Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Su­si­run­gė dėl stip­riau­sių­jų var­do

Su­si­run­gė dėl stip­riau­sių­jų var­do

Bir­že­lio 4 die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės mies­to aikš­tė­je vy­ko vy­rų ran­kų len­ki­mo tur­ny­ras „Rie­ta­vas 2017“, ku­ria­me dėl stip­riau­sių­jų var­do su­si­run­gė 14 da­ly­vių.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 70 kg 2-oji vie­ta ati­te­ko Lu­kui Zmit­rai, 1-ąja džiau­gė­si Ma­tas Jo­cys. Ka­te­go­ri­jo­je iki 85 kg 3-iąją vie­tą pel­nė Mar­ty­nas Ni­ča­jus, 2-ąją – Er­nes­tas Kru­žin­tai­tis, o 1-ąją – Ovi­di­jus Ba­nys. Ka­te­go­ri­jo­je iki 100 kg 3-io­ji vie­ta ati­te­ko Ka­ro­liui Šli­mui, 2-ąją pel­nė Džiu­gas Ju­cys, o 1-osios vie­tos nu­ga­lė­to­ju ta­po Gy­tis Gri­gu­tis. Ka­te­go­ri­jo­je per 100 kg 2-asis li­ko Da­lius Ni­ča­jus, o 1-asis – Lau­ry­nas Bu­čys.
Stip­riau­siu tur­ny­ro da­ly­viu ir ab­so­liu­čios ka­te­go­ri­jos čem­pio­nu ta­po Lau­ry­nas Bu­čys. Vi­si nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus įsteig­tais pri­zais.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama