Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Dau­giau nei šeš­ta­da­lis ci­ga­re­čių Plun­gė­je – ne­le­ga­lios

Ben­dro­vės „Niel­sen“ 2017 m. IV ket­vir­tį at­lik­tas tuš­čių pa­ke­lių ty­ri­mas pa­ro­dė, kad 17 proc. ci­ga­re­čių Plun­gė­je yra ne­le­ga­lios.

Pra­si­dė­jo ak­ci­ja „Ka­mi­nu­kas“

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ša, kad ša­ly­je pra­si­dė­jo tra­di­ci­nė kas­me­ti­nė ak­ci­ja „Ka­mi­nu­kas“. Ji bus vyk­do­ma iki žie­mos pa­bai­gos. Ak­ci­jos me­tu ap­lin­kos ap­sau­gos pa­rei­gū­nai vyk­do ak­ty­vią ap­lin­kos oro tar­šos pre­ven­ci­ją ir ne­tei­sė­to at­lie­kų de­gi­ni­mo kon­tro­lę.

Ban­kru­tuo­ja ne tik įmo­nės, bet ir fi­zi­niai as­me­nys

Au­di­to, ap­skai­tos, tur­to ver­ti­ni­mo ir ne­mo­ku­mo val­dy­mo tar­ny­bos duo­me­ni­mis, pra­ėju­siais me­tais Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas ban­kro­to by­las iš­kė­lė 14-ai as­me­nų iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės (tarp jų yra pen­kios su­tuok­ti­nių po­ros).
Dau­giau­sia to­kių by­lų iš­kel­ta rug­sė­jo mė­ne­sį – ke­tu­rios, lie­pos mė­ne­sį – trims as­me­nims, ki­tais mė­ne­siais bu­vo ma­žiau. Pa­ly­gi­ni­mui – 2016 me­tais Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ban­kro­to by­la iš­kel­ta tik vie­nai plun­giš­kei, 2015 me­tais – ke­tu­rios. Taip pat mū­sų teis­me 2017 m. iš­kel­tos trys ban­kro­to by­los Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams. Pla­tes­nė in­for­ma­ci­ja apie fi­zi­nius as­me­nis, ku­riems iš­kel­ta ban­kro­to by­la ir jų pa­var­dės skel­bia­mos mi­nė­tos tar­ny­bos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.
LR fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to įsta­ty­mas vei­kia nuo 2013 m. ko­vo 1 d. Ban­kro­tas žmo­gui skel­bia­mas ta­da, kai nu­sta­to­mas as­mens ne­mo­ku­mas, t. y. ne­ge­bė­ji­mas vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų. Pa­grin­di­nis ban­kro­to tiks­las – lik­vi­duo­ti vi­są sko­li­nin­ko tur­tą, pa­skirs­ty­ti gau­tas lė­šas ir mė­ne­sio pa­ja­mas kre­di­to­riams, sie­kiant per tam tik­rą lai­ko­tar­pį at­si­kra­ty­ti be­vil­tiš­kų sko­lų ir pra­dė­ti gy­ve­ni­mą iš nau­jo.

Skai­čia­vo ne­iš­skri­du­sius van­dens paukš­čius

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) dar­buo­to­jai pra­ėju­sią sa­vai­tę skai­čia­vo žie­mo­ti van­dens tel­ki­niuo­se pa­si­li­ku­sius van­dens paukš­čius – to­kiu bū­du da­ly­va­vo Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos kas­met or­ga­ni­zuo­ja­mo­je ap­skai­to­je. Pa­si­tel­kus žiū­ro­nus bei te­les­ko­pus, su­skai­čiuo­tas di­de­lis lau­kių bū­rys, pa­ste­bė­ta ne­ma­žai di­džių­jų ir kuo­duo­tų­jų an­čių, gul­bių bei ki­to­kių van­dens paukš­čių.

Šei­moms – apie duo­nos ke­pi­mo tra­di­ci­jas

At­ei­nan­tį šeš­ta­die­nį – sau­sio 20 die­ną, nuo 11 va­lan­dos, Ben­druo­me­ni­niai šei­mos na­mai Ogins­kių rū­mų dva­ro vir­tu­vė­je or­ga­ni­zuo­ja gra­žų ren­gi­nį šei­moms – ra­jo­no duo­nos ke­pė­jų šven­tę „Mū­sų šei­mos duo­na“.

Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mas 2018 me­tais

At­lie­kų tu­rė­to­jus at­lie­kų su­rin­ki­mo prie­mo­nė­mis (kon­tei­ne­riais ir spec. mai­šais) ap­rū­pi­na ir miš­rių ko­mu­na­li­nių, pa­kuo­čių, stik­lo pa­kuo­čių ir di­džių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mą Plun­gės ra­jo­ne vyk­do UAB „Val­da“, Lent­pjū­vės g. 8, Plun­gė, tel. (8 448) 51 493, el. p. info@plungesvalda.lt, www.plungesvalda.lt

Ne­dek­la­ra­vu­sie­ji gy­ve­na­mo­sios vie­tos – su­klus­ki­te

Nuo šių me­tų sau­sio 1-osios kei­tė­si gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo ir as­me­nų įtrau­ki­mo į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tą tvar­ka. Nuo šiol as­me­nys, ku­rie bu­vo įtrauk­ti į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų ap­skai­tą, per 3 mė­ne­sius (iki 2018 m. ko­vo pa­bai­gos) pri­va­lo de­kla­ruo­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą ar­ba de­kla­ra­vi­mo įstai­gai pa­teik­ti pra­šy­mą įtrauk­ti juos į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tą.

Au­ga ne­dar­bas

Lie­tu­vos dar­bo bir­ža in­for­muo­ja, kad sau­sio 1 die­ną Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo įre­gist­ruo­ti 7735 be­dar­biai (gruo­džio 1 die­ną – 6957), tai su­da­rė 9,1 proc. vi­sų Tel­šių ap­skri­ty­je re­gist­ruo­tų dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų.

Iš­aiš­kin­ti „Dai­nų dai­ne­lės“ ra­jo­ni­nio eta­po lai­mė­to­jai

Sau­sio 10 die­ną Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je vy­ko res­pub­li­ki­nio vai­kų ir moks­lei­vių dai­nų kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė 2018“ ra­jo­ni­nis at­ran­kos eta­pas. Ja­me pa­si­ro­dė ir skam­bias dai­nas ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai pa­tei­kė 14 da­ly­vių iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo la­vi­ni­mo, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo bei me­no mo­kyk­lų.

Ati­džiau ver­tins gat­vėms su­tei­kia­mus pa­va­di­ni­mus

Pa­gal Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čią tvar­ką kiek­vie­na na­mų val­da tu­ri tu­rė­ti tiks­lų ad­re­są: ne­be­už­ten­ka nu­ro­dy­ti vien kai­mo pa­va­di­ni­mą, bū­ti­na nu­ro­dy­ti ir gat­vę, net jei so­dy­ba stūk­so vien­kie­my­je. Dėl šios prie­žas­ties be­veik kiek­vie­na­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ko­re­guo­ja­mos ge­og­ra­fi­nės gat­vių cha­rak­te­ris­ti­kos, o be­var­dėms gat­vėms su­tei­kia­mi pa­va­di­ni­mai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama