Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Pa­gel­bės tik so­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė ap­si­spren­dė ir po dis­ku­si­jų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se teiks pa­raiš­ką Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, ku­ris nu­ma­ty­tas tam, kad pri­va­tūs na­mai bū­tų pri­jung­ti prie nuo­te­kų su­rin­ki­mo in­fra­struk­tū­ros.

Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bo­je pa­si­ge­do pa­trio­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų

Spa­lio mė­ne­sį per Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį bu­vo pa­tvir­tin­ta Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos su­dė­tis. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė pa­ste­bė­jo, jog Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos nuo­sta­tai bu­vo pa­tvir­tin­ti 2014 me­tais, ta­čiau mi­nė­to­ji Ta­ry­ba esą iki šiol nie­ko taip ir ne­nu­vei­kė.

Mir­čių bu­vo dau­giau nei gi­mi­mų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, spa­lio mė­ne­sį įre­gist­ruo­ti 29 gi­mi­mai (14 mer­gai­čių ir 15 ber­niu­kų) bei 34 mir­ties at­ve­jai.

Perėjoje par­tren­kė pen­si­nin­kę

Lap­kri­čio 2-osios po­pie­tę me­di­kų ir po­li­ci­jos eki­pa­žai sku­bė­jo į Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vę, prie Plun­gės paš­to. Čia, ne­re­gu­liuo­ja­mo­je pės­čių­jų per­ėjo­je, bu­vo par­trenk­ta 67 me­tų mo­te­ris. Nu­ken­tė­ju­sia­jai dėl su­ža­lo­ji­mų te­ko vyk­ti į li­go­ni­nę.

Pa­tiks­li­no Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą

Per spa­lio 29 die­ną vy­ku­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį bu­vo pa­tiks­lin­tas šių me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas.

Spe­cia­lus mik­ro­au­to­bu­sas grei­tai tu­rė­tų pa­siek­ti ir ser­gan­čiuo­sius cuk­ri­niu dia­be­tu

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) praneša, kad dar 20 ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų gaus spe­cia­lius nau­jus mik­ro­au­to­bu­sus. Į kai ku­rias sa­vi­val­dy­bes au­to­bu­siu­kai jau iš­vy­ko, o į ki­tas vie­tas tu­rė­tų pa­ju­dė­ti šiek tiek vė­liau. Tarp pas­ta­rų­jų – ir Plun­gė.

Bib­lio­te­ka įsi­kū­rė se­niū­ni­jos pa­sta­te

Nuo spa­lio 30 die­nos pa­si­kei­tė Žli­bi­nų kai­mo bib­lio­te­kos ad­re­sas. Nuo šiol jos lan­ky­to­jai lau­kia­mi Žli­bi­nų se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te.

Plun­giš­kiai ne­te­ko tūks­tan­čių eu­rų, pa­puo­ša­lų ir vaiz­do įran­gos

Vi­sų Šven­tų­jų die­nos iš­va­ka­rė­se il­ga­pirš­čiai „pra­si­su­ko“ plun­giš­kių na­muo­se Žal­ta­kal­nio gat­vė­je – iš­ne­šė ne tik daug pi­ni­gų, bet ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių, taip pat bu­vo įlin­dę į žmo­nių ga­ra­žą.

Par­da­vė 6 bu­tus ir 12 san­dė­liu­kų

Spa­lio 17 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko auk­cio­nas ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui par­duo­ti. Da­ly­va­vo vie­nas pir­kė­jas (ne vie­ti­nis, ne fi­zi­nis as­muo), ku­ris be kon­ku­ren­ci­jos įsi­gi­jo 6 bu­tus (Auš­ros g.) ir 12 san­dė­liu­kų (Vy­tau­to g.).

Kon­tra­ban­da įta­ria­mas plun­giš­kis tu­rė­jo pus­penk­to tūks­tan­čio eu­rų

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) spa­lio 20 die­ną pra­ne­šė apie su­lai­ky­tus du kon­tra­ban­di­nin­kus – kre­tin­giš­kį ir plun­giš­kį.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama