Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Rin­kos kai­na par­duo­da dar 5 bu­tus

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad dar pen­kiems Sa­vi­val­dy­bės būs­to nuo­mi­nin­kams rin­kos kai­na bū­tų par­duo­tos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos su pri­klau­si­niais. Vie­no 39,94 kv. m būs­to su 0,36 kv. m ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­mis ir ūki­niu pa­sta­tu kai­na – 1 310 Eur, ki­to būs­to su rū­siu (ben­dras plo­tas – 33,12 kv. m) – 12 700 Eur, tre­čio taip pat su rū­siu (33,29 kv. m) – 15 700 Eur, ket­vir­to ir­gi su rū­siu (42,93 kv. m) – 11 400 Eur, penk­to su ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­mis (ben­dras plo­tas – 39,71 kv. m) ir ūki­niu pa­sta­tu – 984 Eur.
Lė­šos, gau­tos par­da­vus Sa­vi­val­dy­bės būs­tą, per­ve­da­mos į Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą ir nau­do­ja­mos So­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­rai, at­skai­čia­vus su Sa­vi­val­dy­bės būs­to ver­tės nu­sta­ty­mu su­si­ju­sias iš­lai­das.

Vyk­dant pro­jek­tą „At­rask sa­ve“, ras­tas pus­šim­tis nie­ko ne­vei­kian­čių jau­nuo­lių

Vi­so­je ša­ly­je, taip pat ir Plun­gė­je, šiuo me­tu vyk­do­mas jau­ni­mo ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vos pro­jek­tas „At­rask sa­ve“, skir­tas 15–29 me­tų jau­nuo­liams, ku­rie nei dir­ba, nei mo­ko­si, nei yra re­gist­ruo­ti dar­bo bir­žo­je. To­kiems „nuo­bo­džiau­jan­tiems“ as­me­nims šiuo pro­jek­tu ir sie­kia­ma pa­gel­bė­ti. Apie pa­stan­gas ir re­zul­ta­tus kal­bė­ta Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Leis pa­baig­ti sa­vo mo­kyk­lą

Vie­nas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas op­ti­mis­tiš­kai nu­tei­kė bū­re­lį Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio mo­kyk­los auk­lė­ti­nių – da­bar­ti­niams de­vin­to­kams pra­neš­ta, kad jiems bus leis­ta baig­ti de­šim­tą kla­sę sa­vo mo­kyk­lo­je.

Įtartini asmenys mažamečius kviečia sėsti į mašinas

Klai­pė­dos AVPK Rie­ta­vo PK pra­ne­ša, kad nuo ko­vo 20 die­nos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pa­ste­bė­ti du mik­ro­au­to­bu­sai (bal­tos ir juo­dos spal­vos) su už­tam­sin­tais stik­lais. Įta­ria­ma, kad šių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai kvie­čia ma­ža­me­čius vai­kus sės­ti į jų au­to­mo­bi­lius, siū­lo vai­kus pa­vež­ti iki na­mų, vi­lio­ja sal­du­my­nais.
Tė­vai, pra­šo­me Jū­sų at­kreip­ti dė­me­sį, pa­ben­drau­ki­te su sa­vo vai­kais, pa­aiš­kin­ki­te jiems, kaip elg­tis to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je.
Pa­rei­gū­nai pra­šo vi­sų gy­ven­to­jų, pa­ste­bė­jus mi­nė­tus au­to­mo­bi­lius ir įtar­ti­nus as­me­nis ša­lia mo­ky­mo įstai­gų, sku­biai pra­ne­šti ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 ar­ba 8 615 41 362.
Esant ga­li­my­bei, pra­šo­me mi­nė­tus au­to­mo­bi­lius nu­fil­muo­ti (nu­fo­tog­ra­fuo­ti). In­for­ma­ci­ją siųs­ki­te el. paš­tu rie­ta­vopk@po­li­ci­ja.lt. Dė­ko­ja­me už pa­gal­bą.

Apie sta­dio­no, sa­lės, dziu­do pa­tal­pų nuo­mos kai­nas

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui (SRC) pri­klau­san­čių spor­to ba­zių nuo­mos kai­noms. Be­je, anks­čiau ne­nu­omo­tos dziu­do pa­tal­pos, esan­čios žir­gy­ne, da­bar taip pat bus šia­me są­ra­še.

Pirks tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius

Trys Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čios įstai­gos – Plun­gės vai­kų glo­bos na­mai, Pla­te­lių me­no mo­kyk­la ir Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus – pa­tei­kė pra­šy­mus tar­ny­bi­niams au­to­mo­bi­liams įsi­gy­ti.

Savaitgalį Kulių kultūros centre kilo gaisras

Šeštadienio, kovo 25-osios, vakare ugniagesiai skubėjo į Kulių kultūros centrą. Dūmai veržėsi iš rūsio. Kaip paaiškėjo, priežastis – gedimai elektros instaliacijos sistemoje.

Vie­ni­šiai, gau­nan­tys ma­žiau nei 306 eu­rus, su­lauks šiukš­lių rin­klia­vos leng­va­tų

Ge­ra ži­nia vie­ni­šiems pen­si­nin­kams, iš­anks­ti­nės pen­si­jos ga­vė­jams ar ne­įga­lie­siems, ku­rių pa­ja­mos ypa­tin­gai ma­žos – šiems as­me­nims ža­da­ma tai­ky­ti leng­va­tas už šiukš­lių rin­klia­vą, jei gau­na jau ne 255 eu­rus per mė­ne­sį, kaip bu­vo per­nai, o 306 eu­rus. Šiam siū­ly­mui ko­vo 21 die­ną pri­ta­rė Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas.

Šal­ti­nė­lį sun­ku su­gau­ti

„No­rė­čiau sa­ky­ti, kad šis re­mon­tas tvers am­ži­nai, bet gy­ve­ni­me taip ne­bū­na. Lik­vi­da­vo­me ava­ri­nę si­tu­a­ci­ją tik tam kar­tui“, – sa­kė šal­ti­nio šu­li­nio tvar­ky­mo dar­bams Mi­ni­jos gat­vė­je, prie Se­na­mies­čio mo­kyk­los, va­do­va­vęs „Plun­gės van­de­nų“ vyr. in­ži­nie­rius Ar­vy­das Jur­kai­tis. Re­mon­ti­nin­kų bri­ga­da čia dir­bo net dvi die­nas.

Tai­syk­lių ne­ži­no­ji­mas nuo rin­klia­vos ne­at­lei­džia

Va­sa­rio mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­vo plun­giš­kės S. M. pra­šy­mą ne­tai­ky­ti rin­klia­vos už jos tu­ri­mą val­dą Pla­te­liuo­se, Eže­ro gat­vė­je. Pa­aiš­kė­jo, kad mo­kes­tis už at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą ne­bu­vo mo­kė­tas ke­le­tą me­tų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama