Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Al­sė­diš­kiams – apie sau­gų eis­mą

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Al­sė­džių mies­te­lio gy­ven­to­jams ir sve­čiams bu­vo pri­sta­ty­tas sau­gaus eis­mo pro­jek­tas „Eis­mo sau­gu­mas ben­druo­me­nė­se“. Tra­di­ci­nį ren­gi­nį nuo 2010 me­tų or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos.
Gy­ven­to­jams ak­cen­tuo­ta, jog daž­niau­sios šiais me­tais Tel­šių re­gio­no vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se įvy­ku­sių įskai­ti­nių eis­mo įvy­kių prie­žas­tys – vai­ruo­to­jų ne­at­sar­gu­mas, ne­dė­me­sin­gu­mas, sau­gaus grei­čio ne­si­lai­ky­mas, pės­čių­jų klai­dos ir si­tu­a­ci­jos ne­įver­ti­ni­mas per­ei­nant ke­lią. Ska­ti­nant pės­čiuo­sius ir dvi­ra­ti­nin­kus lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų, bu­vo da­li­ja­mos lie­me­nės su at­švai­tus tu­rin­čio­mis juos­to­mis, taip pat pa­si­rū­pin­ta, kad gy­ven­to­jai ga­lė­tų iš­ban­dy­ti sau­gos dir­žų efek­ty­vu­mo ir au­to­mo­bi­lio ap­si­ver­ti­mo imi­ta­vi­mo įren­gi­nius.

Bus drau­džia­mas eis­mas ke­ly­je Rietavas–Tverai–Varniai

Tel­šių re­gio­no ke­liai in­for­muo­ja, jog dėl Že­mai­čių vys­ku­pys­tės įstei­gi­mo 600 me­tų ju­bi­lie­jaus ren­gi­nių rug­pjū­čio 19 ir 20 die­no­mis bus drau­džia­mas eis­mas ra­jo­ni­nia­me ke­ly­je Nr. 3203 Rietavas–Tverai–Varniai, nuo 29,7 km iki 31,7 km. Eis­mas krei­pia­mas apy­lan­ka vie­ti­nės reikš­mės ke­liu Var­niai–Šauk­liai–Gin­ta­lai (apy­lan­kos il­gis – 3,36 km).

Grei­čio mė­gė­jų dė­me­siui – vi­du­ti­nio grei­čio fik­sa­vi­mo įran­ga jau fik­suos pa­žei­dė­jus

Šią sa­vai­tę pa­vie­šin­tas ofi­cia­lus są­ra­šas su pa­žy­mė­tais ke­lio ruo­žais, ku­riuo­se ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti vi­du­ti­nio grei­čio fik­sa­vi­mo įran­ga. Kaip pra­ne­ša Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, ša­ly­je bus net 25 to­kios at­kar­pos, kur įran­ga „gau­dys“ grei­čio mė­gė­jus. To­kia at­kar­pa nu­ma­ty­ta ir ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė.

Su­ne­ri­mę gy­ven­to­jai iš­kvie­tė ug­nia­ge­sius, šie ap­ti­ko kai­my­nę jau mi­ru­sią

Rug­pjū­čio 9 die­ną Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba su­lau­kė pa­gal­bos pra­šy­mo iš A. Ju­cio gat­vės 4-ojo na­mo. Žmo­nės sa­kė, jog jau ne vie­ną die­ną ne­be­ma­to sa­vo gar­baus am­žiaus kai­my­nės, bai­min­ta­si, kad ji ga­li bū­ti ne­gy­va.

Mau­dy­tis – sau­gu

Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tras, įver­ti­nęs gau­tus lie­pos mė­ne­sio ant­ros pu­sės mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, in­for­muo­ja, ko­kia van­dens ko­ky­bė yra ša­lies mau­dyk­lo­se, ar vi­so­se ste­bi­mo­se mau­dyk­lo­se van­dens ko­ky­bė ati­ti­ko hi­gie­nos nor­moms ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.
Mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bė ver­ti­na­ma pa­gal du mik­ro­bio­lo­gi­nius pa­ra­met­rus: žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų ir žar­ni­nių laz­de­lių. At­si­žvel­giant į hi­gie­nos nor­mos rei­ka­la­vi­mus, žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų tu­ri bū­ti ne dau­giau kaip 100 ko­lo­ni­jas su­da­ran­čių vie­ne­tų 100 ml van­dens, o žar­ni­nių laz­de­lių – ne dau­giau kaip 1000/100 ml van­dens. Nors šį kar­tą at­lik­ti ty­ri­mai pa­ro­dė, kad kai ku­rio­se ša­lies mau­dyk­lo­se van­dens ko­ky­bė pa­blo­gė­jo ir jau per­žen­gia hi­gie­nos nor­mos ri­bas, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mau­dyk­los iš­lie­ka ati­tin­kan­čios rei­ka­la­vi­mus, tai­gi mau­dy­tis pas mus – sau­gu.

Dvi­gu­bai dau­giau gi­mė, nei mi­rė

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, lie­pos mė­ne­sį iš vi­so bu­vo įre­gist­ruo­ti 57 gi­mi­mai (1 po­ra dvy­nių, 33 mer­gai­tės ir 24 ber­niu­kai) bei 24 mir­tys. Plun­gė­je gi­mė 22 vai­kai, mi­rė – 10 žmo­nių; Al­sė­džiuo­se ati­tin­ka­mai 4 ir 2; Bab­run­go se­niū­ni­jo­je – 5 ir 4; Nau­so­džio – 9 ir 1; Ša­tei­kiuo­se – 4 ir 1 bei t. t. Jo­kių po­ky­čių ne­bu­vo tik Ku­lių se­niū­ni­jo­je.
Po­pu­lia­riau­si var­dai nau­ja­gi­miams: mer­gai­tėms – Luk­nė ir Ig­lė, ber­niu­kams – Ka­jus, Emi­lis, Her­kus. Su­teik­ti ir re­tes­ni var­dai – Vė­jas, Aro­nas, Ar­das, Sin­ti­ja, Jo­rū­nė. Trims kū­di­kiams duoti se­nes­ni var­dai – Jo­nas, Vy­tas, So­fi­ja. Už­re­gist­ruo­ti 8 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai ir 68 san­tuo­kos (tarp jų 3 tuo­kė­si už­sie­ny­je, 33 san­tuo­kos įre­gist­ruo­tos tik baž­ny­čio­je, bet taip pat įtrauk­tos į ap­skai­tą). Skir­tin­gais gy­ve­ni­mo ke­liais pa­su­ko 7 po­ros.

Ku­lių gim­na­zi­jos pa­sta­to mo­der­ni­za­vi­mui skir­tas fi­nan­sa­vi­mas

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mu lie­pos 14 die­ną Plun­gės ra­jo­no Ku­lių gim­na­zi­jai skir­ta 76,6 tūkst. eu­rų. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė prie pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo tu­rės pri­si­dė­ti ne ma­žiau 50 proc. vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mų lė­šų. Už mi­nė­tą su­mą pla­nuo­ja­ma at­lik­ti mo­kyk­los pa­sta­tų sto­gų re­mon­tą, at­nau­jin­ti lie­taus nuo­te­kų su­rin­ki­mo sis­te­mą, pa­keis­ti spor­to sa­lės grin­dų dan­gą, su­tvar­ky­ti prie spor­to sa­lės esan­čius per­si­ren­gi­mo kam­ba­rius ir hi­gie­nos pa­tal­pas.

Pa­pil­do­mai mai­ti­nan­tiems bi­tes – me­tas teik­ti pa­raiš­kas

Kvie­čia­me bi­čių lai­ky­to­jus teik­ti pa­raiš­kas gau­ti pa­ra­mą pa­gal Pa­ra­mos tei­ki­mo bi­čių lai­ky­to­jams už pa­pil­do­mą bi­čių mai­ti­ni­mą tai­syk­les. Pa­raiš­kos ren­ka­mos nuo rug­pjū­čio 1 die­nos iki šių me­tų rug­sė­jo 15 die­nos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riu­je.

Plun­giš­kis per­si­šo­vė sau ko­ją

Kai vy­rai žai­džia su pa­vo­jin­gais žais­lais, ga­li bū­ti ne­ti­kė­tu­mų. Štai šeš­ta­die­nio, lie­pos 29-osios, va­ka­re į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­rių bu­vo at­vež­tas 1976 m. gi­męs plun­giš­kis su šau­ti­ne žaiz­da kai­rės ko­jos blauz­do­je. Įta­ria­ma, kad vy­ras ši­taip su­si­ža­lo­jo pats, ne­at­sar­giai elg­da­ma­sis su gin­klu.

Pa­skelb­ta, kiek už­dir­ba teis­mo dar­buo­to­jai

Sve­ti­mus pi­ni­gus vi­sa­da įdo­mu skai­čiuo­ti. Kiek už­dir­ba mū­sų tei­sė­jai, jų pa­dė­jė­jai ir sek­re­to­rės? Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai yra skel­bia­mi vie­šai ir pri­ei­na­m kiek­vie­nam smal­suo­liui.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama