Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­je – se­niū­nai­čių rin­ki­mai

Ba­lan­džio 11–12 die­no­mis Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai rin­ko se­niū­nai­čius.

VTEK aiškinsis, ar Seimo nariai nepažeidė įstatymų

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ėmė­si tir­ti, ar 12 par­la­men­ta­rų (tarp jų – ir plun­giš­kių rink­tas An­drie­jus Stan­či­kas) ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų, drau­džian­čių par­la­men­ta­rams už­si­im­ti ūki­nin­ka­vi­mu, bei ar lai­kė­si prie­vo­lių de­kla­ruo­ti in­te­re­sus.

Už su­lau­žy­tą skruos­ti­kau­lį mo­kės tūks­tan­tį eu­rų

Nors dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo tei­sia­mas plun­giš­kis Po­vi­las Jur­kus (gim. 1978 m.) ti­ki­no tik „už­brau­kęs su al­kū­ne“, smū­gio bū­ta stip­raus – nu­ken­tė­ju­sia­jam Arū­nui Ser­vai lū­žo skruos­ti­kau­lis. Ba­lan­džio 7 die­ną mu­šei­ka pri­pa­žin­tas kal­tu, jam pa­skelb­tas nuosp­ren­dis. Kliu­vo ir per ki­še­nę.

Lo­py­ti as­fal­tą pra­dė­jo nuo Lais­vės gat­vės

Ba­lan­džio 10 die­ną pra­dė­tos lo­py­ti per žie­mą Plun­gės mies­to gat­vė­se iš­muš­tos as­fal­to duo­bės. Dar­bai, kaip jau įpras­ta, pra­dė­ti nuo Lais­vės, Rie­ta­vo, Tel­šių, A. Ju­cio gat­vių.

Pa­gro­bė lo­te­ri­jos bi­lie­tus

Ba­lan­džio 9 die­ną, prieš 13 va­lan­dą, po­li­ci­ja bu­vo iš­kvies­ta į par­duo­tu­vę Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je – pra­neš­ta, jog jau­nuo­lis nu­gvel­bė net ke­lis šim­tus lo­te­ri­jos bi­lie­tų.

Į grė­bia­mą­ją at­si­tren­ku­siam ir trak­to­rių nu­ver­tu­siam plun­giš­kiui skir­ta bau­da

Ba­lan­džio 4 die­ną teis­mo nuosp­ren­dį iš­gir­do plun­giš­kis Ar­tu­ras Ru­sys (gim. 1969 m.). Per­nai va­sa­rą ke­ly­je Plungė–Vėžaičiai, ties Vieš­to­vė­nų kai­mu, šis vy­ras su au­to­mo­bi­liu tren­kė­si į trak­to­riaus grė­bia­mą­ją, dėl ko že­mės ūkio tech­ni­ka vir­to ant šo­no. Įvy­kio me­tu bu­vo su­ža­lo­tas jau­nas ūki­nin­kas.

Bai­gė­si pie­ši­nių kon­kur­sas „Sau­gus eis­mas“ Plun­gė­je

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mo­ky­mo įstai­gų pra­di­nu­kai ak­ty­viai da­ly­va­vo Sau­gaus eis­mo die­nai pa­mi­nė­ti or­ga­ni­zuo­ta­me ko­lek­ty­vi­nio pie­ši­nio kon­kur­se eis­mo sau­gu­mo te­ma.

Tarp gra­žiau­sių Lie­tu­vos pi­lia­kal­nių – Cek­lio že­mės Geg­rės pi­lia­vie­t

Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba (VSTT) at­rin­ko 30 iš­skir­ti­nių pi­lia­kal­nių Lie­tu­vos sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se. Iš jų siū­lo­ma iš­rink­ti gra­žiau­sią. Plun­gės ra­jo­ną ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nį par­ką rep­re­zen­tuo­ja Geg­rė­nų pi­lia­kal­niai. Rin­ki­mai vyks iki ge­gu­žės 31 die­nos.

Po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai do­mė­jo­si ga­li­my­bė­mis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je kur­ti vė­jo jė­gai­nių par­ką

Ba­lan­džio 4-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si „SIA Li­bau con­sult“ at­sto­vas ir val­dy­bos na­rys Axel Kopp bei Mier­val­dis Ki­kuts.

Ko­vo mė­ne­sį – pir­mie­ji šių me­tų dvy­nu­kai

Per ko­vo mė­ne­sį Plun­gės ra­jo­nas pa­gau­sė­jo 35 gy­ven­to­jais – gi­mė 18 mer­gai­čių ir 17 ber­niu­kų. Tarp nau­ja­gi­mių – ir dvy­nu­kai (bro­liu­kai). Po­pu­lia­riau­sias mer­gai­tėms su­teik­tas var­das – Ug­nė, ber­niu­kams – Gus­tas. Su­teik­ta ir re­tes­nių var­dų – Jo­mi­lė, Dag­na, Mi­la, Ajus, Ari­jus. Ke­liems kū­di­kiams duo­ti se­nes­ni var­dai – Ade­lė, Jo­kū­bas.
Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je už­re­gist­ruo­ti 8 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai. Du kū­di­kiai už­re­gist­ruo­ti, kai vai­ko mo­ti­na nė­ra įre­gist­ra­vu­si san­tuo­kos su vai­ko tė­vu ir tė­vys­tė ne­pri­pa­žin­ta.
Ko­vo mė­ne­sį mi­rė 57 gy­ven­to­jai, vien Plun­gė­je – 30 as­me­nų.
Šei­mą su­kū­rė 6 po­ros. Iš­si­tuo­kė net 15 po­rų!
Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jai at­li­ko 6 do­ku­men­tų pa­kei­ti­mo ar pa­pil­dy­mo įra­šus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama