Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Rug­sė­jį gi­mė dau­giau nei mi­rė!

Šių me­tų rug­sė­jis Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je nu­džiu­gi­no de­mog­ra­fi­niais ro­dik­liais, nes tai vie­nas iš re­tų mė­ne­sių, kai Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je už­re­gist­ruo­ta ma­žiau ne­tek­čių, nei per mė­ne­sį gi­mu­sių nau­jų Lie­tu­vos pi­lie­čių!

Pen­si­nin­ko val­tis nu­sken­do, vy­ras iš­gel­bė­tas

Lai­min­gai pa­si­bai­gu­si ne­lai­mė. Ši­taip bū­tų ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie 75 me­tų sen­jo­rą, ku­ris Pla­te­lių eže­re pra­ra­do sa­vo val­tį, bet pats li­ko gy­vas.

Ben­dro­vę „Eu­ro ši­lu­ma“ iš­ti­ko ban­kro­tas

Ne­be­iš­si­lai­kė Tel­šių gat­vė­je vei­ku­si par­duo­tu­vė „Eu­ro ši­lu­ma“. Įmo­nei, ku­riai va­do­va­vo Ed­mun­das Sa­mu­lio­nis, rug­sė­jo 11 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas iš­kė­lė ban­kro­to by­lą.

Pa­dau­gė­jo ŽNP pro­duk­to žen­klus tu­rin­čių paslaugų tei­kė­jų

„Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko pro­duk­to žen­klas su­teik­tas dar ke­tu­riems pa­slau­gų ir pro­duk­tų tei­kė­jams“, – ši­to­kia nau­jie­na pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­da­li­jo Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­rius. Skel­bia­ma, jog to­kius žen­klus jau tu­ri dau­giau nei pus­šim­tis tei­kė­jų.

Vie­na plun­giš­kė mies­te par­tren­kė mer­gi­ną, ki­ta ne­to­li Sa­lan­tų su­si­dū­rė su mo­to­cik­li­nin­ku

Ne­lai­min­gas sa­vait­ga­lis bu­vo plun­giš­kėms vai­ruo­to­joms: šeš­ta­die­nį, po­ros va­lan­dų skir­tu­mu, grei­čiau­siai dėl mo­te­rų kal­tės įvy­ko dvi skau­džios ava­ri­jos: vie­na plungiškė mū­sų mies­te par­tren­kė per pės­čių­jų per­ėją ėju­sią mer­gi­ną, ki­ta Kre­tin­gos ra­jo­ne, ne­to­li Sa­lan­tų, „pa­ki­šo“ sa­vo au­to­mo­bi­lį mo­to­cik­li­nin­kui iš Ma­žei­kių, šis žu­vo vie­to­je.

Plun­giš­kis – tarp pre­ten­den­tų gau­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nes kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jas

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos na­cio­na­li­nių kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jų ko­mi­si­ja pa­skel­bė są­ra­šą as­me­nų, pre­ten­duo­jan­čių šiais me­tais gau­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nes kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jas. Tarp pre­ten­den­tų – ir iš Plun­gės ki­lęs mies­to gar­bės pi­lie­tis An­drius Ku­li­kaus­kas. Jo kan­di­da­tū­rą ko­mi­si­jai pa­siū­lė ir re­ko­men­da­vo AGATA – ne pel­no or­ga­ni­za­ci­ja, vie­ni­jan­ti at­li­kė­jus (mu­zi­kan­tus, ak­to­rius) bei mu­zi­kos lei­dė­jus ir be­si­rū­pi­nan­ti jų tei­sių įgy­ven­di­ni­mu Lie­tu­vo­je nuo 1999 me­tų.
A. Ku­li­kaus­kas – kom­po­zi­to­rius ir at­li­kė­jas, ku­rian­tis mu­zi­ką fil­mams ir spek­tak­liams, akom­pa­nuo­jan­tis ir aran­žuo­jan­tis dai­nas au­to­ri­nių dai­nų at­li­kė­jams.
Pre­ten­den­tų mi­nė­toms pre­mi­joms gau­ti už­re­gist­ruo­ta 39. Kas­met ski­ria­mos ne dau­giau kaip 6 Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės pre­mi­jos, ku­rios yra 800 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos ski­ria­mos iki gruo­džio 15 dienos, o pre­mi­jų lau­re­a­tų di­plo­mai ir žen­klai įtei­kia­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos (Va­sa­rio 16-osios) pro­ga.

Ar at­si­ras no­rin­čių in­ves­tuo­ti į de­ši­ni­ą­ją rū­mų ofi­ci­ną?

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas ne­at­si­sa­ko il­gus me­tus bran­din­tos min­ties ras­ti tur­tin­gą in­ves­tuo­to­ją, ga­lin­tį at­nau­jin­ti Ogins­kio dva­ro de­ši­ni­ą­ją ofi­ci­ną, ku­rią po to nuo­mo­tų­si ir teik­tų vie­tos ir už­sie­nio tu­ris­tams ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas. Apie tai kal­bė­ta rug­sė­jo 12 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Tel­šių vys­ku­pu ta­po Kęs­tu­tis Kė­va­las

Šių me­tų rug­sė­jo 18 die­ną po­pie­žiui Pran­ciš­kui pri­ėmus vys­ku­po Jo­no Bo­ru­tos SJ pra­šy­mą jį at­leis­ti iš pa­sto­ra­ci­nių pa­rei­gų, vys­ku­pas Kęs­tu­tis Kė­va­las ta­po Tel­šių vys­ku­pi­jos or­di­na­ru.

Ne­be­ga­lės pa­link­ti na­muo­se vai­ko, ne­tu­rin­čio 6 me­tų

Rug­sė­jo 19 die­ną Sei­mas 96 bal­sais „už“ vien­bal­siai pri­ta­rė nau­jos re­dak­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­tui. Tai reiš­kia, jog pa­ju­dė­jo vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos re­for­ma, pa­gal ku­rią pir­mą kar­tą nu­sta­to­ma ir am­žiaus ri­ba, ku­rios ne­pa­sie­ku­sio vai­ko ne­ga­li­ma pa­lik­ti vie­no. Tai – še­še­ri me­tai. Sie­kia­ma, kad įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų nuo ki­tų me­tų lie­pos mė­ne­sio.

Siū­lo... „iš­ra­vė­ti“ Al­sė­džių eže­rą!

Plun­gės sa­vi­val­dy­bei siū­lo­ma pa­si­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų pa­ra­ma ir pa­ge­rin­ti van­dens tel­ki­nių būk­lę, o kon­kre­čiau – Al­sė­džių eže­ro, pa­ša­li­nant per­tek­li­nę mak­ro­fi­tų – van­de­ny­je gy­ven­ti pri­si­tai­kiu­sių aukš­tes­nių­jų au­ga­lų – ma­sę.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama