ko­ho­lio Plun­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų bu­vo su­rink­tas per pir­muo­sius 2017 m. mė­ne­sius iš ga­mi­nan­čių, ga­be­nan­čių, par­duo­dan­čių ar šiaip gat­vė­je bu­te­lį be­si­ne­šan­čių as­me­nų. Pa­rei­gū­nai pri­me­na, jog kon­fis­kuo­ta deg­ti­nė iš pra­džių sau­go­ma po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, vėliau, įsi­tei­sė­jus teis­mo spren­di­mams, su­nai­ki­na­ma.

Pa­ga­liau nu­pir­ko Paukš­ta­kių mo­kyk­lą!

Ko­vo 9 die­ną vie­ša­me auk­cio­ne bu­vo par­duo­da­mas Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis il­ga­lai­kis ma­te­ria­lu­sis tur­tas: dvy­li­ka san­dė­liu­kų Vy­tau­to gat­vė­je, še­ši bu­tai Auš­ros gat­vės 8 na­me, taip pat – bu­vu­si Paukš­ta­kių mo­kyk­la su jai pri­skir­tu že­mės skly­pu. Pas­ta­ra­sis ob­jek­tas po il­gų me­tų pa­ga­liau su­lau­kė pir­kė­jo.

Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti šie­met – vie­na kan­di­da­tū­ra

Iki ko­vo 1 die­nos plun­giš­kiai ga­lė­jo teik­ti kan­di­da­tū­ras, kam šie­met už nuo­pel­nus gim­ta­jam mies­tui ir jo žmo­nėms siū­lo su­teik­ti Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­dą.

Iš­rin­ko Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro va­do­vą

Ko­vo 9 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko kon­kur­sas Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro (TIC) di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos dar­bui va­do­va­vo Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Tu­mas.

Moksliniai tyrimai Platelių ežere

Žemaitijos nacionalinis parkas paskelbė, jog prieš porą savaičių juos aplankė Gamtos tyrimų centro mokslininkai – prof. Jonas Mažeika, dr. Ričardas Paškauskas, dr. Ieva Baužienė ir asistentas Dmitrijus Morudovas. Jie atvyko surinkti duomenų vykdomiems moksliniams tyrimams „Nuosėdų šaltiniai ir jų pasiskirstymo ypatumai didžiuosiuose Lietuvos ežeruose per pastaruosius 200 metų“.

Skaudžios avarijos byla bus tęsiama balandį

Kovo 6 dieną Plungės rajono apylinkės teismas buvo numatęs toliau nagrinėti klaipėdiečio Igorio Cvetkovo (gim. 1971 m.) baudžiamąją bylą dėl eismo įvykio, kuomet dėl jo kaltės 2015 me­tų spa­lio 4-osios va­ka­re mūsų rajone, ties Nu­ga­rių kai­mu, 91-aja­me ke­lio Šiauliai–Palanga ki­lo­met­re, žuvo trys vienos šeimos nariai iš Radviliškio – vairuotojas, jo žmona ir dukra.

Girtas įvairavo į griovį

Naktį iš kovo 6-osios į 7-ąją, jau po vidurnakčio, prie kelio Jogaudai–Grumbliai, griovyje, pastebėtas lengvasis automobilis „VW Passat“. Paaiškėjo, jog šitaip neatsakingai „prisivairavo“ neblaivus plungiškis A. K. (gim. 1961 m.) – vairuotojui nustatytas 1,96 promilių girtumas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama