Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Gau­tas lė­šas pla­nuo­ja skir­ti Ku­lių gim­na­zi­jai

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad gau­tos Švie­ti­mo įstai­gų mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mos, pa­tvir­tin­tos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro, lė­šos – 80 tūkst. eu­rų – bū­tų skir­tos Ku­lių gim­na­zi­jai. Sa­vo ruož­tu Sa­vi­val­dy­bė tu­ri įsi­pa­rei­go­ti prie pla­nuo­ja­mų dar­bų pri­si­dė­ti ne ma­žiau kaip 50 proc. ski­ria­mų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų.
Pla­nuo­ja­ma, kad už šias lė­šas Ku­lių gim­na­zi­jo­je bus pa­keis­ta sto­go dan­ga. Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, sto­go pa­kei­ti­mo dar­bai at­si­eis per 65 tūkst. eu­rų.
Už li­ku­sią su­mą pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti spor­to sa­lės grin­dis (274 kv. m) bei su­tvar­ky­ti prie gim­na­zi­jos spor­to sa­lės esan­čius tu­a­le­tus, du­ši­nes ir per­si­ren­gi­mo kam­ba­rius.

Me­din­gė­niš­kis jau­nuo­lis Plun­gė­je pa­vo­gė au­to­mo­bi­lį ir pa­si­va­ži­nė­jo

Kai ku­rių ne­pil­na­me­čių įžū­lu­mui nė­ra ri­bų. Štai lie­pos 3 die­ną į Plun­gę at­va­žia­vęs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Me­din­gė­nų kai­mo gy­ven­to­jas (gim. 2001 m.) nu­ta­rė pa­vog­ti kel­kraš­ty­je sto­vė­ju­sį au­to­mo­bi­lį. Ma­tyt, tin­gė­jo pės­čio­mis kul­niuo­ti na­mo...

Ža­lio­jo­je gat­vė­je va­gys „iš­va­lė“ ga­ra­žą

Lie­pos 3-io­sios ry­tą, ne­tru­kus po 8 va­lan­dos, pa­ste­bė­ta, jog Plun­gės mies­te įsi­brau­ta į pa­sta­tą, esan­tį Ža­lio­jo­je gat­vė­je. Iš­lau­žus pa­gal­bi­nia­me pa­sta­te esan­čio ga­ra­žo du­ris, pa­tek­ta į vi­dų ir pa­grob­ta įvai­rių daik­tų: pa­ka­bi­na­mas val­ties elek­tri­nis va­rik­lis „Minn Ko­ta“, ben­zi­ni­nis tri­me­ris, ben­zi­ni­nis pjūk­las „Stihll“, aku­mu­lia­to­ri­nis suk­tu­vas „Ma­ki­ta“, per­fo­ra­to­rius, la­ze­ri­nis ni­ve­ly­ras. Taip pat ap­ga­din­tos dve­jos ga­ra­žo du­rys. Iš vi­so pa­da­ry­ta 1450 eu­rų ža­la. Nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­ręs as­muo ar as­me­nys ne­nu­sta­ty­ti. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 178 straips­nio 2 da­lį (dėl va­gys­tės).

Su­muš­ti rie­ta­viš­kiai su skriau­dė­jais ža­da tai­ky­tis

Lie­pos 3 die­ną į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą rin­ko­si rie­ta­viš­kiai – vie­ni sė­do į tei­sia­mų­jų, ki­ti – į nu­ken­tė­ju­sių­jų pu­sę. At­vy­ko ir trys liu­di­nin­kės. Ta­čiau dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo kal­ti­na­mi Ed­vi­nas Klei­ba (gim. 1986 m.) bei Val­das Ku­čins­kas (gim. 1992 m.) taip ir ne­pa­si­sa­kė – jie šią by­lą ti­ki­si baig­ti tai­kiai, tad iš­kart pa­da­ry­ta per­trau­ka. Pa­na­šu, jog de­ry­boms lin­kę pri­tar­ti ir nu­ken­tė­ję bro­liai – Ed­ga­ras bei Sva­jū­nas An­ta­nai­čiai.

Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma skur­des­nė nei Vie­šų­jų dar­bų, bet vis ge­riau nei nie­ko

Nuo lie­pos mė­ne­sio Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti vyk­dy­ti Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mą, skir­tą be­dar­biams ir pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jams in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką, at­sta­ty­ti so­cia­li­nius ir dar­bo įgū­džius bei di­din­ti Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų už­im­tu­mą. Pro­gra­mo­je da­ly­vau­jan­tys as­me­nys tvar­kys Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro nau­do­ji­mo vie­šą­sias erd­ves, at­liks ki­tus lai­ki­no po­bū­džio vi­suo­me­nei nau­din­gus dar­bus, tei­kian­čius so­cia­li­nę nau­dą vie­tos ben­druo­me­nei.

Kar­je­ros ko­or­di­na­to­riai no­ri eta­to

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos kar­je­ros ko­or­di­na­to­rė, mo­ky­to­ja Si­gi­ta Ju­zai­tie­nė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tui po per­trau­kos an­trą kar­tą tei­kė pa­aiš­ki­ni­mus, ko­dėl ben­dro­jo la­vi­ni­mo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se rei­kia su­kur­ti kar­je­ros ko­or­di­na­to­riaus eta­tą. Klau­si­mas prieš ku­rį lai­ką bu­vo ati­dė­tas. Šį kar­tą ti­kė­ta­si jau kon­kre­taus spren­di­mo.

Vo­kai atplėšti, beliko įvertinti

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja per Cen­tri­nę vie­šų­jų pir­ki­mų in­for­ma­ci­nę sis­te­mą pa­skel­bė su­pap­ras­tin­tą at­vi­rą Plun­gės mies­to gat­vių su as­falt­be­to­nio dan­ga ir ša­li­gat­vių prie­žiū­ros bei re­mon­to kon­kur­są.

TRATC pra­šo su­teik­ti ga­ran­ti­ją sko­li­nan­tis

Į TRATC sa­vi­val­dy­bes da­li­nin­kes krei­pia­si šios ben­dro­vės di­rek­to­rius Ri­man­tas Ado­mai­tis, pra­šy­da­mas su­teik­ti ga­ran­ti­ją imant iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­sko­lą pro­jek­tui, ku­rio ver­tė – 4 mi­li­jo­nai eu­rų, įgy­ven­din­ti. Pa­sko­la bū­tų ima­ma 7 me­tams.
Siū­lo­ma da­lis, už ku­rią Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų ga­ran­tuo­ti – 164 745 eu­rai. Tie­sa, pa­gal tu­ri­mų ak­ci­jų skai­čių ta da­lis ga­lė­tų bū­ti kiek ma­žes­nė – 158 048 eu­rai.
Pra­šy­mą po­sė­dy­je pri­sta­čiu­si Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Mar­ga­ri­ta Ta­mo­šaus­kie­nė pa­žy­mė­jo, jog ga­ran­ti­jai su­teik­ti bū­ti­na Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus iš­va­da.
TRATC pro­jek­tas skir­tas pu­siau po­že­mi­nėms at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lėms įreng­ti. Plun­gė­je bū­tų apie 40 to­kių aikš­te­lių prie dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų, dar 20 – prie ka­pi­nių.

Ke­ti­na kom­pen­suo­ti va­žia­vi­mo iš­lai­das

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na pa­si­rū­pin­ti, kad kai­muo­se gy­ve­nan­tys vai­kai, lan­kan­tys Plun­gės kul­tū­ros cen­trą bei Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trą, į už­si­ė­mi­mus ga­lė­tų at­vyk­ti ne­pa­tir­da­mi pa­pil­do­mų iš­lai­dų – ren­gia­mas pa­vė­žė­ji­mo or­ga­ni­za­vi­mo bei va­žia­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo vyks­tan­tiems į mi­nė­tas įstai­gas mo­ki­niams tvar­kos ap­ra­šas.

Gir­tas Jo­ni­nių sa­vait­ga­lis bai­gė­si li­go­ni­nė­je

Gir­tam jū­ra iki ke­lių. Taip grei­čiau­siai jau­tė­si vie­nas Kre­tin­gos ra­jo­no gy­ven­to­jas, kai šeš­ta­die­nio va­ka­rą, bū­da­mas stip­riai ap­svai­gęs, vis­gi nu­spren­dė sės­ti už ma­ši­nos vai­ro.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama