Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » VTEK nu­spren­dė, kad Sta­sys Ei­tu­tis pa­žei­dė įsta­ty­mą

VTEK nu­spren­dė, kad Sta­sys Ei­tu­tis pa­žei­dė įsta­ty­mą

Sau­sio 4 die­nos po­sė­džio me­tu vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl VĮ „Rie­ta­vo miš­kų urė­di­ja“ vy­riau­sio­jo in­ži­nie­riaus Sta­sio Ei­tu­čio el­ge­sio. Ko­vo 29 die­ną vy­ku­sia­me po­sė­dy­je VTEK nu­spren­dė, jog VĮ „Rie­ta­vo miš­kų urė­di­ja“ vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius Sta­sys Ei­tu­tis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą.

Bu­vo aiš­ki­na­ma­si, ar S. Ei­tu­tis ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo veng­ti in­te­re­sų kon­flik­to, o šiam ki­lus – nu­si­ša­lin­ti, kai ga­li­mai pri­ėmė spren­di­mus, su­si­ju­sius su miš­ko ruo­šos dar­bus urė­di­jo­je vyk­dan­čia UAB „Me­dei­va“, ku­riai ga­li­mai pri­klau­san­čiu au­to­mo­bi­liu jis nau­do­ja­si.
Ko­vo 29 die­ną vy­ku­sia­me po­sė­dy­je VTEK nu­spren­dė, jog VĮ „Rie­ta­vo miš­kų urė­di­ja“ vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius Sta­sys Ei­tu­tis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo drau­di­mą vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tiems as­me­nims pri­im­ti do­va­nas ar pa­slau­gas, jei tai ga­li su­kel­ti in­te­re­sų kon­flik­tą, bei pa­žei­dė šio įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mą veng­ti in­te­re­sų kon­flik­to, o šiam ki­lus – nu­si­ša­lin­ti.
Ty­ri­mas at­lik­tas VĮ „Rie­ta­vo miš­kų urė­di­ja“ pra­ne­ši­mo pa­grin­du. Ty­ri­mo duo­me­nys ro­do, jog S. Ei­tu­tis nau­do­jo­si miš­ko ruo­šos dar­bus urė­di­jo­je vyk­dan­čiai UAB „Me­dei­va“ pri­klau­san­čiu au­to­mo­bi­liu, nors prieš tai tvir­ti­no ir pa­si­ra­šė su šia ben­dro­ve su­si­ju­sias PVM są­skai­tas-fak­tū­ras bei dar­bų pri­ėmi­mo ak­tų su­ves­ti­nes. To­kius do­ku­men­tus jis pa­si­ra­šė ir vė­liau. S. Ei­tu­čio tei­gi­mu, šia trans­por­to prie­mo­ne jis nau­do­ja­si žo­di­niu lei­di­mu fi­zi­nio as­mens, ku­ris iš­si­nuo­mo­jo šį au­to­mo­bi­lį iš mi­nė­tos ben­dro­vės. Ta­čiau, VTEK ma­ny­mu, S. Ei­tu­čio veiks­mai ro­do jį vei­kus in­te­re­sų kon­flik­to si­tu­a­ci­jo­je.
Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas drau­džia vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čiam as­me­niui da­ly­vau­ti ren­giant, svars­tant ar pri­imant spren­di­mus, ar­ba ki­taip pa­veik­ti spren­di­mus, ku­rie su­ke­lia in­te­re­sų kon­flik­tą. Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas yra pa­si­sa­kęs, kad, iš­ki­lus re­a­laus ar me­na­mo in­te­re­sų kon­flik­to si­tu­a­ci­jai, vi­sų pir­ma svar­bus as­mens el­ge­sys – va­do­vo ar ki­tų as­me­nų in­for­ma­vi­mas apie ga­li­mą in­te­re­sų kon­flik­tą. O nu­si­ša­li­ni­mas yra kiek­vie­no vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čio as­mens pa­rei­ga, ku­ri tu­ri bū­ti iš­reikš­ta ak­ty­viais ir aiš­kiais veiks­mais.
Vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­tys as­me­nys, pa­žei­dę Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, vie­ne­rius me­tus nuo pa­žei­di­mo pa­aiš­kė­ji­mo die­nos ne­ga­li bū­ti ska­ti­na­mi, pri­ima­mi, ski­ria­mi ar ren­ka­mi į aukš­tes­nes pa­rei­gas. Už šio įsta­ty­mo pa­žei­di­mą iš pa­rei­gų at­leis­ti as­me­nys tre­jus me­tus ne­ga­li bū­ti pri­ima­mi, ski­ria­mi ar ren­ka­mi į pa­rei­gas vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je. Jei­gu as­muo per vie­ne­rius me­tus nuo tos die­nos, ku­rią bu­vo pri­pa­žin­tas pa­žei­dęs mi­nė­to įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, nė­ra pri­pa­žįs­ta­mas dar kar­tą pa­žei­dęs šį įsta­ty­mą, lai­ko­ma, kad jis šio įsta­ty­mo nė­ra pa­žei­dęs.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama