Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Spor­tiš­kai ati­da­ry­tas va­sa­ros se­zo­nas

Spor­tiš­kai ati­da­ry­tas va­sa­ros se­zo­nas

Bir­že­lio 3 die­ną Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos aikš­ty­ne vy­ko va­sa­ros se­zo­no ati­da­ry­mo spor­to šven­tė. Spor­ti­nin­kai 4 am­žiaus gru­pė­se sa­vo jė­gas ga­lė­jo iš­ban­dy­ti krep­ši­nio ir par­ko tin­kli­nio 3x3 tur­ny­ruo­se.

Iki 10 me­tų am­žiaus gru­pė­je su­si­grū­mė ko­man­dos „Nep­tū­nas“ ir „Smil­tu­kas“. Po įnir­tin­gos ko­vos re­zul­ta­tu 8-3 „Smil­tu­kas“ (Do­vy­das Jur­kus, Gy­tis Vai­če­kaus­kas, Jus­tas Ma­ro­zas) įvei­kė var­žo­vus ir iš­ko­vo­jo 1-ąją vie­tą.
11–14 me­tų am­žiaus gru­pė­je su­si­run­gė ko­man­da „Pro ly­ga“ ir „Ko­man­da“ iš Plun­gės. Re­zul­ta­tu 13-6 per­ga­lę šven­tė plun­giš­kiai (Ro­kas Ar­ma­lis, Lau­ry­nas Liu­ti­kas, Dei­vi­das Šer­še­nis, Jus­tas Bal­tri­mas).
15–17-ečių gru­pė­je ko­vė­si 6 ko­man­dos. Dėl 3-ios vie­tos rung­ty­nia­vo ko­man­dos „Lėk­tu­vas 1“ ir „He­ny­tė“. Po at­kak­lios ko­vos per­ga­lę šven­tė „Lėk­tu­vas 1“ (Pau­lius An­dri­jaus­kas, Dei­vi­das Radž­vi­las, Hen­ri­kas Ja­sas). Fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se su­si­ko­vė „Tie ge­res­ni“ (Var­niai) ir tve­riš­kių ko­man­da „Tve­rai“. Ko­va vy­ko taš­kas į taš­ką, bet rung­ty­nių pa­bai­go­je la­biau se­kė­si var­niš­kiams (Ai­ri­dui Nor­vi­lui, Ri­mui Kli­mui, To­mui Ak­ro­ma­vi­čiui, Man­tui Ža­lu­dai), ku­rie šven­tė per­ga­lę re­zul­ta­tu 7-6.
Per 18 me­tų am­žiaus gru­pė­je su­si­ko­vė taip pat 6 ko­man­dos. Dėl 3 vie­tos rung­ty­nia­vo ko­man­da „Eks­pe­ri­men­tas“ ir „Be­le­ko­kie“ iš Tve­rų. Nu­ai­dė­jus si­re­nai, per­ga­le džiau­gė­si tve­riš­kiai. Fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se su­si­run­gė ko­man­da „Sa­vi“ ir „Ka­čas“. Re­zul­ta­tu 11-8 per­ga­lę šven­tė ko­man­da „Ka­čas“ (Ma­rius Ver­pe­tins­kas, Gied­rius Bai­tis, Eval­das Džiau­gys).
Tin­kli­nio aikš­te­lė­je ko­vo­jo 3 ko­man­dos. Ge­riau­siai se­kė­si Er­nes­to Kru­žin­tai­čio, To­mo Jo­nu­šo ir Dia­nos Dir­mon­tie­nės tri­ju­lei. Vi­si da­ly­viai ap­do­va­no­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus įsteig­tais pri­zais.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama