Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Var­žy­bo­se D. Ži­liū­tės tau­rei lai­mė­ti su­si­run­gė dvi­ra­ti­nin­kai

Var­žy­bo­se D. Ži­liū­tės tau­rei lai­mė­ti su­si­run­gė dvi­ra­ti­nin­kai

Paskutinį gegužės sekmadienį vy­ko jau tra­di­ci­nė­mis ta­pu­sios dvi­ra­čių lenk­ty­nės Dia­nos Ži­liū­tės tau­rei lai­mė­ti. Šiais me­tais še­šio­se am­žiaus gru­pė­se da­ly­va­vo per 30 dvi­ra­ti­nin­kų. Lenk­ty­nės pra­si­dė­jo Va­tu­šiuo­se, Pie­vų gat­vė­je, prie­šais D. Ži­liū­tės tė­vų na­mus.

Am­žiaus gru­pė­je iki 6 me­tų tarp mer­gai­čių kon­ku­ren­čių ne­tu­rė­jo Mil­da Po­ciu­tė. 7–10 me­tų gru­pė­je 3 vie­tą už­ėmė Emi­li­ja Po­ciu­tė, 2 vie­tą – Vil­tė Ta­mu­le­vi­čiu­tė, 1-ąją – Si­ma Bud­gi­nai­tė. Iš ber­niu­kų 3-ia­sis li­ko No­jus Ja­tu­lis, 2 vie­ta ati­te­ko Gy­čiui Vai­če­kaus­kui, 1-oji – Ar­tui Ta­mu­le­vi­čiui. 11–13 me­tų am­žiaus gru­pė­je kon­ku­ren­tų ne­tu­rė­jo Jus­ti­nas Če­le­di­nas. 14–17 me­tų gru­pė­je grei­čiau­sia bu­vo Li­ja­na Ado­mai­ty­tė, tarp vai­ki­nų 2-ąją vie­tą iš­ko­vo­jo Gy­tis Gri­gu­tis, 1-ąją – Hen­ri­kas Ja­sas. 18–34 m. am­žiaus gru­pė­je grei­čiau­si bu­vo šie dvi­ra­ti­nin­kai: 3 vie­tą už­ėmęs Min­dau­gas Use­lis, 2-asis li­kęs Ged­vy­das Mi­šei­kis, 1-ąją vie­tą iš­ko­vo­jęs Alo­y­zas Va­lan­čius. Tarp mer­gi­nų grei­čiau­sia bu­vo Ine­ta Vai­če­kaus­kai­tė. Vy­res­nių kaip 35 me­tų am­žiaus gru­pė­je 3-ia li­ko Ire­na Kur­mie­nė, 2 vie­tą už­ėmė Ro­žė Sta­nie­nė, o 1-oji ati­te­ko Si­gi­tai Vai­čia­kie­nei. Tarp vy­rų 3 vie­tą už­ėmė Jo­nas Mi­šei­kis, 2-ąją – Al­gi­man­tas Ado­mai­tis, o 1-ąją – Da­rius Ži­lius.
Grei­čiau­siai 2,8 km tra­są įvei­kė Si­gi­ta Vai­čia­kie­nė (6 min 30 sek.) ir Alo­y­zas Va­lan­čius (5 min 45 sek.). Jau­niau­sia da­ly­vė, įvei­ku­si tra­są, bu­vo Mil­da Po­ciu­tė (5 me­tai), o vy­riau­sia – Ro­žė Sta­nie­nė (62 me­tai), tarp vy­rų – Sau­lius Ži­lius (53 me­tai).
Šie­met da­ly­viai ap­do­va­no­ti D. Ži­liū­tės įsteig­tais marš­ki­nė­liais. Vi­siems pri­zi­nin­kams įteik­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus įsteig­ti me­da­liai bei di­plo­mai, o pir­mą­sias vie­tas už­ėmu­siems lenk­ty­nių da­ly­viams – tau­rės.
Lenk­ty­nių or­ga­ni­za­to­riai dė­ko­ja da­ly­viams bei žiū­ro­vams už ak­ty­vu­mą ir ti­ki­si ki­tais me­tais su­lauk­ti dar dau­giau dvi­ra­ti­nin­kų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama