Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Su­si­dū­rė ke­li au­to­mo­bi­liai, vie­nam ke­ly­je pa­si­pai­nio­jo stir­na

Su­si­dū­rė ke­li au­to­mo­bi­liai, vie­nam ke­ly­je pa­si­pai­nio­jo stir­na

Vos pra­si­dė­jus sa­vait­ga­liui ir at­ėjus šil­tiems orams, ro­dos, ir vai­ruo­ti ta­po su­dė­tin­giau. Per pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Rie­ta­ve už­re­gist­ruo­ti trys eis­mo įvy­kiai, ku­riuos lė­mė, ko ge­ro, vai­ruo­to­jų iš­si­blaš­ky­mas ar ne­pa­sta­bu­mas. Vie­no įvy­kio kal­ti­nin­kas ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę.

Bir­že­lio 2 d., 15.31 val., Rie­ta­ve, prie par­duo­tu­vės „IKI“, su­si­dū­rė du au­to­mo­bi­liai – „Volks­wa­gen Pas­sat“ ir „Au­di 80“. Vai­ruo­to­jai ne­su­ta­rė, ku­ris kal­tas dėl eis­mo įvy­kio. „Volks­wa­gen Pas­sat“ vai­ra­vęs vy­riš­kis pa­aiš­ki­no, kad sto­vė­jo prie par­duo­tu­vės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, kaip nu­ro­do ke­lio žen­kli­ni­mas. Pra­dė­jęs va­žiuo­ti at­bu­li­ne ei­ga iš aikš­te­lės, jis ne­pa­ste­bė­jo, kad už jo au­to­mo­bi­lio yra su­sto­ju­si ki­ta trans­por­to prie­mo­nė, ir at­si­tren­kė į ją. Vai­ruo­to­jui su­ra­šy­tas pro­to­ko­las.
„Au­di 80“ vai­ruo­to­jas pa­rei­gū­nams sa­kė, kad su­sto­jo prie par­duo­tu­vės aikš­te­lės, pa­bu­vo apie pu­sę mi­nu­tės, ir į ke­lei­vio pu­sės ga­li­nes du­re­les at­si­tren­kė au­to­mo­bi­lis. Ka­dan­gi pa­žei­dė ke­lių eis­mo tai­syk­les, vy­riš­kiui taip pat su­ra­šy­tas pro­to­ko­las.
Bir­že­lio 3 d., 18.34 val., Plun­gės g. su­si­puo­lė „Volks­wa­gen Pas­sat“, vai­ruo­ja­mas 1995 m. gim. rie­ta­viš­kio, ir „Re­nault Me­ga­ne Cou­pe“, už ku­rio vai­ro sė­dė­jo Kė­dai­nių gy­ven­to­jas, gim. 1998 m.
„Volks­wa­gen Pas­sat“ vai­ruo­to­jas pa­sa­ko­jo, kad, va­žiuo­da­mas Plun­gės g., su­sto­jo prie pės­čių­jų per­ėjos pra­leis­ti pės­čio­jo, ir į jo au­to­mo­bi­lio ga­lą at­si­tren­kė ki­tas au­to­mo­bi­lis. Įvy­kio kal­ti­nin­kas sakė, kad, pa­ma­tęs prie­ky­je su­sto­ju­sią ma­ši­ną, ban­dė stab­dy­ti, ta­čiau ne­spė­jo. Kė­dai­niš­kis vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo nė­ra įgi­jęs, ne­tu­rė­jo pri­va­lo­mo­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo, au­to­mo­bi­lį bu­vo nu­si­pir­kęs tik prieš die­ną. Už ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus vai­ruo­to­jui su­ra­šy­tas pro­to­ko­las. Abu au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai bu­vo blai­vūs.
Bir­že­lio 4 d., 04.10 val., iš au­to­stra­dos Vilnius–Klaipėda pa­su­kęs į Rie­ta­vą, au­to­mo­bi­lis „Opel“ par­tren­kė stir­ną. Su me­džio­to­jais su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko, o Ap­lin­kos ap­sau­gos dar­buo­to­jai nu­ro­dė, kad ne­gy­vos stir­nos at­vyks vė­liau, mat eis­mo sau­gu­mui ji ne­truk­dė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama