Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Tarp švietimo prof­są­jun­gos at­sto­vų ir so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas

Tarp švietimo prof­są­jun­gos at­sto­vų ir so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas

Va­sa­rio 24 die­ną ka­vi­nės „Jū­ra“ pa­tal­po­se vy­ko Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos (LSDP) Rie­ta­vo sky­riaus su­si­rin­ki­mas. Jo me­tu pri­sta­ty­tos pra­ėju­sių me­tų Ta­ry­bos, Fi­nan­sų, Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jų ata­skai­tos, ­spręs­ti ki­ti par­ti­jai ak­tu­a­lūs klau­si­mai. Svar­biau­sias su­si­rin­ki­mo ak­cen­tas – su­si­ta­ri­mo su pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vais pa­si­ra­šy­mas.

Vy­tau­tas Bla­žai­tis pri­sta­tė par­ti­jos Ta­ry­bos pra­ėju­sių me­tų dar­bą. Pir­ma­sis ta­ry­bos dar­bas – ba­lan­džio mė­ne­sį vy­kę par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mai. Iš 72 na­rių pir­ma­ja­me tu­re bal­sa­vo 56, ant­ra­ja­me tu­re bal­sa­vu­sių­jų skai­čius be­veik toks pats. Kaip sa­kė V. Bla­žai­tis, Res­pub­li­kos ly­giu pa­gal ak­ty­vu­mą Rie­ta­vo sky­rius pa­te­ko į pir­mą­jį pen­ke­tu­ką, o tai ro­do, kad par­tie­čiams par­ti­jos li­ki­mas ak­tu­a­lus. Ki­tas ta­ry­bos po­sė­dis vy­ko dėl są­skry­džio, ku­ria­me kiek­vie­nais me­tais da­ly­vau­ja­ma. Rug­pjū­čio 24 die­ną par­ti­jos na­riai vyk­ta į LSDP Klai­pė­dos, Tel­šių, Tau­ra­gės ap­skri­čių pa­si­ta­ri­mą, ku­ria­me ta­ria­ma­si dėl LSDP ir vals­tie­čių ko­a­li­ci­jos su­da­ry­mo, nu­trau­ki­mo, pra­tę­si­mo.
Vir­gi­ni­ja Ja­ka­vi­čie­nė pri­sta­tė par­ti­jos LSDP frak­ci­jos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ata­skai­tą. Ji ap­žvel­gė, kiek sa­vi­val­dy­bė­je yra gy­ven­to­jų, koks jo­je ne­dar­bo ly­gis, kiek moks­lei­vių mo­ko­si ug­dy­mo įstai­go­se ir ki­tus sa­vi­val­dy­bei svar­bius skai­čius. Sa­vi­val­dai „di­ri­guo­ja“ Li­be­ra­lų są­jū­džio par­ti­jos at­sto­vai, tu­rin­tys 11 man­da­tų. 2 man­da­tai pri­klau­so so­cial­de­mok­ra­tams, 3 – Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams ir 1 Dar­bo par­ti­jos na­riui. Po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja yra ga­na sta­bi­li, ta­ry­bos po­sė­džiai vyks­ta ra­miai. „Jei ku­rie nors spren­di­mai ne­su­tam­pa su mū­sų so­cial­de­mok­ra­ti­nė­mis idė­jo­mis, mes tai pa­ro­do­me bal­suo­da­mi – su­si­lai­ko­me ar­ba bal­suo­ja­me prieš“, – sa­kė V. Ja­ka­vi­čie­nė.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dos stip­ry­bės – sta­bi­li po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja, pa­reng­tas ir at­nau­jin­tas sa­vi­val­dy­bės ben­dra­sis pla­nas, ku­ris už­tik­ri­na te­ri­to­ri­nę sa­vi­val­dy­bės plėt­rą, pa­to­gi ge­og­ra­fi­nė pa­dė­tis trans­por­to, lo­gis­ti­kos, ap­tar­na­vi­mo sek­to­rių plėt­rai, iš­plė­to­tas so­cia­li­nių, švie­ti­mo, kul­tū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas, kom­piu­te­ri­zuo­tos dar­bo vie­tos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ir biu­dže­ti­nė­se dar­bo vie­to­se ir kt. Prie sil­pny­bių pa­mi­nė­ta tai, jog ver­slo struk­tū­ra ma­žai pri­si­de­da prie in­ves­ti­ci­nio kli­ma­to ge­ri­ni­mo, sil­pnai iš­plė­to­ta pra­mo­nės in­fra­struk­tū­ra, ne­pa­kan­ka­mai for­muo­ja­mas kraš­to įvaiz­dis, ne­ko­kie gy­ven­to­jų svei­ka­tin­gu­mo ro­dik­liai, ma­žė­jan­tis gy­ven­to­jų skai­čius, mig­ra­ci­ja į di­des­nius mies­tus ir už­sie­nį bei kt.
Su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos mo­ky­to­jų, švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos (LMŠMPS) Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės su­si­vie­ni­ji­mas pir­mi­nin­kas Al­fre­das Moc­kus. Jis džiau­gė­si, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je at­si­ra­do po­li­ti­nė jė­ga, ku­ri su­pran­ta, kad ben­dra­dar­bia­vi­mas su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis nė­ra blo­gai. Pro­fe­si­nė są­jun­ga yra ta or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri ga­li pri­si­dė­ti prie ge­rų spren­di­mų pri­ėmi­mo Ta­ry­bo­je. „Džiau­giuo­si, kad so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Rie­ta­vo sky­rius mums iš­tie­sė ran­ką, ir mes ti­ki­mės, ap­ta­rę ben­dra­dar­bia­vi­mo per­spek­ty­vas, kad ši su­tar­tis bus nau­din­ga ne tik jū­sų po­li­ti­nei jė­gai, bet ir mū­sų pro­fe­si­nei or­ga­ni­za­ci­jai. Gau­si­me ne tik abi­pu­sės nau­dos, tai bus nau­din­ga ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams, jų vai­kams. Ap­ta­rę ben­dra­dar­bia­vi­mo per­spek­ty­vas ma­to­me, kad ga­li­me vie­ni ki­tiems pa­dė­ti. Ben­dra­dar­bia­vi­mo gai­rės ir per­spek­ty­vos, ku­rias mes su­gul­dė­me į ofi­cia­lų su­si­ta­ri­mą, nu­ma­to, kad mes, švie­ti­mo dar­buo­to­jai, teik­si­me in­for­ma­ci­ją, kon­sul­tuo­si­me, teik­si­me pa­siū­ly­mus švie­ti­mo klau­si­mais, ir ti­ki­mės, kad jei jū­sų par­ti­jos at­sto­vai ma­tys, kad šie klau­si­mai yra nau­din­gi Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės žmo­nėms, tai jie juos pa­lai­kys“, – kal­bė­jo sve­čias.
Par­ti­jos na­riams ne­pri­eš­ta­ra­vus, LSDP Rie­ta­vo sky­riaus ir LMŠMPS Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės su­si­vie­ni­ji­mo at­sto­vai – V. Bla­žai­tis ir A. Moc­kus – pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą. Su­si­ta­ri­mo tiks­lai – skaid­rūs ir de­mok­ra­tiš­ki spren­di­mai, pe­da­go­gų pro­fe­si­jos pres­ti­žo ge­ri­ni­mas, so­li­da­rios pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės su­bran­di­ni­mas, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas, švie­ti­mo po­li­ti­kos stra­te­gi­nis pla­na­vi­mas, vi­suo­me­nės įta­kos stip­ri­ni­mas švie­ti­mo sis­te­mai, skaid­rus švie­ti­mo sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mas. LSPD Rie­ta­vo sky­rius su­tar­ties ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­piu įsi­pa­rei­go­ja teik­ti LMŠMPS Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės su­si­vie­ni­ji­mui pa­ra­mą gi­nant švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų so­cia­li­nius ir eko­no­mi­nius in­te­re­sus, rem­ti jų siū­ly­mus, ga­ran­tuo­jan­čius tei­gia­mus po­slin­kius Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo sri­ty­je, pri­si­dė­ti prie pe­da­go­gų pro­fe­si­jos pres­ti­žo ge­ri­ni­mo vi­suo­me­nė­je, in­for­muo­ti apie nu­ma­to­mus pri­im­ti spren­di­mus švie­ti­mo klau­si­mais Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je. Ki­ta su­si­ta­ri­mo pu­sė įsi­pa­rei­go­ja teik­ti iš­sa­mią ir ob­jek­ty­vią in­for­ma­ci­ją švie­ti­mo klau­si­mais su­si­ta­ri­mo part­ne­riams, kon­sul­tuo­ti ruo­šiant pa­siū­ly­mus ir nu­ta­ri­mus švie­ti­mo sri­ty­je. Su­si­ta­ri­mas ga­lios iki nau­jų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų, ku­rie vyks 2019 m. Su­tar­ties lai­kas ga­lės bū­ti pra­tęs­tas abie­jų ša­lių su­si­ta­ri­mu.
Apie Ta­ry­bos po­sė­dį, vy­ku­sį Kau­ne sau­sio 27 die­ną, ir ja­me pri­im­tus spren­di­mus trum­pai pa­pa­sa­ko­jo sky­riaus ko­or­di­na­to­rius Arū­nas Dū­dė­nas. Ži­no­ma, kad ki­tais me­tais lau­kia tre­ji rin­ki­mai – sa­vi­val­dos, pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos par­la­men­to. Vie­nas iš svar­bes­nių spren­di­mų, pri­im­tų Ta­ry­bos po­sė­dy­je, bu­vo tas, kad so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja kels sa­vo kan­di­da­tą pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Taip pat bu­vo pa­tvir­tin­tos tvar­kos dėl sa­vi­val­dos rin­ki­mų, duo­tas už­da­vi­nys Rie­ta­vo sky­riui – iš­si­kel­ti kan­di­da­tą į me­ro pos­tą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama