Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Su Nau­jais me­tais į me­no mo­kyk­lą at­ei­na ir nau­jas va­do­vas

Su Nau­jais me­tais į me­no mo­kyk­lą at­ei­na ir nau­jas va­do­vas

Pas­ku­ti­nia­ja­me šių me­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je skam­bė­jo svei­ki­ni­mai ir ­lin­kė­ji­mai. Su ge­ru nu­si­tei­ki­mu ženg­ti į at­ei­nan­čius me­tus ra­gi­no me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, pa­lin­kė­jęs vi­siems svei­ka­tos, op­ti­miz­mo bei vi­di­nės ra­my­bės. Šil­tus svei­ki­ni­mo žo­džius iš­sa­kė švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rė Vi­li­ja Raz­mie­nė. Mu­zi­ki­nį kū­ri­nį do­va­no­jo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lei­viai.

Pa­svei­kin­ti at­sku­bė­jo ir Rie­ta­vo bei Tve­rų pa­ra­pi­jų kle­bo­nai. Rie­ta­vo Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čios kle­bo­nas kun. An­ta­nas Gut­kaus­kas džiau­gė­si ga­lė­da­mas bū­ti kar­tu šio­je ben­druo­me­nė­je ir ma­ty­ti jos pa­sie­ki­mus. Kiek­vie­ni me­tai at­ne­ša pa­tir­ties, džiaugs­mo, tad lin­kė­jo vi­siems su­ta­ri­mo, ra­my­bės ir Die­vo pa­lai­mos. Sa­vi­val­dy­bės me­rui ku­ni­gas per­da­vė ka­lė­dai­čius. Anot A. Gu­taus­ko, me­ras yra kaip šei­mos gal­va, ku­ri rū­pi­na­si, kad vi­si bū­tų pa­val­gę ir ge­rai jaus­tų­si sa­vi­val­dy­bė­je. „Te­gu ši šei­ma iš­lie­ka dar­no­je, san­tar­vė­je ir ra­my­bė­je“, – lin­kė­jo A. Gut­kaus­kas.
Tve­rų kle­bo­nas Sau­lius Stumb­ra, pra­ėju­siais me­tais kal­bė­da­mas to­je pa­čio­je tri­bū­no­je, pa­sa­ko­jo apie ga­na sun­kiai įgy­ven­di­na­mus pla­nus. „Šian­dien ga­li­me pa­si­džiaug­ti, nes pra­bė­gę me­tai mū­sų ma­žai pa­ra­pi­jai bu­vo sun­kūs, bet la­bai džiu­gūs. Bū­da­mi ma­ži, ėmė­mės di­de­lių dar­bų ir ga­li­me dė­ko­ti Die­vui, vi­siems ge­ra­da­riams ir jums, gar­būs Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, nes dar­bai pa­da­ry­ti“, – sa­kė kle­bo­nas. Per šiuos me­tus su­tvar­ky­tas ir nu­da­žy­tas baž­ny­čios sto­gas, fa­sa­das, pa­keis­tos vi­sos lau­ko du­rys, su­re­mon­tuo­ta ka­pi­nių kop­ly­čia, kle­bo­ni­ja, tvar­ko­ma ap­lin­ka, įreng­tas gais­ri­nis pri­va­žia­vi­mas prie šven­to­riaus tvo­ros, vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros, pa­da­ry­ta daug ki­tų smul­kes­nių dar­be­lių. Vi­sa tai pa­ra­pi­jai at­si­ė­jo per 70 tūkst. Eur. Kaip sa­kė ku­ni­gas, pra­bė­gę me­tai bu­vo re­mon­to me­tai, o ar­tė­jan­tys bus ju­bi­lie­ji­niai. Mi­nint 400 me­tų pir­mo­sios baž­ny­čios pa­sta­ty­mo Tve­ruo­se ju­bi­lie­jų, lauks daug tu­ri­nin­gų ir svar­bių ren­gi­nių, ku­riuos trum­pai pri­sta­tė. Ren­gi­niai star­tuos va­sa­rio mėn. ir baig­sis ge­gu­žės 27-ąją. Šven­čiant di­džiuo­sius Tve­rų at­lai­dus, įvyks ir pir­ma­sis Lie­tu­vo­je res­pub­li­ki­nis liau­dies gies­mi­nin­kų fes­ti­va­lis-sto­vyk­la „Gie­du gies­me­lę“. Su­va­žiuos liau­dies gies­mi­nin­kai, fol­klo­ro ko­lek­ty­vai iš vi­sos Lie­tu­vos. „Ti­ki­mės jū­sų da­ly­va­vi­mo bei ma­te­ria­li­nės pa­gal­bos, nes mes, bū­da­mi ma­ži, ne vis­ką ga­li­me sa­vo jė­go­mis pa­da­ry­ti. Daug kas klau­sia, ko­kia bus iš to nau­da, o nau­dą aš įžvel­giu to­kią, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė pa­si­da­rys dar ma­to­mes­nė ir ži­no­mes­nė Lie­tu­vo­je. Tai ska­tins tu­ris­tus ap­si­lan­ky­ti pas mus. Svar­būs ir dva­si­niai vai­siai – ben­druo­me­nės tel­ki­mas, sa­va­no­rys­tės ska­ti­ni­mas“, – ak­cen­ta­vo Tve­rų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas.
Nuo svei­ki­ni­mų per­ei­ta prie nu­ma­ty­tų dar­bot­var­kės klau­si­mų. Pa­si­tvir­ti­nus po­sė­džio dar­bot­var­kę, pa­tvir­tin­tas ir spren­di­mas dėl Jo­li­tos Bud­riu­vie­nės at­lei­di­mo iš me­no mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­rei­gų. A. Čer­nec­kis dė­ko­jo J. Bud­riu­vie­nei už pui­kų dar­bą, nes ant jos pe­čių gu­lė itin sun­kūs dar­bai – per­si­kė­li­mas į nau­jas pa­tal­pas rū­pes­čiai, ati­da­ry­mo, ju­bi­lie­jaus šven­tės. Už gra­žų ben­dra­dar­bia­vi­mą va­do­vei dė­ko­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė bei ki­tų sa­vi­val­dy­bės švei­ti­mo įstai­gų va­do­vai. Sėk­mės at­ei­nan­čia­me dar­be pa­lin­kė­ta ir nau­ja­jam va­do­vui Ne­ri­jui Ja­sins­kui. Ta­ry­bos na­rių var­du me­ras jam lin­kė­jo tvir­tai lai­ky­ti mo­kyk­los vai­rą, kad mo­kyk­los ly­gis kil­tų.
Pri­ėjus prie klau­si­mo dėl Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos mo­ky­to­jų ir pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tų (iš­sky­rus psi­cho­lo­gus) ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos tvir­ti­ni­mo, ta­ry­bos na­rys Juo­zas Bars­tei­ga pa­ste­bė­jo, kad gim­na­zi­jos ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jos su­dė­ty­je yra tik mo­ky­to­jai, kai ki­to­se ug­dy­mo įstai­go­se bū­na de­le­guo­ti ir tė­vai. „Ver­ti­na­ma mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ja, to­dėl į ko­mi­si­ją įtrauk­ti tė­vų nė­ra po­rei­kio. Ši ko­mi­si­ja ver­ti­na pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos lyg­me­nį. Įpras­ta, kad į vi­sų rū­šių ko­mi­si­jas įtrau­kia­mi tiek tė­vų, tiek mo­ki­nių at­sto­vai, šiuo at­ve­ju taip nė­ra. Ka­dan­gi ver­ti­na­ma kom­pe­ten­ci­ja, spe­cia­lis­tai ver­tins spe­cia­lis­tus. Tė­vai ga­li ver­tin­ti mo­ky­to­jo dar­bą, bet pa­gal vi­sas in­struk­ci­jas tai da­ry­ti leng­viau spe­cia­lis­tams“, – aiš­ki­no gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė. L. Rė­ka­šie­nė pa­pil­dė, kad iš­ren­ka­mi tie žmo­nės, ku­riuos nu­ma­to mo­kyk­los ta­ry­ba. Kai ku­rie mo­ky­to­jai at­sto­vau­ja ir tė­vams, nes pa­tys tu­ri vai­kų, be­si­mo­kan­čių gim­na­zi­jo­je.
Ta­ry­bos na­riai pa­tvir­ti­no spren­di­mą, ku­riuo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rei Bi­ru­tei Ged­mi­nai­tei bus iš­nuo­mo­tos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos, esan­čios Rie­ta­vo mies­te, Plun­gės g. 18-1. Būs­tas iš­nuo­mo­ja­mas lai­ko­tar­piui, kol B. Ged­mi­nai­tė dirbs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­re. Anks­čiau sa­vi­val­dy­bės būs­tas bu­vo iš­nuo­mo­tas VšĮ Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro gy­dy­to­jui. Gy­dy­to­jas nu­trau­kė dar­bo san­ty­kius su VšĮ Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tru, to­dėl pri­va­lo at­lais­vin­ti Sa­vi­val­dy­bės iš­nuo­mo­tas gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas. Me­ras A. Čer­nec­kis mi­nė­jo, kad rei­kė­tų in­ten­sy­viau ieš­ko­ti bū­dų jau­niems spe­cia­lis­tams su­teik­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Yra ga­li­my­bė įreng­ti gy­ve­na­mus plo­tus bu­vu­sio­se me­no mo­kyk­los pa­tal­po­se. „Ki­to ke­lio ne­ma­tau, nes at­ly­gi­ni­mų dy­džiais mes di­džių­jų mies­tų ne­ap­lenk­si­me. Ga­li­me tai pa­da­ry­ti rū­pin­da­mie­si gy­ve­na­mą­ja ap­lin­ka, būs­tais. Ge­ra ge­og­ra­fi­nė pa­dė­tis, kul­tū­ros, me­no, spor­to sri­tys čia pui­kiai pa­sie­kia­mos. So­cia­li­nių būs­tų pro­ble­mą spren­džia­me ne­blo­gai, ta­čiau jau­niems spe­cia­lis­tams su­teik­ti gy­ve­na­mą­jį plo­tą vis dar sun­ku“, – kal­bė­jo me­ras.
Iš­se­kus dar­bot­var­kės klau­si­mams, sa­vi­val­dy­bės va­do­vas in­for­ma­vo, kad jam te­ko da­ly­vau­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je Vil­niu­je. Ja­me bu­vo ir at­sa­kin­gi as­me­nys, ver­ti­nę ne­na­šias že­mes. Po­sė­džio bū­ta ašt­raus. „Pro­ble­ma ta, kad Tve­rų se­niū­ni­ja ne­ten­ka ne­na­šių že­mių sta­tu­so. Klau­sė­me, ko­kie že­mės ty­ri­mai bu­vo da­ry­ti, ta­čiau nie­kas ne­at­sa­kė. Pa­pra­šiau duo­ti ko­or­di­na­tes, kur Tve­ruo­se bu­vo vyk­do­mi že­mės ty­ri­mai, sa­kiau, kad su­ra­si­me lė­šų ir pa­da­ry­si­me ne­pri­klau­so­mą ty­ri­mą. Man bu­vo at­sa­ky­ta, kad toks ty­ri­mas ne­tu­rės jo­kios ver­tės, nes čia rei­ka­lin­gas kom­plek­si­nis ver­ti­ni­mas. Ky­la rim­tų abe­jo­nių, ar dar­bas ge­rai pa­da­ry­tas“, – pa­sa­ko­jo me­ras.
Be­si­bai­giant ta­ry­bos po­sė­džiui, A. Čer­nec­kis re­ziu­ma­vo, kad me­tai ne­bu­vo leng­vi, juo­se – daug dar­bų, įtam­pos, ne­tek­čių, bet ne­trū­ko ir lai­mė­ji­mų. „Dė­ko­ju už su­telk­tą, ra­mų dar­bą, klau­si­mų iš­si­nag­ri­nė­ji­mą iš anks­to. Lin­kiu vi­di­nės ra­my­bės, nuo­sek­lu­mo, tvir­tu­mo dir­bant rie­ta­viš­kių la­bui“, – sa­kė jis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama