Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

„Kas no­ri dirb­ti, dar­bą ran­da“, –

taip trum­pai drū­tai sa­vo pra­ne­ši­mą apie ne­dar­bo ly­gį kai­miš­ko­se vie­to­vė­se, jo prie­žas­tis ir ma­ži­ni­mo ga­li­my­bes už­bai­gė Kai­mo rei­ka­lų po­sė­din pa­kvies­ta Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos di­rek­to­rė Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė, in­for­ma­vu­si su­si­rin­ku­siuo­sius ir apie ki­tais me­tais pla­nuo­ja­mą struk­tū­ri­nę Dar­bo bir­žos per­tvar­ką.

Viešosios tvarkos prievaizdams reikia automobilio

Šiemet Savivaldybės administracijos automobilių parką turėtų papildyti dar vie-nas lengvasis automobilis, kurio labai reikia Juridinio ir personalo administravimo skyriaus darbuotojams, mieste ir už jo ribų prižiūrintiems viešąją tvarką.

Ūki­nin­kai ra­gi­na­mi at­nau­jin­ti ūkio duo­me­nis

Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Ai­ri­da Mont­vy­die­nė pra­ne­šė itin svar­bią ži­nią ra­jo­no ūki­nin­kams – apie prie­vo­lę ar­ti­miau­siu me­tu re­gist­re at­nau­jin­ti sa­vo ūkio duo­me­nis. Prie­šin­gu at­ve­ju nu­ma­ty­tos ga­na grės­min­gos sank­ci­jos.

Skirs vien­kar­ti­nę pa­šal­pą pa­si­li­go­ju­siam Plun­gės gar­bės pi­lie­čiui

Rug­sė­jo 12 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas pri­ta­rė siū­ly­mui skir­ti vien­kar­ti­nę 2 tūkst. eu­rų pa­šal­pą Plun­gės gar­bės pi­lie­čiui A. K., ku­rį iš­ti­ko sun­ki li­ga. Pi­ni­gai rei­ka­lin­gi gy­dy­mo iš­lai­doms iš da­lies pa­deng­ti.

Ge­ros ži­nios dėl Bi­ru­tės gat­vės

Kaip pa­ste­bė­jo plun­giš­kiai, šie­met mies­te vyks­ta ne­ma­žai elek­tros ūkio at­nau­ji­ni­mo dar­bų. Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ne kar­tą bu­vo su­si­ti­kęs su ESO at­sto­vais ir pa­pra­šė, kad ben­dro­vė į sa­vo dar­bų pla­ną pa­pil­do­mai įtrauk­tų elek­tros ka­be­lio per­klo­ji­mo dar­bus Bi­ru­tės gat­vė­je. Pa­stan­gos da­vė vai­sių.

Pa­ra­mos fon­do do­va­na – mo­ki­nių krep­še­liai sun­kiai gy­ve­nan­čių šei­mų at­ža­loms

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius in­for­ma­vo, jog, ben­dra­dar­biau­jant su Alek­san­dro Gri­di­nio pa­ra­mos fon­du, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­kus pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­sie­kė pa­ra­ma – kan­ce­lia­ri­nės pre­kės mo­ki­niams. Rug­pjū­čio 30-ąją į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę at­vy­ko Alek­san­dro Gri­di­nio pa­ra­mos fon­do at­sto­vės, ku­rios at­ve­žė ir iš­da­li­jo mo­ki­nio krep­še­lius 20-iai vai­kų iš sun­kiai be­si­ver­čian­čių šei­mų. Mo­ki­nio krep­še­liai iš­da­ly­ti Plun­gės mies­to, Ku­lių, Nau­so­džio, Ša­tei­kių ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jų mo­ki­nu­kams. Tai la­bai rei­ka­lin­ga pa­ra­ma sun­kiau gy­ve­nan­tiems žmo­nėms prieš nau­jus moks­lo me­tus.

Ūki­nia­me pa­sta­te įsi­plies­ku­si ug­nis kė­lė pa­vo­jų ir gy­ve­na­ma­jam na­mui

Rug­sė­jo 5 die­ną di­de­lės ug­nia­ge­sių pa­jė­gos sku­bė­jo į Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Sė­le­nių kai­mą. Vie­tos gy­ven­to­jos A. P. ūki­nia­me pa­sta­te bu­vo įsi­plies­ku­si ug­nis, ku­ri ga­lė­jo per­si­mes­ti ir į ša­lia sto­vin­tį gy­ve­na­mą­jį na­mą. Ge­rai, kad gy­ven­to­jai lai­ku su­sku­bo ir vis­kas bai­gė­si pa­kan­ka­mai lai­min­gai.

Kaž­kas pa­si­nau­do­jo jau­nuo­lio ban­ko są­skai­ta

Rug­sė­jo 2 die­ną į po­li­ci­ją krei­pė­si plun­giš­kis (gim. 1997 m.), ku­ris pra­ne­šė pa­ste­bė­jęs, kad jo ban­ko są­skai­to­je li­ko įtar­ti­nai ma­žai pi­ni­gų. Jau­nuo­lio ma­ny­mu, kaž­kas jį ap­šva­ri­no.

Plun­gė­je kiek mi­rė, tiek ir gi­mė

Rug­pjū­čio mė­ne­sį, kaip pra­ne­ša Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius, mū­sų mies­te už­re­gist­ruo­tas vie­no­das mir­čių ir gi­mi­mų skai­čius. Tie­sa, pri­dė­jus vi­sas kai­miš­kas se­niū­ni­jas, nau­jų gy­vy­bių bu­vo dau­giau nei ne­tek­čių.

Re­or­ga­ni­zuo­ja­mos ke­lių prie­žiū­ros vals­ty­binės įmo­nės

Vals­ty­bės įmo­nė (VĮ) „Tel­šių re­gio­no ke­liai“ pra­ne­ša apie re­or­ga­ni­za­vi­mą. Iš vi­so de­šimt įmo­nių, tarp ku­rių yra ir „Tel­šių re­gio­no ke­liai“, bus pri­jung­ta prie VĮ „Kau­no re­gio­no ke­liai“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama