Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Plun­gė­je – Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo teis­mo pir­mi­nin­kas

Ge­gu­žės 18 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me lan­kė­si Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas ir Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo teis­mo pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus, Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Va­lan­ti­nas, Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Re­da Mo­lie­nė bei Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Li­na Griš­ke­vič.

Ar at­si­vers mo­kyk­lų spor­to sa­lių du­rys va­sa­rą?

Moks­lo me­tai ar­tė­ja į pa­bai­gą. Dau­gu­mai tė­ve­lių vėl ten­ka spręs­ti gal­vo­sū­kį, kaip per atos­to­gas už­im­ti vai­kus. Siųs­ti juos į va­sa­ros sto­vyk­las – ne kiek­vie­nos šei­mos ki­še­nei. Kaip al­ter­na­ty­va to­kioms sto­vyk­loms ga­lė­tų bū­ti ga­li­my­bė ener­gi­ją iš­lie­ti spor­tuo­jant mies­to at­vi­ro­se erd­vė­se įreng­to­se aikš­te­lė­se, taip pat – spor­to sa­lė­se. Tik ar jos du­ris at­vers mo­ki­nių va­sa­ros atos­to­gų me­tu, dar ne­aiš­ku. Praėjusios sa­vai­tės pra­džio­je su­si­rin­kę Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai vėl dis­ku­ta­vo, kaip tin­ka­mai spręs­ti šį klau­si­mą.

Mo­bi­li­za­ci­jos pra­ty­bas kai ku­rie me­di­kai ig­no­ra­vo

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės reng­to­se mo­bi­li­za­ci­nė­se pra­ty­bo­se „Žai­bo kir­tis 2017“, vy­ku­sio­se ge­gu­žės 5 die­ną, pa­si­ges­ta me­di­kų iš Plun­gės svei­ka­tos cen­tro (PSC). Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vyr. spe­cia­lis­tas Vid­man­tas Mon­čys, ge­gu­žės 16 die­ną kal­bė­da­mas Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, sa­kė ne­su­pran­tan­tis to­kio keis­to po­li­kli­ni­kos va­do­vy­bės po­žiū­rio.
Mi­nė­to­se pra­ty­bo­se, ku­rios vy­ko Ka­ro prie­vo­lės ir kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­bos Plun­gės po­sky­ry­je, da­ly­va­vo ne tik jau­nuo­liai, tu­rė­ję at­vyk­ti į kar­to­ti­nius re­zer­vo ka­rių mo­ky­mus, bet ir ka­ro me­di­kai bei sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trų gy­dy­to­jai. Bū­tent dėl pas­ta­rų­jų V. Mon­čys ir iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą: iš­kart su­ti­ko da­ly­vau­ti tik kli­ni­kos „Ine­sa“ gy­dy­to­jai, po įkal­bi­nė­ji­mų – ir „Pul­so“ me­di­kai, o PSC at­siun­tė raš­tą, kad pra­ty­bo­se ne­da­ly­vaus!
„Tru­pu­tį dau­giau rei­kia pi­lie­tiš­ku­mo. Tai bu­vo ben­dros pra­ty­bos, o jie – ne­da­ly­vau­ja, ne­tu­ri lai­ko! Keis­tas po­žiū­ris... Pui­kiai ži­no­me, jog tu­ri­me di­de­lę iš­ori­nę grės­mę ir pri­va­lo­me pa­si­ruoš­ti gy­ny­bai. Gy­dy­to­jams rei­kė­jo pa­si­re­pe­tuo­ti, kaip sa­kant – kas bū­tų, jei­gu bū­tų, įver­tin­ti ka­rio būk­lę. Da­bar gi ka­ro at­ve­ju tos įstai­gos me­di­kai net ne­ži­no­tų, kaip elg­tis!“ – griež­tai kal­bė­jo V. Mon­čys. Po­sė­džiau­to­jai pri­ta­rė, kad ši­taip elg­tis ne­de­rė­tų ir ap­gai­les­ta­vo ne­ga­lin­tys tai­ky­ti jo­kių sank­ci­jų.

Ir to­liau siū­lo at­leis­ti nuo rin­klia­vos re­gio­ni­nio są­var­ty­no Jė­ru­bai­čiuo­se kai­my­nus

Pa­si­kei­tus Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro nuo­sta­tams, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eko­lo­gė Edi­ta Ly­die­nė siū­lo ir to­liau tai­ky­ti leng­va­tą ir at­leis­ti nuo rin­klia­vos mo­kes­čio re­gio­ni­nio są­var­ty­no kai­my­nus – 32 mū­sų ra­jo­no so­dy­bų gy­ven­to­jus iš Jė­ru­bai­čių, Kap­sū­džių, Už­liek­nio, Glau­džių ir Pur­vai­čių kai­mų.
Vie­ti­nės rin­klia­vos iš­lai­dos (2 208 eu­rų) 32 vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kė­to­jams tu­rės bū­ti kom­pen­suo­ja­mos vi­sų Tel­šių re­gio­no sa­vi­val­dy­bių, at­si­žvel­giant į tu­ri­mų TRATC ak­ci­jų skai­čių.

Siū­lo as­fal­tuo­ti žvyr­ke­lių at­kar­pas

Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je ap­tar­ta, ko­kius pri­ori­te­tus siū­ly­ti 2017–2020 me­tais as­fal­tuo­ti­nų žvyr­ke­lių ruo­žų at­ran­kai.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­tvir­tin­ta dar­bo gru­pė ge­gu­žės 10 die­ną vy­ku­sia­me po­sė­dy­je iš­ana­li­za­vo as­fal­tuo­ti­nų žvyr­ke­lių ruo­žus bei pa­rin­ko pri­ori­te­tus.
Dar­bo gru­pė, at­si­žvelg­da­ma į ke­lio in­ten­sy­vu­mą, as­fal­tuo­ja­mos at­kar­pos il­gį, ke­lio būk­lę, siū­lo as­fal­tuo­ti šias ke­lio at­kar­pas: Laumalenkos–Plokščiai (link Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jaus), Plungė–Medingėnai (per Pur­vai­čių gy­ven­vie­tę), po­rą ki­lo­met­rų ne­as­fal­tuo­to ke­lio Liepgiriai–Šateikiai–Gintališkė, at­kar­pą Telšiai–Lieplaukė–Plungė (per Mer­ke­lius) bei apie 700 met­rų ne­as­fal­tuo­to ke­lio Rietavas–Lioliai–Mažieji Mos­tai­čiai.
Pa­pil­do­mai Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos pra­šo­ma as­fal­tuo­ti pri­va­žiuo­ja­mą­jį ke­lią prie Virk­šų nuo ke­lio Sa­lan­tai–Pla­te­liai–Al­sė­džiai.

Gir­tas vai­ruo­to­jas nu­lė­kė į grio­vį

Ge­gu­žės 13-osios va­ka­re, apie pu­sę aš­tuo­nių, Plun­gės mies­to Blen­džia­vos gat­vės grio­vy­je „il­sė­jo­si“ leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „Au­di 80“. Pa­aiš­kė­jo, jog trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vo 1997 me­tais gi­męs plun­giš­kis, ku­ris ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti, be to, bu­vo ge­ro­kai įkau­šęs – jam nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis (2,17 prom.) gir­tu­mas. Jau­nuo­lis ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio ir ke­lio vin­gy­je ne­be­su­va­lė vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio. Me­di­kų pa­gal­bos ne­pri­rei­kė, vai­ki­nas bu­vo su­lai­ky­tas. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str. 7 da­lį.

Ša­tei­kių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai – au­to­bu­sas

Kol vie­nos mo­kyk­los ra­jo­ne gal­vo­ja, kaip iš­lik­ti ar jau yra lik­vi­duo­ja­mos, Ša­tei­kių pa­grin­di­nė ku­ria at­ei­ties pla­nus (no­rė­tų mo­kyk­lo­je for­muo­ti iki­mo­kyk­li­nu­kų gru­pę) ir džiau­gia­si do­va­no­mis. Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas ne­pri­eš­ta­ra­vo, kad šiai švie­ti­mo įstai­gai bū­tų skir­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms vyk­dy­ti iš Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­ti­kė­ji­mo tei­se per­im­tas mo­kyk­li­nis M2 kla­sės au­to­bu­sas IVECO, ku­rio li­ku­ti­nė ver­tė sie­kia kiek dau­giau nei 35 tūkst. eu­rų. Tie­sa, šiam spren­di­mui dar tu­ri pri­tar­ti Ta­ry­ba.
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, įgy­ven­din­da­ma Mo­kyk­lų ap­rū­pi­ni­mo gel­to­nai­siais au­to­bu­sais 2013–2017 m. pro­gra­mą, 2017 me­tais nu­pir­ko mo­kyk­li­nį M2 kla­sės au­to­bu­są IVECO DAILY 50C15. Ka­dan­gi Sa­vi­val­dy­bė bu­vo pa­tei­ku­si pa­raiš­ką au­to­bu­sui įsi­gy­ti, ku­rio­je nu­ro­dė skir­ti au­to­bu­są Plun­gės r. Ša­tei­kių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pa­sky­rė au­to­bu­są Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bei.

Ap­tar­tas Plun­gės ra­jo­no lan­ky­ti­nų ob­jek­tų žen­kli­ni­mas

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Kris­ti­na Pet­ru­le­vi­čie­nė pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je su­pa­žin­di­no jo da­ly­vius su Plun­gės ra­jo­no lan­ky­ti­nų ob­jek­tų (pa­gal pa­tvir­tin­tą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šą) žen­kli­ni­mu ke­lio žen­klais: ap­tar­ta esa­ma si­tu­a­ci­ja ir po­ky­čiai, įvy­kę 2015–2017 me­tais. In­for­muo­ta, kad 2016 me­tais, va­do­vau­jan­tis 2015 me­tais pa­reng­ta per­spek­ty­vi­nių kryp­ties ro­dyk­lių į My­ko­lo Ogins­kio rū­mus iš­dės­ty­mo sche­ma, bu­vo įreng­tos kryp­ties ro­dyk­lės, nu­ro­dan­čios ke­lią į šį lan­ky­ti­ną ob­jek­tą Plun­gės mies­te. Są­ra­še iš vi­so – 7 ob­jek­tai, pla­nuo­ta pa­sta­ty­ti 22 kryp­ties žen­klus. Vis­gi Bu­kan­tės kop­ly­čia ir Ku­lių mies­te­lio žy­dų žu­dy­nių vie­ta bei ka­pas kol kas dar lie­ka be kryp­ties žen­kli­ni­mo žen­klų – trūks­ta lė­šų jiems įreng­ti. Kryp­ties ro­dyk­les nu­ma­to­ma įreng­ti dar 14 lan­ky­ti­nų ob­jek­tų, esan­čių Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. Tarp mi­nė­tų ob­jek­tų – Al­sė­džių pi­lia­kal­nis, Gar­dų ozas, po­eto V. Ma­čer­nio mu­zie­jus, ra­šy­to­jos Že­mai­tės me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, Stal­gė­nų ir Pa­ku­tu­vė­nų baž­ny­čios, Var­ka­lių ir Stal­gė­nų pi­lia­kal­niai, Ber­žo­ro Šv. vysk. Sta­nis­lo­vo baž­ny­čios an­sam­blis ir kt. Kryp­ties ro­dyk­lės nu­ma­ty­tos įreng­ti iš Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pro­jek­to „Tel­šių re­gio­no sa­vi­val­dy­bės jun­gian­čių tu­riz­mo tra­sų in­for­ma­ci­nės in­fra­struk­tū­ros plėt­ra”.
„Ti­kė­ki­mės, kad ta­da vi­si šie lan­ky­ti­ni ob­jek­tai bus la­biau pa­sie­kia­mi“, – api­ben­drin­da­mas iš­girs­tą in­for­ma­ci­ją, sa­kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas.

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras ne­be­no­ri už ug­dy­mą im­ti gry­nų­jų pi­ni­gų

Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos tu­riz­mo cen­tro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las į Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rius krei­pė­si su pra­šy­mu pri­tar­ti mo­kes­čio už ug­dy­mą jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je mo­kė­ji­mo ir pa­nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­kei­ti­mams.

Ko­dėl mo­kyk­lų žai­dy­nė­se plun­giš­kiai da­ly­vau­ja van­giai?

Į šį klau­si­mą at­sa­ky­mo ban­dė ieš­ko­ti Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai, kai Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las jiems pa­tei­kė api­ben­drin­tą in­for­ma­ci­ją apie Plun­gės ra­jo­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų da­ly­va­vi­mą Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nė­se.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama