Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Tau­tiš­ka gies­mė su­gie­do­ta ant Lo­pai­čių pi­lia­kal­nio

Tau­tiš­ka gies­mė su­gie­do­ta ant Lo­pai­čių pi­lia­kal­nio

Lie­pos 6-oji – Vals­ty­bės, Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­na. Šią die­ną tra­di­ciš­kai 21 val. ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­sa­me pa­sau­ly­je iš­si­bars­tę lie­tu­viai gie­da tau­tiš­ką gies­mę. Šie­met gies­mė gie­do­ta ant 100 Lie­tu­vos pi­lia­kal­nių. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai rin­ko­si į Tve­rų se­niū­ni­jo­je esan­tį Lo­pai­čių pi­lia­kal­nį. Ant jo už­ko­pę, kar­tu su vi­sa­me pa­sau­ly­je esan­čiais lie­tu­viais su­gie­do­jo tau­tiš­ką gies­mę.

Lie­tu­viai – vie­nin­te­lė tau­ta, ku­rios him­nas kar­tą per me­tus ap­skrie­ja vi­są že­mės ru­tu­lį. Ši idė­ja gi­mė 2009 m. Ta­da pir­mą kar­tą po vi­są pa­sau­lį iš­si­bars­tę lie­tu­viai bu­vo pa­kvies­ti ke­lioms aki­mir­koms stab­te­lė­ti ir už­trauk­ti tau­tiš­ką gies­mę. 9-erius me­tus au­gin­ta ir puo­se­lė­ta tau­tiš­kos gies­mės ap­link pa­sau­lį ini­cia­ty­va šie­met ta­po Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio šven­tės pra­džia. 100-tas pi­lia­kal­nių pa­si­rink­ta ne tik to­dėl, kad šie me­tai pa­skelb­ti pi­lia­kal­nių me­tais, bet ir to­dėl, kad ar­tė­ja vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis.
Svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ir Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas. „Sto­vi­me ant vie­no iš se­niau­sių Lie­tu­vos pi­lia­kal­nių, vie­no iš šim­to, ant ku­rio šį­va­kar jau­čia­me vie­ny­bę. Daug šim­tų me­tų mū­sų pro­tė­viai čia vaikš­čio­jo, bu­vo sar­gy­bos bokš­tai, pi­lis, čia – tvir­ty­bės vie­ta. Per šimt­me­čius at­ke­lia­vo­me iki šios die­nos, džiu­gu, kad su­ge­ba­me su­si­rink­ti ir tvir­tai sto­vė­ti vie­nas ša­lia ki­to. Ačiū, kad esa­te, kad su­ge­ba­me gin­ti Tė­vy­nę ir gy­ven­ti sa­vo že­mė­je“, – kal­bė­jo me­ras. A. Za­le­pū­gas džiau­gė­si, kad vi­si su­si­rin­ko ant šio pi­lia­kal­nio. Jis sa­kė, kad čia su­si­bur­ta ne be prie­žas­ties. Kaip liu­di­ja is­to­ri­ja, čia bu­vo Lie­tu­vos kū­ri­mo­si pa­grin­das, nes, pa­kvies­tas Že­mai­čių ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to, ka­ra­lius Min­dau­gas lan­kė­si Tve­ruo­se. Se­niū­nas lin­kė­jo vi­siems ge­ros nuo­tai­kos ir pui­kaus va­ka­ro.
Su­si­rin­ku­sius mu­zi­kos akor­dais džiu­gi­no Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų or­kest­ras (vad. S. Sau­ka­las ir A. Krėpš­ta). Ne vie­ną dai­ną do­va­no­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro Dau­gė­dų fi­lia­lo an­sam­blis (vad. N. Ja­sins­kas) ir Me­din­gė­nų fi­lia­lo ka­pe­la „Me­din­ga“ (vad. V. Bud­rie­nė). Ple­vė­suo­jant Lie­tu­vos vė­lia­vai ir laik­ro­džiams iš­mu­šus 21 val., vi­si vie­nin­gai su­sto­jo ant pi­lia­kal­nio vir­šū­nės ir kar­tu su­gie­do­jo tau­tiš­ką gies­mę.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama