Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Svar­biau­si 2017-ųjų me­tų įvy­kiai

Svar­biau­si 2017-ųjų me­tų įvy­kiai

Pa­si­bai­gus šven­čių ma­ra­to­nui, pra­si­dė­jo 2018-ie­ji me­tai, tad vėl tra­di­ciš­kai pa­var­tė­me „Rie­ta­vo že­mės“ pus­la­pius ir kvie­čia­me ap­žvelg­ti sa­vi­val­dy­bės žmo­nėms svar­bes­nius pra­ėju­sių me­tų įvy­kius.

Va­sa­rio 14-ąją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis su ki­tais ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais ap­lan­kė dvi rie­ta­viš­kes, gi­mu­sias 1918-ai­siais, tais pa­čiais me­tais kaip ir ne­pri­klau­so­ma Lie­tu­va. Šim­to me­tų ju­bi­lie­jų Zo­fi­ja Druk­te­nie­nė švęs jau šį mė­ne­sį, o Sta­sė Ba­ta­vi­čie­nė – ge­gu­žę.
Ko­vo mė­ne­sį an­trą kar­tą su­ren­gus kon­kur­są Rie­ta­vo mies­to se­niū­no pa­rei­goms už­im­ti, juo iš­rink­tas Pet­ras Leng­ve­nis. Kon­kur­se pa­no­ro da­ly­vau­ti 5 kan­di­da­tai, du iš jų ne­ati­ti­ko ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, kon­kur­so me­tu dar du kan­di­da­tai – plun­giš­kis ir pa­bra­diš­kė – ne­pa­si­ro­dė, tad, su­rin­kęs 8,33 ba­lo, se­niū­no pa­rei­gas už­ėmė P. Leng­ve­nis.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras tei­kė pa­raiš­ką Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skel­bia­mo kon­kur­so „Ge­riau­sias 2016 me­tų kul­tū­ros cen­tras“ pre­mi­jai gau­ti. Ko­vo 17 die­ną cen­tre lan­kė­si kom­pe­ten­tin­ga ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, o ba­lan­džio 5-ąją pa­skelb­ta, kad kul­tū­ros mi­nist­rė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son, at­si­žvel­gu­si į ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos iš­va­das ir pa­siū­ly­mus, pri­pa­ži­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­trą ge­riau­siu 2016 m. kul­tū­ros cen­tru pir­mo­je ka­te­go­ri­jo­je.
Prieš 125 me­tus Rie­ta­ve pir­mą kar­tą įsi­žie­bė elek­tros lem­pu­tė. Ba­lan­džio 18-ąją, mi­nint šią su­kak­tį, bu­vo su­reng­ta ener­ge­ti­kų die­nos ju­bi­lie­ji­nė šven­tė. Ren­gi­nio ak­cen­tu ta­po 125 lem­pu­čių elek­tros ener­gi­jos me­dis, sim­bo­li­zuo­jan­tis moks­lo, tech­ni­kos bei žmo­gaus sim­bio­zę ir per tą lai­ką nu­ei­tą elek­tri­fi­ka­ci­jos ke­lią.
Dar va­sa­rio 23 die­ną vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rės pa­rei­gas tuo­met dar ei­nan­čiai Da­liai Ba­liu­ta­vi­čie­nei Ta­ry­bos na­rių spren­di­mu bu­vo skir­ta pa­sta­ba už vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų įstatymo pažeidimą, pa­ski­riant iš nak­ti­nio sar­go pa­rei­gų į pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jas sa­vo duk­rą In­drę Rau­do­nę. Ba­lan­džio 24-ąją vy­ku­sia­me po­sė­dy­je me­ras in­for­ma­vo, kad yra gau­tas gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos raš­tas, pa­si­ra­šy­tas 62 gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų, ar yra ga­li­my­bė D. Ba­liu­ta­vi­čie­nei to­liau va­do­vau­ti ug­dy­mo įstai­gai. Pa­čios D. Ba­liu­ta­vi­čie­nės pra­šy­mu ji nuo ge­gu­žės 18 die­nos bu­vo at­leis­ta iš di­rek­to­rės pa­rei­gų.
Lie­pos pra­džio­je jau aš­tun­tą kar­tą vy­ku­sia­me fes­ti­va­ly­je „Nai­sių va­sa­ra 2017“ bu­vo pa­skelb­tos 2018 me­tų ma­žo­sios Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės. Šį gar­bin­gą var­dą pel­nė ir jau­kus Tve­rų mies­te­lis. Di­plo­mą, žy­min­tį, kad mies­te­lis – ma­žo­ji ju­bi­lie­ji­nių ša­lies me­tų kul­tū­ros sos­ti­nė, bei sim­bo­li­nę vė­lia­vą at­si­ė­mė Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas.
Lie­pos mė­ne­sį vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­rink­ta nau­ja Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė. Kon­kur­se da­ly­va­vo du kan­di­da­tai, lai­mė­jo Al­ma Leng­ve­nie­nė. Į nau­jas pa­rei­gas ji bu­vo pa­skir­ta nuo rug­pjū­čio 16-osios. Tai reiš­kė džiu­gią ži­nią gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei ir ne­iš­ven­gia­mus po­ky­čius Ta­ry­bai, nes A. Leng­ve­nie­nė bu­vo jos il­ga­me­tė na­rė.
Me­tų nu­si­kal­ti­mu ta­po su­reng­tas lin­čo teis­mas, ku­rio me­tu gra­sin­ta gin­klu, nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­ka­bin­tas ant si­jos ir de­gin­tas elek­tra. Rug­pjū­čio 3 die­ną į ben­drą­jį pa­gal­bos cen­trą pa­skam­bi­nęs as­muo pra­ne­šė, kad nak­tį du as­me­nys, pa­nau­do­ję psi­chi­nę ir fi­zi­nę prie­var­tą, įki­šo jį į ba­ga­ži­nę bei, nu­ve­žę į ne­to­lie­se esan­tį ma­lū­ną, kan­ki­no elek­tra. Pi­ni­gų pa­si­ge­dęs Tve­rų se­niū­ni­jos Ska­bo­rų kai­mo ūki­nin­kas, pa­si­tel­kęs į pa­gal­bą daug kar­tų teis­tą Va­tu­šių kai­mo gy­ven­to­ją, ban­dė jė­ga iš­gau­ti pri­si­pa­ži­ni­mą. Šiuo me­tu nu­si­kal­ti­mą nag­ri­nė­ja teis­mas.
Rug­pjū­čio 31-oji bu­vo svar­bi die­na vi­sai Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po me­no mo­kyk­lai. Nau­jus moks­lo me­tus mo­kyk­los ben­druo­me­nė šven­tė nau­ja­me pa­sta­te. Be gau­sy­bės svei­ki­ni­mų, gė­lių ir do­va­nų, šven­tę vai­ni­ka­vo ir iš­kil­min­gas juos­tos per­kir­pi­mas bei nau­jo pa­sta­to pa­šven­ti­ni­mas.
Ant­rą­ją tra­di­ci­nės My­ko­li­nių šven­tės die­ną VšĮ „Rie­ta­vo žir­gy­nas“ vi­sus su­kvie­tė pa­si­gro­žė­ti žir­gų kon­kū­ru. Per­trau­kų me­tu pa­si­ro­dė me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vai, sa­vo pro­duk­ci­ją siū­lė met­tur­gio da­ly­viai, bu­vo ap­do­va­no­ti sa­vi­val­dy­bės mo­liū­gų au­gin­to­jai, da­ly­va­vę pro­jek­te „Sau­lė­to oran­ži­nio trau­ki­nu­ko ke­lio­nė per Lie­tu­vą“. Svar­biau­sias šven­tės ak­cen­tas – „Ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių tau­rės“ kon­kū­ras, ku­ria­me po 7-erių me­tų per­trau­kos 1-osios vie­tos tau­rę iš­ko­vo­jo rie­ta­viš­kis Vik­to­ras Po­cius su že­mai­tu­ke Ke­to­ma.
Lap­kri­čio 10-ąją Rie­ta­vas su­lau­kė me­di­kų pro­ver­žio. Pa­čia­me mies­to cen­tre du­ris at­vė­rė „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ka, ben­dra­dar­biau­jan­ti su „Bal­tic Me­dics“ me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­ja. Kli­ni­kos ati­da­ry­mas su­lau­kė itin di­de­lio rie­ta­viš­kių bū­rio. Vie­nus at­gi­nė smal­su­mas, ki­ti su­sku­bo re­gist­ruo­tis nau­jo­jo­je gy­dy­mo įstai­go­je.
Per­si­kė­lu­si į nau­jas pa­tal­pas, po ke­lių mė­ne­sių me­no mo­kyk­los ben­druo­me­nė pa­mi­nė­jo ir 145-erių me­tų ju­bi­lie­jų. Šven­tės me­tu skam­bė­jo nuo­sta­būs mu­zi­ki­niai kū­ri­niai, bu­vo ati­da­ry­ta pa­ro­da. Kon­cer­tą žiū­ro­vams do­va­no­jo me­no mo­kyk­los akor­de­o­ni­nin­kai, gi­ta­ris­tai, vo­ka­li­nis an­sam­blis, jau­nių cho­ras, mo­kyk­los mo­ky­to­jai, ab­sol­ven­tai ir ki­ti.
Gruo­džio 1 die­ną ju­bi­lie­jų pa­mi­nė­jo ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio bib­lio­te­ka bei jos ben­druo­me­nė. Mi­nint 80-ąjį bib­lio­te­kos ju­bi­lie­jų, pri­si­min­ta jos veik­la, ap­žvelg­ti pa­sie­ki­mai. Ta pro­ga šven­tė­je da­ly­va­vo ir vi­sos bu­vu­sios bei esa­mos bib­lio­te­kos di­rek­to­rės, me­ras A. Čer­nec­kis pa­dė­kos raš­tais ap­do­va­no­jo nu­si­pel­niu­sius bib­lio­te­kos dar­buo­to­jus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama