Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Kvie­čia­me siū­ly­ti kan­di­da­tus dėl Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­do suteikimo

Di­džiuo­ja­mės darbš­čiais, ži­no­mais ir at­si­da­vu­siais Plun­gei mū­sų kraš­tie­čiais. Iš­ki­liau­siems jų kas­met su­tei­kia­me Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­dą.

NVŠ veik­loms vyk­dy­ti – be­veik 136 tūkst. eu­rų

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas įver­ti­no, kaip Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je yra or­ga­ni­zuo­ja­mas ne­for­ma­lusis vai­kų švie­ti­mas. In­for­ma­ci­ją apie tai po­sė­džio da­ly­viams pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis. Džiu­gu, kad ga­li­my­bių da­ly­vau­ti ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo veik­lo­je mū­sų vai­kams ne­trūks­ta: 2017 m. rug­sė­jo mė­ne­sio duo­me­ni­mis, Plun­gės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se vei­kė 215 įvai­rių bū­re­lių, juos lan­kė 1 831 mo­ki­nys.

Plun­giš­kiai ne­ven­gia šil­dy­tis ir... plas­ti­ku

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas vyk­do ak­ci­ją „Ka­mi­nu­kas“, ku­rios me­tu ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai vyk­do ak­ty­vią ap­lin­kos oro tar­šos pre­ven­ci­ją ir ne­tei­sė­to at­lie­kų de­gi­ni­mo kon­tro­lę. Ši ak­ci­ja –tra­di­ci­nė, pa­tik­ri­ni­mai, pra­si­dė­ję sau­sio mė­ne­sį, bus or­ga­ni­zuo­ja­mi iki pat žie­mos pa­bai­gos. Kaip pra­ne­ša­ma, jau nu­sta­ty­ti pir­mie­ji pa­žei­dė­jai, tarp ku­rių – ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai.

Jau­ni­mas „pa­žai­dė“ – ap­šau­dė sto­vin­čius au­to­mo­bi­lius

Kai nė­ra ką veik­ti, ga­li­ma iš­si­trauk­ti gin­klą ir pyš­kin­ti į ki­tas ma­ši­nas. Ši­taip šeš­ta­die­nio va­ka­rą pa­si­el­gė BMW au­to­mo­bi­liu prie „Sau­lės“ gim­na­zi­jos at­va­žia­vę jau­nuo­liai.

„Tu­riz­mo Os­ka­ras“ įteik­tas kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos „Pas tė­vu­kus“ šei­mi­nin­kams

Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos prieš Ka­lė­das pa­skel­bė kon­kur­so „Tu­riz­mo sėk­min­giau­sie­ji 2017“ pra­džią. Tarp 30 pre­ten­den­tų įvai­rio­se no­mi­na­ci­jo­se bu­vo ir du Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je esan­tys ob­jek­tai – Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus ir kai­mo tu­riz­mo so­dy­ba „Pas Tė­vu­kus“. Po dau­giau nei mė­ne­sį tru­ku­sio bal­sa­vi­mo pa­ga­liau pa­skelb­ti lai­mė­to­jai.

Pa­vy­di mo­te­ris kai­my­nę „auk­lė­jo“ kumš­čiais

57-erių Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ja taip su­mu­šė sa­vo kai­my­nę, kad ši pa­ty­rė gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mą ir 5 šon­kau­lių lū­žius. Dėl to­kio po­el­gio mo­te­ris pa­trauk­ta bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, ar­ti­miau­siu me­tu by­la bus pra­dė­ta nag­ri­nė­ti Plun­gės apy­lin­kės teis­me.

Su­skai­čia­vo ŽNP lan­ky­to­jus

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas (ŽNP) pa­skel­bė, jog po­pu­lia­riau­si jų ob­jek­tai – Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai. Tai pa­ro­dė per pra­ėju­sius me­tus su­skai­čiuo­ti lan­ky­to­jai.

Gin­ta­liš­kės kai­me nu­žu­dy­tas vy­ras

Krau­pus nu­si­kal­ti­mas sa­vait­ga­lį įvyk­dy­tas Pla­te­lių se­niū­ni­jos Gin­ta­liš­kės kai­me – vie­na­me na­me penk­ta­die­nio ry­tą ap­tik­tas ne­be­gy­vas vy­ras (gim. 1952 m.), tu­rė­jęs psi­chi­nę ne­ga­lią. Žmo­gus gu­lė­jo prie­an­gy­je, ant slenks­čio, su kirs­ti­ne žaiz­da gal­vo­je.

Žve­jai su­lau­kė ins­pek­to­rių pa­tik­ri­ni­mo, pa­žei­dė­jai – bau­dų

Spus­te­lė­jus šal­tu­kui, ant van­dens tel­ki­nių žve­jo­ti iš­si­ruo­šė po­le­di­nės žūk­lės mė­gė­jai. Ar tin­ka­mai yra pa­si­ruo­šę meš­ke­ry­bai, ar ne­pa­žei­džia žve­jy­bos tai­syk­lių, pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį tik­ri­no Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) dar­buo­to­jai. Rei­dus or­ga­ni­za­vo ir Plun­gės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ins­pek­to­riai.

„Auk­so paukš­tė“ par­ke­liau­ja į Pla­te­lius

1999 m. Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tras ir Pa­sau­lio lie­tu­vių dai­nų šven­tės fon­das įstei­gė me­tų no­mi­na­ci­jas „Auk­so paukš­tė“ ge­riau­siems mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vams ir jų va­do­vams. Tai aukš­čiau­sias mė­gė­jų me­no ap­do­va­no­ji­mas Lie­tu­vo­je, skir­tas iš­ryš­kin­ti ir vie­šai pri­sta­ty­ti bei pa­gerb­ti ge­riau­sius me­tų cho­rus, fol­klo­ro ir šo­kių an­sam­blius, te­at­rus, liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­las, liau­dies mu­zi­kos ir pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­rus, jų va­do­vus, tau­ti­nei kul­tū­rai nu­si­pel­niu­sias as­me­ny­bes. Šie­met „Auk­so paukš­tė“ par­ke­liau­ja į Pla­te­lius: Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko fol­klo­ro an­sam­blis „Pla­telē“ ta­po šios no­mi­na­ci­jos lau­re­a­tu (ge­riau­sio kraš­to fol­klo­ro an­sam­blio ir jo va­do­vo no­mi­na­ci­ja).

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama